simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] . ܘܐܡܪ ܝܘܣܦ ܠܐܒܘܗܝ : ܒܢܝ̈ ܐܢܘܢ ܕܝܗܒ ܠܝ ܐܠܗܐ ܗܪܟܐ . ܗܠܝܢ ܠܚܡ . ܘܚܙܐ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܒܢܘܗܝ̈ ܕܝܘܣܦ ܘܐܡܪ ܠܗ : ܡܢ ܐܢܘܢ
P:Jer [AB] . ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܐܢܬ ܐܡܪܬ ܥܠ ܐܬܪܐ ܗܢܐ ܠܡܘܒܕܘܬܗ : ܕܠܐ ܗܠܝܢ ܠܫܪܝܐ : ܡܐ ܕܥܠܬ ܠܓܘ ܒܒܠ : ܩܪܝ ܘܚܙܝ ܟܠܗܘܢ ܦܬܓܡܐ̈
P:Josh [AB] . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ : ܠܐ ܬܕܚܠܘܢ ܘܠܐ ܬܙܘܥܘܢ : ܐܬܚܝܠܘ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ . ܘܩܪܒܘ ܘܣܡܘ ܪܓܠܝܗܘܢ̈ ܥܠ ܨܘܪܝܗܘܢ̈ ܕܡܠܟܐ̈
P:Rev [AB] . ܘܐܡܪ ܠܝ ܚܙܝ . ܠܐ ܟܢܬܟ ܐܝܬܝ ܆ ܘܕܐܚܝܟ̈ ܢܒܝܐ̈ : ܗܠܝܢ ܘܫܡܥܬ ܆ ܢܦܠܬ ܠܡܣܓܕ ܩܕܡ ܪܓܠܘܗܝ̈ ܕܡܠܐܟܐ ܕܡܚܘܐ ܠܝ
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ ܠܓܒܪܐ̈ ܕܥܡܗ : ܐܣܘܪܘ ܐܢܫ ܣܝܦܗ : ܘܐܣܪܘ ܗܠܝܢ ܕܕܘܝܕ ܠܐܘܪܚܗܘܢ : ܘܚܘܝܘ ܠܕܘܝܕ ܟܠܗܝܢ ܡܠܐ̈
P:Jer [AB] . ܘܐܡܪܘ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܠܟܗܢܐ̈ ܘܠܢܒܝܐ̈ ܕܓܠܐ̈ : ܗܠܝܢ ܫܕܪܢܝ ܡܪܝܐ ܥܠܝܟܘܢ : ܕܐܡܪ ܒܐܕܢܝܟܘܢ̈ ܟܠܗܘܢ ܦܬܓܡܐ̈
P:John [AB] . ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܢܗܘܢ ܆ ܕܕܝܘܐ ܐܝܬ ܠܗ ܘܡܫܢܐ ܫܢܐ ܗܠܝܢ ܡܢ ܐܒܝ ܀ ܘܗܘܬ ܬܘܒ ܦܠܓܘܬܐ ܒܝܢܝ̈ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܛܠ ܡܠܐ̈
P:1Macc [AB] . ܘܐܡܪܝܢ : ܕܐܬܟܢܫܘ ܥܠܝܢ ܡܢ ܦܛܘܠܡܐܝܣ ܘܨܘܪ ܘܨܝܕܢ ܗܠܝܢ ܡܢ ܓܠܝܠܐ : ܟܕ ܡܣܕܩܝܢ ܢܚܬܝܗܘܢ̈ ܘܡܣܒܪܝܢ ܐܝܟ ܡܠܐ̈
P:Ezek [AB] . ܘܐܥܠܢܝ ܠܕܪܬ ܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܓܘܝܬܐ : ܘܚܙܝܬ ܒܬܪܥܐ ܗܠܝܢ ܚܙܐ ܐܢܬ ܒܪܢܫܐ : ܬܘܒ ܬܗܦܘܟ ܬܚܙܐ ܛܢܦܘܬܐ̈ ܕܪܘܪܒܢ̈ ܡܢ
P:Jer [AB] . ܘܐܦ ܐܠܝܬܢ : ܘܓܡܪܝܐ : ܘܕܠܝܐ : ܒܥܘ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܠܐ ܗܠܝܢ ܡܠܟܐ ܘܟܠܗܘܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ : ܟܕ ܫܡܥܘ ܟܠܗܘܢ ܦܬܓܡܐ̈
P:1Macc [AB] . ܘܐܦ ܝܗܘܕܐ ܢܦܠ . ܘܕܐܫܬܚܪܘ ܥܪܩܘ . ܘܢܣܒܘ ܝܘܢܬܢ ܗܠܝܢ ܕܥܡܗ ܡܢ ܒܣܬܪܗܘܢ . ܘܐܥܫܢܘ ܩܪܒܐ . ܘܢܦܠܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܘܡܢ
P:Num [AB] . ܘܐܬܘ ܠܘܬ ܒܠܥܡ : ܘܐܡܪܘ ܠܗ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܒܠܩ ܒܪ ܨܦܘܪ : ܠܐ ܗܠܝܢ . ܘܗܦܟ ܬܘܒ ܒܠܩ : ܘܫܕܪ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܕܪܘܪܒܝܢ ܘܝܩܝܪܝܢ ܡܢ
P:Neh [AB] . ܘܐܬܬܒܪ ܠܒܝ ܒܓܘܝ . ܘܐܓܪܬ ܪܘܚܝ : ܘܡܠܠܬ ܥܡ ܩܫܝܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܠܐܚܪܢܐ̈ . ܘܟܪܝܬ ܠܝ ܛܒ ܟܕ ܫܡܥܬ ܝܠܠܬܗܘܢ ܘܡܠܐ̈
P:Judg [AB] . ܘܒܙܥ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܠܘܓܡܐ ܕܦܟܐ ܕܚܡܪܐ : ܘܢܦܩܘ ܡܢܗ ܡܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܗܢܐ ܪܒܐ : ܘܗܫܐ ܐܡܘܬ ܠܨܗܝܐ : ܘܐܦܠ ܒܐܝܕܐ ܕܥܘܪܠܐ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܕܒܪܗ ܠܥܡܐ ܐܢܫ ܠܡܫܟܢܗ : ܘܠܫܘܪܐ̈ ܘܠܡܓܕܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܚܡܫܐ ܝܘܡܝܢ̈ : ܘܠܐ ܢܗܘܐ ܠܢ ܥܘܕܪܢܐ . ܢܥܒܕ ܐܝܟ ܦܬܓܡܐ̈
P:Gen [AB] . ܘܗܘ ܐܫܬܘܕܥ : ܘܐܡܪ ܝܗܘܕܐ : ܙܟܝܐ ܗܝ ܡܢܝ : ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܗܠܝܢ ܐܢܐ . ܘܐܡܪܬ : ܐܫܬܘܕܥ ܕܡܢ ܗܝ ܥܙܩܬܐ ܘܫܘܫܦܐ ܘܚܘܛܪܐ
P:2Macc [AB] . ܘܗܟܢܐ ܟܕ ܐܡܪ ܗܠܝܢ ܢܦܩ ܡܢ ܥܠܡܐ : ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܗܠܝܢ . ܒܢܦܫܝ ܕܝܢ . ܚܕܐ ܐܢܐ : ܕܡܛܠ ܢܡܘܣܗ ܘܕܚܠܬܗ ܡܣܝܒܪ ܐܢܐ
P:Sam [AB] . ܘܗܦܟ ܗܘܐ ܠܪܡܬܐ . ܡܛܠ ܕܬܡܢ ܗܘܐ ܒܝܬܗ : ܘܬܡܢ ܕܐܢ ܗܘܐ ܗܠܝܢ : ܘܠܡܨܦܝܐ : ܘܕܐܢ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܘܠܟܠܗܘܢ ܐܬܪܘܬܐ̈
P:Josh [AB] . ܘܚܪܒ ܠܟܠ ܢܦܫܬܐ̈ ܕܒܗ̇ ܒܦܘܡܐ ܕܚܪܒܐ : ܘܠܐ ܫܒܩ ܡܢܗܝܢ ܗܠܝܢ ܩܛܠ ܒܚܪܒܐ : ܡܛܠ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܚܨܘܪ ܗܘܬ ܪܝܫܗܝܢ ܕܡܠܟܘܬܐ̈
P:Isa [AB] . ܘܝ ܠܕܕܐܢ ܥܡ ܓܒܘܠܗ : ܚܨܦܐ ܡܢ ܚܨܦܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ . ܕܠܡܐ ܗܠܝܢ ܦܘܪܩܢܐ . ܘܙܕܝܩܘܬܐ ܬܫܘܚ ܐܟܚܕܐ . ܐܢܐ ܐܢܐ ܡܪܝܐ ܕܒܪܝܬ