simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܕܒܕܡܝܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܙܕܒܢܢ̈ ܗܘܝ̈ . ܠܘ ܗܕܐ ܒܠܝܚܘܕ ܗܠܝܢ ܘܕܦܪܣܝܐ̈ . ܘܡܘܘܒܬܐ̈ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܝܘ̇ܒܝܢ ܗܘܘ
JacSer:memLord'sPrayer ܡܬܚܫܒ ܐܢܬ ܘܡܩܦܚ ܠܗ ܘܡܫܬܩ ܠܗ ܡܢ ܒܥܘܬܐ ܕܟܕ ܠܐ ܐܣܟܠ ܗܠܝܢ ܘܒܚܘܫܒܐ̈ ܥܝܘܩܬܢܐ̈ ܐܝܟ ܒܣܪ ܠܗ ܘܐܝܟ ܡܟܣ ܠܗ ܕܠܡܘܢ
SevAnt:LuqJul ܐܚܪܢܐ̈ ܣܒܠ ܐܦ ܗܢܐ ܒܨܒܝܢܐ ܕܬܪܥܝܬܐ . ܘܐܝܟܢܐ ܠܐ ܗܠܝܢ ܕܢܦܪܩ ܘܠܗܢܐ ܡܢ ܒܣܪܐ ܕܝܠܗ . ܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܪܫܠ ܕܢܣܒܘܠ
DidascApost X⁴ܕܠܥܠܡ ܡܗ̇ܡܝܢ ܐܢܬܘܢ ⁵ܝ . ܘܕܣܚܬܐ ܕܝܢ ܘܕܡܐܟܠܐ ܗܠܝܢ ܘܕܝܘܡܐ ܘܕܫܥܬܐ ܆ ܡܬܚܦܛܝܢ ܐܢܬܘܢ ܝX ܠܡܩܒܠܘ . ܝ45ܩ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܕܥܒ̣ܕ ܒܐܠܗܐ ܇ ܡܛܠ ܕܠܐ ܚ̇ܙܐ ܚܛܗܐ̣̈ ¹⁷ܐܠܐ ܐܢ ¹⁸ ܦ̣ܪܫ ܗܠܝܢ ddXX X X ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܣܡܠܐ ܆ ܘܢܕܥ ¹⁶ܚܬܝܬܐܝܬ ܟܠܗܘܢ ܚܛܗܐ̈
BarṢal:ComGosp ܪܪ ܂ ܐ ܘܡ̇ܠܦ ܠܢ ܡܫܝܢܐ ܂ ܕܐܢ ܚ̇ܙܝܢܢ ܕܐܬܩ̇ܢ ܐܢܫ ܡܐܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܕܠܐ ܣܢ̣ܝܩ ܥܠ ܡܫܝܚܘܬܐ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝ ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܂ ܕܒܝܕ
Ps-Zach:EccHist 1 ܕܒܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܕܡܛܠ ܐܘܛܘܟܐ ܂ ܘܐܫܬܕܝ ܦܠܘܝܢܘܣ ܗܠܝܢ ܕܐܘܪܫܠܡ ܂ ܘܕܡܢܣ ܝܝ ܕܐܢܛܝܘܟ ܂ ܘܐܬܒܚܢܘ ܦܦܪܓܡܢܐ
Babai:BookUnion ܡܢܘܬܐ̈ ܕܒܪܢܫܗ ܕܡܪܢ ܡܢ ܣܥܘܪܘܬܗܝܢ ܒܢܒܢܗ ܕܡܘܬܐ ܂ ܗܠܝܢ ܕܢܗܘܐ ܥܡ ܒܪܘܝܗ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܂ ܘܐܦܠܐ ܟܕ ܒܛܝܠܢ̈ ܗܘܝ̈
SevAnt:CathHom ܕܟܬܒܐ ܐܠܗܝܐ ܒܗ̇ ܒܡܠܬܐ ܐ̇ܣܝܡ . ܬ̇ܣ̣ܦܩ ܠܟܘܢ ܠܡܣܩ ܗܠܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܚܣܝܪܝ̈ ܗܘܢܐ ܇ ܙ̇ ܕܩ ܠܝ ܓܝܪ ܕܠܗܝܢ ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈
CaveTreas X X --X ܟ . X ܢܒܪ ܠ . Xܘܦܪܩ ܠXܘܛ ܒܪ ܐܚܘܗ⬩ ddXܕܝܝXܝẌ ܗܠܝܢ ܗXܐ X XX6 ܘܦܪܩ ܠܘܛ ܒܪ ܐܚܘܗ⬩̣ Xܢ ܚܪܒܐ ܢܘܟ̣ܪܝܐ X X -- X
SevAnt:LuqJul ¹0[ܕܚܫܘܬ ܐܠܗܘܬܐ ܡܘܕܝܢ . ]ܒܗ̇ܘ ¹¹ [ܓܝܪ ܦܓܪܐ ܗ̇ܘ ܝܝ ܗܠܝܢ . ܒܗܝ ܓܝܪ ܕܐܡܪܝܢ̈ ܚܢܢ ܡܒܣܪܐ ܠܐ ܡܫܬܟܚܝܢ X ]ܪܫܝܥܐ̈
AbbaIs:Ascet ܐܪܒܥ̈ ܒܟܠ ܫܥܐ . ܕܢܨܠܐ ܐܢܫ ܕܠܐ ܫܠܘܐ ܇ ܘܕܢܐܫܘܕ ܢܦܫܗ ܗܠܝܢ ܘܡܟܝܟܘܬܐ̣ ܕܐܘܠܨܢܐ̈ . ¹ XX [4]ܗܘܢܐ ܣܢܝܩ ܥܠ
SynWestSyr ܡܢܘܬܐ̈ . ¹0 XXX ܓܒܪܐ ܕܡܝܬ . ܘܫܒܩ ܐܡܐ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܒܢܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܫܬܐܣܬܐ . ܐܝܟ ܡܢܝܢܐ ܕܗܠܝܢ ܝܪܘܬܐ̈ ܕܬܒܪܘܢ
BarṢal:ComGosp ܕܡܬܐܡܪܢ̈ ܂ ܥܠܗ̇ܝ ܢܦ̣ܩ ܀ ܒܨܦܪܐ ܕܝܢ ܟܕ ܗܦ̣ܟ ܠܡܕܝܢܬܐ ܗܠܝܢ ܂ ܕܠܐ ܟܕ ܪܬ̇ܚܝܢ ܒܚܣ̇ܡܐ ܂ ܝܬ ܂ ܪ ܝܬ̇ܥܣܩܘܢ ܠܘܬ
AbbaIs:Ascet ܐܡ̣ܪ ܝX ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܛܠܬܗܢ ܐܡ̣ܪ ²⁸ -- X ³¹ܕܡܛܫܝܐ X²X ܗܠܝܢ ܐܢ ܥܡ̇ܪ ܒܗ ܐܠܗܐ̣ ܢܣܬܟܠ ܡܢ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܝXܐܢܘܢ ܘܡܛܠ
JnEph:EccHist X X ܂ ܐܬ̣ܝܕܥ ܠܡ̇ܠܟܐ ܘܐܬ̣ܚܡܬܝ ܆ ܦܩ̣ܕ ܕܢܥ̣ܠܘ̣ܢ ܗܠܝܢ Xܐܦ ܣܥ̣ܪ ܒܚܪܬܐ ܀ XܝܫX XܝXܘܘXܝX ܘXXܢܝX ܆ ܥܠ ܗ̇ܝ Xܟܕ
SevAnt:LuqJul ܕܠܐ ܡܪܓܫܢܘܬܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܩܕܡܬ ܐܡܪܬ ܒܕܡܘܬ ܟܘܕܢܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܡ̣ܕ̇ ܡܪܝܐ ܒܪܢܝ ܒܪܝܫ ܐܘܪܚܬ̈ ܠܥܒܕܐ̈ ܕܝܠܗ . ܘܥܠ
SevAnt:LuqGramm ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܕܦܓܪܐ ܇ ܘܚܕ ܡ̣ܢܗܘܢ ܡܢ ܡ̇ܦܪܓ ܒܬܕܡܪܬܐ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܣܥ̇ܪ ܗܕܐ ܗܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܕܡܠܬܐ ܇ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܦܓܪܐ ܡܫܡܠܐ
ChalcedWrit ܢܚܘܘܢ ܠܢ ܐܢ ܡܫܟܚܝܢ . . 3ܐܡܪ ܠܢ ܕܝܢ . ܗ̇ܘ ܕܝ̇ܬܒ ܗܘܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܠܗܘܢ ܥܡ ܡܢܝܢܗܘܢ ܕܒܛܠ . ܐܝܢܐ ܡܢ ܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܐܡܪܘ
SevAnt:LuqGramm ܕܙܝܢܘ ܐ ܕܝܗܘܢ̈ ܠܘܩܒܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܪܫܥܘ ܒܡܕܒܪܐ ܇ ܘܚ̇ܠܦ ܗܠܝܢ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܘܒܘܪܟܬܐ ܗܝ̇ܡܢܬ ܕܡܩܪܒ ܐܢܬ ܠܟ̣ ܃ ܕܠܘܝܐ̈