simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Acts [AB] ܟܘܬܝܢܝܬܐ̈ ܘܡܪܛܘܛܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܝܗܒܐ ܗܘܬ ܠܗܝܢ
P:4Macc [AB] . ܠܫܢܕܐ̈ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܩܫܝܢ ܙܟܘ .
SynWestSyr . ܐܝܛܐ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܗܝܟܠܐ̈ ܗܘ̣ܘ ܒܥܘܡܪܐ̈
SilwQard:ScholUrmApp ܘܟܠ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܥܣܪܐ ܓܢܣܐ̈ :
ThdrMops:ComPs ܥܡ ܚܝܘܬܐ̈ : ܗܠܝܢ X[ · ·
IšoMerv:ComOT ܝ ܪܡܙܝܢ̈ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܐܪܒܥܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܇
SevAnt:Epist ܕܠܐ ܚܡܝܢ . ܗܠܝܢ ܕܠܡܠܐܟܐ̈ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ
DidascApost ܥܕܡܐ ܕܡܫܡܠܐ ܠܗ̇ ܗܠܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܬܚܝܒܢ̈ ܠܛܟܣܐ
ThdrMops:ComPs ܕܐܬܬܨܝܪ ܒܡܪܒܥܐ . ܗܠܝܢ X⁶ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܪܡ̇ܙ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܥܠܬܐ ܕܫܘܝܘܬ ܫܡܗܐ̈ ܗܠܝܢ ܇ ܘܐܝܢܐ ܦܘܪܫܢܐ
SevAnt:CathHom ܬ ܒܟܬܒܐ ܗܢܐ ܗܠܝܢ ܀ ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܐ
IšoAdiab:Epist ܝXܠXܝX XܝXXܝX ܐܦܝ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܕܕܡ ܟܝ
Ps-Dion:ChronZuq ܘܗ̣ܘ ܡܪܝܐ ܠܘܬ ܗܠܝܢ · ܐܡ̇ܪ ܃
Chron1234 ܥܡ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܬܡܢ ܂ ܐܠܐ
PhiloxMab:Disc ܘܡܗܝܡܢ ܬܘܒ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܣܥܪܐ . ‏
SevAnt:LuqJul ܐܝܠܝܢ ܐܢܝܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ . ܕܟܕ ܥܬܝܕ
Ps-Zach:EccHist ܘܥܝܕܐ̈ ܐܒܗܝܐ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܕܠܒܟܘ ܒܦܘܪܢܣܐ ܕܝܠܢ
SevAnt:CathHom ܨܒܝܢܐ . ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܆ ܕܗ̇ܢܘܢ
IšoAdiab:Epist ܣܓܝܐܬܐ̈ ܘܣܩܘܒܠܝܬܐ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܕܡܣܠܝܢ ܝ
SevAnt:LuqGramm ܕܠܒܘܚܢܐ ܇ ܡ̇ܝܬܐ̣ ܗܠܝܢ ܂ X Xܣ