simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMiaphysites ܕܒܫܪܪܐ ܫ̇ܘܝܢ ܗܘܘ ܠܡܘܗܒܬܐ ܗܕܐ ܪܒܬܐ ܂ ܕܡ̇ܢ ܕܬܟܝܠ ܂ X ܗܠܝܢ ܕ̣ܫܠܝܚܐ ܛܘܒܢܐ ܗܝ̇ 7ܕܠܘܬ ܛܝܛܘܣX ܘܛܝܡܬܐܘܣ ܇
PhiloxMab:Disc ܕܫܝܛܢ̈ ܒܨܝܪܐܝܬ ܢܣܬܝܒܪ . ܠܘ ܓܝܪ ܡܛܠ ܗܝ ܕܝܩܝܪܐ ܗܠܝܢ ܡܢ ܡܐܟܠܬܐ̈ ܆ ܕܝܩܝܖܢ̈ ܒܕܡܝܗܝܢ̈ ܢܫܬܐܠ ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܕܕܡܝܢ̈ : ܗܠܝܢ ܕܒܐܝܕܝܗܝܢ̈ ܢ̇ܣܝ ܠܐܕܡ : ܫܝ̇ܒܩ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܡܢ ܚܝܠܐ ܕܝܠܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ . ܡܛܠܗܕܐ ܓܝܪ̇ ܐܦ ܒܝܕ
PhiloxMab:epPatricius ܘܒܡܢܐ ܡܬܩ̣ܢܝܢ̈ ܟܬ̣ܒܘ ³²ܘܠܘ ܕܚܢܢ ܢܒ̣ܥܐ ܐܢܝܢ̈ ܐܘ ܗܠܝܢ ܢܦܫܐ ܘܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܘܬܐܘܪܝܐ ܕܗܘܢܐ X ܕܡܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ
Cyr:ComLuke ܂ ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܕܒܪܓܬܐ ܡ̇ܢ ܕܟܠܝܠܐ̈ ܢܬܬܨܝܕܘܢ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܗܠܝܢ ܂ ܕܣܩܘܒܠܐܝܬ ܐܝܬ ܠܗܝܢ ܠܘܬ ܡܝܬܪܘܬܐ̈ ܕܕܐܝܟ
SevAnt:Epist ܕܝܠܗ ܐܥܒܕ ܒܗ : ܘܫܚܠܦܗ ܠܘ ܠܟܝܢܗ̇ ܠܐ ܬܗܘܐ ܇ ܠܐ ܠܫܘܒܚܗ ܗܠܝܢ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܠܒܣܪܐ ܇ ܕܐܝܬ ܠܗ ܢܦܫܐ ܥ . ܬܢܝܬܐ : ܟܠܗܝܢ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain . ܐܕܘܪܦܪܘܐ . ܘܡܝܗܪܢܪܣܐ ܘܡܗܕܘܟܬܝ ܚܬܗܘܢ . ܕܥܒܝܕܐ ܗܠܝܢ ܕܐܣܗܕܘ ܒܛܘܪ ܒܪܐܝܢ ܒܝܘܡܝ̈ ܫܒܘܪ ܡܠܟܐ . ܕܫܡܗܝܗܘܢ̈
IsaacNin:DiscColl ܕܠܓܡܪ ܪܚܝܩܢ̈ ¹⁰ܡܢ ܟܠܗ̇ ܐܘܪܚܐ ܕܝܕܥܬܐ XXXXX ܕܫܪܪܐ ܗܠܝܢ ⁸ܘܡܬܚܐ ܕܒܗܝܢ ܇ ܘܦܘܪܫܢܐ̈ ܚܪܝܩܐ̈ ܕܡܢܝܘܬܗܝܢẌ ܇
SevAnt:CathHom ܕܕܐܝܟ ܗܟ̇ܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܡ̇ܪ ܚܟܝܡܐ ܦܘܠܘܣX . ²⁸ 24ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܘܕܠܐ ܡܘܡ . ܘܕܠܐܐܝܬ ܒܗ̇ ܛܘܠܫܐ ܐ̇ܘ ܩܡ̣ܛܐ ܇ ܐ̇ܘ ܡܕܡ ܡܢ
SynWestSyr ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܟܠ ܐܝܟܐ ܕܬܐܙܠܘܢ ܆ ܬܒܩܘܢ ܢܦܫܬܐ̈ ܚܣܝܬܐ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܕܗ̣ܘ ܝ̇ܕܥ . ܘܒܐܝܕܝ̈ ܣܠܝܢ ܕܝ̇ܕܥ . ܐܡ̇ܪܬ ܠܟܘܢ ܗܟܝܠ
P:Isa [AB] . ܕܗܐ ܐܢܐ ܡܓܙܝܬܐ ܐܢܐ ܘܡܫܘܚܕܬܐ : ܓܠܝܬܐ ܘܡܕܘܕܬܐ . ܗܠܝܢ ܠܢ ܐܬܪܐ . ܐܬܩܪܒ ܠܢ : ܢܬܒ . ܘܬܐܡܪܝܢ ܒܠܒܟܝ ܡܢܘ ܝܠܕ ܠܝ
JulRom ܕܝܢ ܩܠܝܠ ܕܐܫܬܒܩ ܡܢ ܡܟܬܒܢܘܬܗ ܕܗܢܐ ܦܪܘܫܐ . ܕܗܢܝܢ ܗܠܝܢ ܕܩܕܝܫܐ ܐܟܬܒܼ . ܕܗܼܘ ܡܦܣ ܗܼܘܐ ܒܐܝܓܘܢܐ ܕܪܒܗ ܫܦܝܪ .
SevAnt:CathHom ܒܕܡ̣ܘܬܐ ܕܒܥܝܪܐ : ܘܕܠܐ ܢܗܘܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܕܐܝܟ ܬܚܘܡܐ ܗܠܝܢ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܕܐ̇ ܦ̇ܪܫ ܠܕܘܓܡܛܐ̈ ܡܣܠܝܐ̈ : ܘܕܐ̇ܩܦ ܒܬܪ
LiberGrad ܐܪܡܝܐ̈ ܕܒܥܝܢ ܚܟܡܬܐ ܘܡܡܠܠܐ ܣܩܝܠܐ : ܘܒܥܝܢ ܕܒܡܡܠܠܐ ܗܠܝܢ ܠܥܠܡ ܐܬܘܬܐ̈ ܫܐܠܝܢ ܐܝܟ ܚܣܝܪܝ̈ ܗܝܡܢܘܬܐ : ܘܠܐ ܐܝܟ
ActsMiaphysites ܬܪ̈ ܝ ܟܝܢܐ̈ ܂ ܒܗܝ̇ ܕܡܬܒ̇ܢܝܐ ܗܘܬ ܥܕܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܙܥܘܪܐ̈ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܆ 12ܠܐ ܦܫܘ ܠܘܬ
SevAnt:LuqJul ܕܐܦܘܠܝܢܪܝܣ ܡܬܪܥܝܢ̈ ܘܒܣܪܐ ܓܠܝܙ ܡܢ ܗܘܢܐ ܐܡܪܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܟܬܒ ܠܘܬ ܩܠܘܕܢܝܘ ܝܫ X X 1X8ܠܘܩܒܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܪܫܝܥܐܝܬ
SevAnt:Epist ܡܢ ܥܒܝܘܬܐ ܚܢܦܝܬܐ ܫܩ̣ܠ ܫܘܪܝܐ . ܐܠܐ ܒܪܡ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܗܠܝܢ . ܘܠܪܝܫ ܝܪܚܐ̇̈ ܘܠܩܒܘܬܐ . ܘܠܗ ܕܝܢ ܠܗܝܟܠܐ . ܐܦ ܓܝܪ
JnEph:EccHist ܕܡܢ ܫ̇ܘܪ·-ܗܘܢ ܆ ܘܐܦ ܥܕ ܗܫܐ ܕܐ ܬ ܗ̇ ܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ ܗܠܝܢ ܆ ܘܡܬ̇ܬܢܝܚ ܒܐܝܠܝܢ ܕܒܝܢܬ ܬܪ·ܗܘܢ̈ ܓ̇ܒܐ̈ ܂
SevAnt:CathHom ܕܟܠܢX ܐܡ̇ܪ X Xܢܐ ܆ ܐ̇ ܘ XܘXܝܢ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܇ ܕܗ̇ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܐܟܕܐ ܡܦܡXܢ̈ ܘXܬ̇ܥܩܒẌ . ܕܝXܢ ܕܝܢ ܐܡܝ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢ ܆
ThdrMops:ComGospJohn ܢܦܪܫܝܘܗܝ ܠܨܥܪܐ ܝ ܝ ܂ ܕܡܨܥܪ ܃ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܠܐ ܡܫܬܟܚ ܗܠܝܢ ܡܫܟܚ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܕܦܘܫܩܐ ܂ ܘܬܘܒ ܐܢܗܘ̣ ܕܡ̣ܢ ܡܠ̇ܐ̈