simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:mem6DaysDay2 ܪܗܛܝܢ ܘܠܐ ܐܝܬ ܕܡܨܐ ܢܚܠܦ ܐܘܪܚܗ ܠܐ ܥܠܝܐ̈ ܠܥܘܡܩܐ ܗܠܝܢ ܠܪܘܡܐ ܡܡܬܘܡ ܐܝܟ ܕܐܫܬܕܪܘ ܠܐܬܪܘܬܗܘܢ̈ ܡܢ ܥܒܘܕܐ
Ath:HomEpist ܓܝܪ ܕܡܚܘܝܢ ܕܡܫ̇ܡܗܝܢ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܕܐܬܬܘ̣ܕܝܬ̇ ܗܠܝܢ ²⁵ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܦ̇ܠܓ ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܘܢܐܡܪ ܡܕܡ ܕܗܕܐ ܒܪܝܬܐ .
SynWestSyr ܢܗܘܝܢ̈ . ܐܬܦܪܣܘ ܐܒܗܬܐ̈ X ¹ܘܡܕܒܪܢܐ̈ ܚܟܝܡܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܗܠܝܢ ܨܠܘܒܐ̈ ܠܐ ܐܫܟܚ ܣܛܢܐ ܕܢܣܕܩܝܗ̇ . ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܟܠܗܝܢ
GeorgArabs:HomMarSevAnt ¹X⁰ܕܫܡܥ ܡܛܠܬܗ . ¹X⁷ ܘܕܠܐ ܐܡܪ ܗܫܐ ܡܢܗܝܢ ܗܠܝܢ ]ܒܗ̇ܘ ܕܘܟܪܢܐ ܕܣܗܕܐ ܕܩܘܫܬܐXX3XX ܆ ¹ ܚܙܐ ܕܣܥܪ ܗܘܐ
P:Jer [AB] ܕܟܬܝܒܢ̈ ܥܠ ܒܒܠ . ܘܐܡܪ ܐܪܡܝܐ ܠܫܪܝܐ : ܡܐ ܕܥܠܬ ܠܓܘ ܒܒܠ ܗܠܝܢ ܟܠܗ̇ ܒܝܫܬܐ ܕܐܬܝܐ ܥܠ ܒܒܠ ܒܣܦܪܐ ܚܕ : ܟܠܗܝܢ ܡܠܐ̈
JnDalya:Epist XX XX ܕܡܢ ܠܒܪ ܡܬܚ̣ܙܝܢ ⁴⁸ܐܙܕܗܪ ܀ ⁴⁷ 25ܘܚ̣ܙܝ ܐܚܝ ܗܠܝܢ XX ܕܡܬܚܙܝܐ ܐܦ ܢܦܫܐ ܒܗܠܝܢ ⁴⁴ܫܘܚܠܦܐ̈ . X⁴ܐܠܐ ܐܢܬ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܣܘܣ ܂ ܬܗܝܪܐ ܐܪܝܘܣ ܆ ܟܕ ܝ ܒܡܕܡ ܡܝܬܪܐ ܠܐ ܕܡ̇ܝ ܇ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܇ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܠܫ̇ܘܐ ܠܬܐܢܚܬ̈ ܐ ܕܚ̇ܠ̣ܨ ܂ ܟܕ ܟܬ̣ܒ̣
SevAnt:CathHom ܡ̇ܢ ܆ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܣ̇ܝܡܝܢ ܢܡܘܣܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܝܬܝܗܝܢ ܆ ܘܠܐ ܗܠܝܢ . ܐ̇ܡܪܝܢ ܆ ܕܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ̈ ܠܘܬ ܚܛܝ̣ܬܐ ܢܬܒ̣ܪܐ . ܐܠܐ
JnEph:EccHist ܬܘܒ ܥܒ̣ܕܘ̣ ܟܕ ܡ̇ܛܝ̣ܒܝܢ ܠܒܝ̣ܫܬܐ ܀ XܝܫXܝܝXܝX ܗܠܝܢ ܓܫ̣ܪܐ ܐܚܪܢܐ Xܝܟ ܕܡܬ̇ܐܡܪܐ ܆ ܗ̇ܝ̣ ܕܠܐ ܡܢ ܡܬܘܡ ܗ̣ܘܬ ܂
PhiloxMab:TenMem ܝܗܘܕܝܐ̈ ܚܕܬܐ̈ ܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ ܨܠܝܒܐ· ܗ̇ܢܘܢ ܕܟܐܢܐܝܬ ܗܠܝܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܬܟܬܒܬ ܪܝܨܐܝܬ ܐܝܬܝܗܘܢ ܣܩܘܒܠܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܒܦܣܝܩXܐ̈ ܢܢܠܝܡXܐܝX ܠܘX ܐܚܘܗXX ܝܘܚܢܢ ܐXܡܠܠܝ̣̈· ܗܠܝܢ XܠXܡXܡ XܝܥXܒ̇X ܠXܘXܢ̇ ܂ ܡܛܝܒܝܢܢ XܢܣܝܒX ܂ ܘܟX
JnEph:EccHist ܬܘܒ ܡܢ ܝ ܫܪܟܐ ܕܐܪܬܕܟܣܘ̈ ܗ̣ܢܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܡܬ̣ܪܫܝܢ ܗܠܝܢ ܘܐܘܠܨܢܐ̈ ܘܚܒ̣ܘܫܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܪܪ ܂ ܘܦܐ̈ ܃ ܥܡ
Ps-Ath:Virg ܚܝܐ̈ ܛܘܒܬܢ . ܠܝܬ ܬܡܢ ܠܡܩܢܛ . ܠܐ ܡܢ ܡܣܟܢܘܬܐ ܘܠܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܒܗܘܢ ܕܘܘܢܐ̈ ܐܘ ܥܩܬܐ̈ ܘܬܐܢܚܬܐ̈ . ܡܢܐ ܗܟܝܠܐܝܬ ܕܡܢ
BarKoni:ScholUrm ²⁹ ܡܕܒܪܢܐ̈ ܡܬܬܥܝܢXX ܝܣܪܠܝܐ̈ ܕܝܢܐ ܕܚܛܗܝܗܘܢ̈ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܫܦܛ ܕܡܢ ܐܒܠ ܡܚܘܠܐ ܕܢܗܘܐ ܢܒܝܐ ܆ ܟܕ ܗܕܐ ܐܡܪ ܠܗ : ܕܒܝܕ
ThdrMops:ComGospJohn ܗܟܝܠ ܥܠܠܬܐ̈ ܐܦ ܥܠ ܐܝ ܕܠܐ ܡܕܪܟܝܢ ܐܢܬܘܢ ܃ ܘܠ̇ܐ ܠܟܘܢ ܗܠܝܢ ܝܢ ܆ ܘܡ̣ܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܝ ܝܘܬܪܢܐ · ܝX ܣܓܝܐܐ ܥܦ̇ܝܢ ܂ ܕܐ ܟ
EliaNis:Chron ܆ ܘܡܢ ܐܚܪܢܝܬ̈ ܐ ܕܪܫܝܡܢ̈ ܒܗ ܒܗ̇ܘ ܩܦܠܐܘܢ ܆ ܕܒܝܪܚܐ̈ ܗܠܝܢ ܫܘܝܐ ܇ ܐܝܟ ܕܡܙܕܩ ܚܘܫܒܢܐ ܕܣܗܪܐ ܂ ܡܬܝܕܥܐ ܂ ܕܢ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܡܝܪܢ̈ . ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܕܪܘܟܒܐ ܢܣܬܟܠ . ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܗܘ ܐܠܗܐ . ܘܬܘܒ ܕܥ̇̇X ܒܢܘܗܪܐ ܓܐܝܐ ܕܠܝܬ ܐܟܘܬܗ .
BarḤadbš:Acts ܡܫܘܬܦܝܢ ܚܢܢ . ܐܠܐ ܠܘ ܫܘܝܐܝܬ ܠܝܢ ܘܠܐܠܗܐ ܣ̇ܒܪܝܢܢ ܗܠܝܢ ܕܠܘ ܒܫܪܓܪܓܝܬܐ̈ ܐܠܐ ܒܗܘܢ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܟܠ ܚܕܐ- X X ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܟܣXܣ ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܦܩܚܐ ܗܟܝܠ ܠܒܢܝܢܫܐ̣̈ ܕܢܫܡ̣ܝ ܂ ܘܢ ܇ ܗܠܝܢ ܕܠܘܩܒܠ ܐܘܢܘܡܝܘܣ · ܝ · ܝ ܗ̇ܘ ܕܩܕܡ̣ ܩܠܝܠ ܐܬܥܗܕܢܢ̣
AbbaIs:Ascet ܠܡܪܝܐ . ܟܕ ܕܝܢ ܫܠܝ ܡܘܫܐ ܠܡܡܠܠܘ ܆ ܐܨܛܪܝܬ ܐܪܥܐ ܗܠܝܢ X1ܠܗܘܢ̣ |ܘܢܚܬܘܢ ܟܕ ܚܝܝܢ̈ ܠܫܝܘܠ ܆ ܘܬܕܥܘܢ ܕܡܪܡܪܘ