simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܕܐܪܙܘܢ ܘܫܪܘ ܥܠܘܗܝ ܕܚܣܢܐ ܃ ܟܕ ܡ̇ܩܪܒܝܢ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܃ ܢܦ̣ܩ ܡܢ ܟܠܛ ܇ ܘܐܬܐ ܠܚܣܢܐ ܕܡܢܙܓܝܪܬ ܂ ܘܐܬܘ
IsaacNin:memColl ܕܒܗ ܠܢ ܡܪ . ܒܪ ¹¹ܠܥܠẌ ܇ ܐܢ ܒܪܝܬܐ ܕܪܘܚܢܐ̈ ܇ ܘܐܢ ܗܠܝܢ ܕܠܘܬܗ ܢܛܝܪ ܇ ܘܠܝܚܝܕܝܬܐ̈ ܕܟܝܢܗ ܡܨܠܦ ܡܚ̇ܘܐ ܠܗ ܇
Ath:HomEpist ܡܚܝܠܐ̈ ܒܗܝܢ ²⁰ ܢܫ̇ܬܪܪܘܢ . ܕܢܣܓܕܘܢ ܠܗ̇ܘ ܡܫܝܚܐ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܥܠ ܨܠܝܒܐ ܐ̇ܡܪܬ . ܕܒܗܠܝܢ ܕܐܬܟ̣ܫܠܘ
ZachSch:ActsSev ܕܗܘܝ̈ ܓܒܪܐ ܕܣܦܩ ܣܓܝ ܘܪܬܚ ܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . ܐܙܝܥ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܕܒܗܘ ܙܒܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܪܝܫ ܟܗܢܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܐܘܕܥ
SynWestSyr ܕܡܘܬܐ̈ . ܐܠܐ ܠܦܘܬ ܥܘܕܪܢܐ ܘܝܘܠܦܢܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ . ܗܠܝܢ . ܠܘ ܟܕ ܟܝܢܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܟܢܐ ܚܣ . ܡܥܠܝ 10 ܗܘ ܓܝܪ ܘܪܡ ܡܢ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܐܡ̣ܪ ܥܠܝܗܝܢ ܢܒܝܐ : ܕܒܛܢ ⁶ܘܚܒܠܢ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܝܠܕܢ̈ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܒܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܘܢ̇ܦܚ ܠܟܪܣܐ ܕܒܛܝܢ ܒܗ̇ ܆ ܡܕܝܢ ܡܢ
SynWestSyr ܕܝܢ ܕܥܡ̣ܕܘ ܡܢ ܩܫܝܫܐ̈ ܕܡܢܗ ܕܙܟܝ ܐܫܬܡܗܘ ܆ ܡܢܕܪܝܫ ܗܠܝܢ . ܐܟܡ̇ܢ X0 ܕܡܢ ܩܫܝܫܐ ܥܡ . ܕܘ . ܠܘ ܡܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ .
Cyr:ComLuke ܕܝܠܗ ܝܬܪܝܢܢ̈ ܂ ܐܫܬܡܗܢܢ ܓܝܪ ܒܢܝܐ̈ ܡܛܠܬܗ ܘܥܡܗ̣ ܂ ܟܕ ܗܠܝܢ ܡܠܟܝܬܐ̇ ܂ ܥܡܐ ܩܕܝܫܐ̇ ܂ ܒܢܝ̈ ܚܐܪܐ ܢܚܘܐ̇ ܂ ܟܕ
JnDalya:Epist ܕܒܗܝܢ ܐܬܛܿܪܦܘ ܒܙܒܢܐ ܕܒܘܚܪܢܐ . ܠܦܘܬ ܥܘܫܢܐ ܕܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܩܠܝܠ ܕܢܿܚ ܫܡܫܐ ܕܚܕܘܬܐ̈ ܠܓܘ ܡܢܗܘܢ ܘܬܘܒ ܠܐ ܡܬܕܟܪܝܢ
SevAnt:CathHom X X ܕܡܬܬܝܒܝܢ ܗܘܘ ܒܝܕ ܗܕܡܐ ܪܟܝܟܐ ܝܫܛܐ ܇ ܘܟܐܒܐ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܆ ܕܚܘܪ ܐܘ- ܚܟܝܡܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܠܘܬ ܕܒܘܨܐ̈ ܕܙܓܘܓܝܬܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܐܫܬܕܪܘ ܂ ܘܟܕ 3ܐܫܬܐܠܘ ܐܡܪܘ ܠܢ ܂ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܟܬܒܢ ܗܠܝܢ ܓܒܪܝ ܂ ܘܟܕ ܫܡܥܝܢ ܗܘܝܢ ܩܠܐ ܕܐܝܠܠܬܐ ܡܢ ܡܕ ܢܬܐ ܂ ܘܐܬܘ
SevAnt:CathHom ܕܐܓܘܦܛܝܐ̈ ܡܬܝ̇ܩܕܐ ܐܝܟ ܕܒܐܫ̇ܬܐ ܘܨ̇ ܒܪܐ ܆ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܗܠܝܢ : ܘܡܬܕ̇ ܒܩܐ ܘܥ̇ܒܕܐ ܕ ܦܓܪܐ ܒܢ̣ܩܦܐ ܠܬܪܝܗܘܢ̈ : ܟܕ
Eph:madNativ ܠܡ̣ܢ ܘܡܛܠ ܡܢܐ ܘܡܢ ܥܠܬܐ ܩܪܬܟܘܢ ܕܬܐܬܘܢ ܡܢ ܐܬܪܟܘܢ ܗܠܝܢ ܩܕܡܘܗܝ ]ܣܝܡܬܗܘܢ̈ ܕܢܝܝܐ . X XX ܐ 10ܐܡ̇ܪܐ ܡܪܝܡ
CaveTreas ⁵ܦܐܪܐ̈ ܪܓܝܓܐ̈ ⁶ܕܟܠ ܓܢܣ ܡܬܬܪܣܝܢ ܗܘ̣ܘX . ܘܒܗ̇ܘX ܗܠܝܢ ܬܡ̇ܢ ܠܙܩܬܐX ܘܛܘܪܦܐ . ܘܠܐ ܙܪܥܐ ܘܠܐ ⁴ܚܨܕܐ . ܐܠܐ ܡ̣ܢ
SevAnt:CathHom ܕܚ̣ܛܘ . ܬܘܒ ܒܠܘܚܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܆ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܠܢܡܘܣܐ ܟܬ̇ܒ ܗܠܝܢ ܢܡܘܣܐ ܐܠܗܐ ܠܘ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܪܘ̣ܝܢ : ܒܪܡ ܕܝܢ ܟܕ ܐܬܬܘܝܘ ܥܠ
PhiloxMab:epPatricius ܕܟܠܗܘ X ܐܝܬܝܗܘܢ ܫܪܓܪܓܝܬܐ̈ ܕܗܘܢܐ ܕܫܓܝܫ ܗܘܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܕܝ̣ܢܐ ܘܕܡܘܬܐ̈ ܡܫܚܠܦܬܐ̈ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܠܥܠ .
JacSer:memLuqJews ܟܐܢܐ̈ ܘܐܒܗܬܐ̈ ܆ ܕܕܡܐ ܕܐܫܬܕܝ ⁸⁹ܡܙܝܥ ܠܗ ܠܓܢܣܟܝ ܗܠܝܢ ܪܒܐ ܠ ܐ ܡ̇ܘܕܐ ܒܟܝ ܕܩܛܘܠܬܐ ܐܢܬܝ . ⁸⁸ ܠܐ ܡܘܕܝܢ ܒܟܝ
Sahd:BookPerf ܕܡܢܟܘܢ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܡ̇ܣܟܠ ܠܡ̇ܕܥܐ ܕܣܟܘܠܬܢܐ̈ . ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܠܠܐ̈ . ܫܡܐ ܡܥܠܝܐ ܕܓܡܝܪܘܬܐ ܕܡ̇ܟܪܙܝܢ ܐܢܬܘܢ ܇ ܠܐ ܗܘܐ
SevAnt:CathHom ܠܐ ܡܕܡ ܚܫ̣ܒܘ ܆ ܨܝܕܐ̈ ܕܡܨܝܕܬܐ ܕܝܘܚܢܢ ܘܕܦܛܪܘܣ ܗ̣ܘܘ ܗܠܝܢ ܕܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ : ܗ̇ܝ ܕܕܓܠܐܝܬ ܡܫܬܘܕܝܢ̈ : ܘܠܟܠܗܝܢ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain . ܐܕܘܪܦܪܘܐ . ܘܡܝܗܪܢܪܣܐ ܘܡܗܕܘܟܬܝ ܚܬܗܘܢ . ܕܥܒܝܕܐ ܗܠܝܢ ܕܐܣܗܕܘ ܒܛܘܪ ܒܪܐܝܢ ܒܝܘܡܝ̈ ܫܒܘܪ ܡܠܟܐ . ܕܫܡܗܝܗܘܢ̈