simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:EccHist ܟܕ ܐܬ̇ܢܢܦܛܘ ܡܛܠ ܚܛܘ̣ܦܝܐ ܘܒ̣ܙܬܐ ܕܢܟܣ̣ܐ̈ ܗܠܝܢ ܒܝܫ̣ܐ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܕܝܩܪܝ̣ܢܘܡܝܢܘ̈ ܕܒܟܠ ܕܘܟܐ ܂ ܗܕܐ ܐܦ
SevAnt:LuqJul ܓܝܪ ܟܬ̣ܒ ܠܟܠ ܐܢܫ ¹ܦܘܠܘܣ X X ܐܠܗܝܐ . - . ³ ܟܕ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܡܠܝܬ ܦܘܪܫܢܐ̈ ܗ̇ܝ ܕܥܬܕ ܒܡܫܝܚܐ ܩܕܡ ܬܪܡܝܬܗ̈ ܕܥܠܡܐ .
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܫܪܟܐ ܝ ܒܪܝܬܐ̈ ܂ ܐܪܐ ܡܛܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܥܠX ܕܗܘ̣ܐ ܂ ܗܐ · ܗܠܝܢ ܡ̇ܐ ܕܐܦ ܐܒܐ ܂ ܢܠܦܘܢ ܡܓܕܦܢܐ̈ ܂ ܒܝܕ ܐܝܕܐ ܡܫܚܠܦ ܒܪܐ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܘܐܢܕܝܢ ܢܫܒܘܩ ܐܢܘܢ ܡܬܟܢܫܝܢ ܥܠܝ̇ܢ̣ ܡܣܩܝܢ ܠܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܃ ܕܝܘܡܢܐ XX ܝ̇ܕܥܬܘܢ ܕܡܠܟܐ ܠܝܬ ܕܢܬܒܥ ܕܡ̣ܢ ܡܢ ܐܝܕܝ̈
ActsGregPirang . ܐܝܬ ⁶¹ܣܒܪܐ ܪܝܗܒ ܠܝ ܐ ܓܪܐ ܒܡܠܟܘܬܗ . ܐܝܟ ܕܗܘ ܫܠܝܚܐ ܗܠܝܢ ܘܠܐ ܬܟܪܐ ܠܟܘܢ ܕܠܘܬܗ ܗܘ̣ ܐܙܠ ܐܢܐ . ܘܥܠ ܐܦܝ̈ ܐܘܠܨ̈ ܢܝ
SynOr ܟܕ ܢܦܩ̇ܝܢ ܡܢ ܠܘܬ ܐܪܙܐ̈ ܕܫܐܕܐ̈ ܆ ܡܡܪܚܝܢ ܘܐܬ̇ܝܢ ܗܠܝܢ : ܕܠܐ ܠܡ ܡܫܘܬܦ ܦܬܘܪܐ ܕܡܪܢ ܥܡ ܦܬܘܪܐ ܕܫܐܕܐ̈ . ܘܗܢܘܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܠܐ ܐܦܝܣܩܦܐ̈ ܙ̇ܕܩ ܠܡܩܪܐ ܝ ܐܢܘܢ̣ ܂ ܐܠܐ ܐܟܠܩܪܨ̈ ܐ̣ ܗܠܝܢ ܐܘܣܒܝܣ ܐܦܝܣ ܕܢܝܩܡܘܕܝܐ ܂ ܘܬ ܐܓܢܝܣ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܢܩܝܐ ܂
MiaphysiteDocs ܟܠܗܝܢ ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐ ܘܠܛܘܡܣܗ ܕܠܐܘܢ ܂ ܗܠܝܢ ܡܢܗܘܢ ܂ ܘܠܒܪ ܨܘܡܐ ܦܪܣܝܐ ܥܡ ܩܢܘܢܘܗܝ̈ ܡܚܒܠܐ̈ ܂ ܘܥܡ
SevAnt:CathHom ܕܡ̇ܘܒܕ X ܐܢܐ ܡܢ ܩܕܡܝܟܘܢ ܆ ܘܐܣ̣ܬܝܒ̇ܬ ܐܪܥܐ . ܗܠܝܢ ܠܐ ܢܡܘܣܝܐ̈ ܡܡ̇ܠ . ܡܛܠ ܕܒܗܠܝXܢ ܟܠܗܝܢ ܐܣܬܝܒܘ ܥܡܡܐ̈
JacSer:Epist ܂ X X X X ܕܡܥܕܪܢ̈ ܂ ܐܝܢܐ ܓܝܪ ܕܡܪܚܐ̇ܝܬ ܡܨܕ ܒܒܬܗ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܠܥ]ܝܢܐ ܝ ܢܣܝܣܬܐ 2 ܪܠܐ ܡܣܬ[ܝܟ[ܢ̈ ܂ ܗܐ ܢܦܝܠܝܢ ܡܢ
IšoMerv:ComOT ܬܪܬܝܢ̈ ܦܠܓܘܢ̈ ܕܡܘܕܥܢ̈ ܥܠ ܝܣܪܝܠ ܘܡܠܟܘܗܝ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܆ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܥܠ ܥܣܪܐ ܫܒܛܝܢ̈ ܘܥܠ ܡܠܟܝܗܘܢ̈ . ܐܠܐ
PhiloxMab:TenMem ܕܩܪܘ ܐܝܟ ܕܒܥܘ ܝX XX 1 ܟܠܘ ܚܝܠܐ ܕܡܠܝܗܘܢ̈ . ܘܣܝܡܝ̈ ܗܠܝܢ ܐܦ ܡܠܐ̈ ܕܡܠܦܢܐ̈ . ܘܟܕ ܪܐ ܕܡܠܬܗܘܢ X ܠܘܬܗܘܢ ܚܕ ܗ̣ܘ .
SevAnt:LuqGramm ܓܘܢܐܝܬ ܡܡܠܠ ܗ̇ܘܝܬ ܂ ܘܠܘ ܫܚܝܡܐܝܬ ܗܕܐ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܂ ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܕܨܐܕܝ ܂ ܨܝܕ ܗ̇ܘ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܡܕܡ ܕܟ̣̇ܣܐ ܇ ܟܕ ܡܛܠ
SevAnt:CathHom ܕܗܪܟܐ ܩ̇ܪܝܒܝܢ : ܡܛܥ̣ܡܐ ܠܒܢܝ̈ ܬܪܒܝܬܗ̇ ܡܢ ܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܒܗ̇ : ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܝ ܝXXXXX ܦܘܪܥܢܐ̈ ܝ̇ܗܒܐ : ܘܐܦ ܒܚܝܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܕܡܢ ܠܬܚܬ ܘܕܡܢ ܥܝܕܐ ܂ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܩܢܘܡܐ̈ ܗܟܝܠ ܃ ܐܝܬ ܠܗ ܗܠܝܢ ܕܡܛܠܬܗ ܢܣܬ̇ܟܠ ܐܘ ܝX ܢܡܠܠ ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܡܢ ܣܘܟܠܐ̈ ܘܡܠܐ̈ ܃
Eph:madFaith ܕܒܪܐ ܘܥܒܕܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܥܒܕ X 33 1ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܒܪܐ ܗܠܝܢ ¹ 29ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܓܝܪ ܗܢܘ ܒܠܚܘܕ ܟܠܗ ܚܝܠܗ ܕܒܪܘܝܐ ܒܪܝܬܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܕܡܪܓܙܢ̈ ܠܐܠܗܐ ܂ ܘܡܝܬܝܢ̈ ܪܘܓܙܐ Xܥܠ ܂ X 0ܥܒܘܕܝXܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܥܒܪܝ̈ ܝX ܐܘܪܚܐ ܃ ܐܠܐ ܕܢܚܘܐ ܠܒܢܘܗܝ̈ ܥܠܠܬܐ̈ ܒܝܫܬܐ̈
SevAnt:CathHom . ܢ̣ܦܩ ܒܡܠܬܗ ܘܐܡ̣ܪ ܒܐܝ̣ܕܐ ܒܐܝ̣ܕܐ ܗ̣ܘ ܢܒܝܐ : ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܒܢܝܐ̈ ܥܠ ܐܒܗܐ̈ ܘܢܡܝܬܘܢ ܐܢܘܢ ܀ ܟܕ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ . ܘܕܐܝܟ
ActsMiaphysites ܕܒܐܪܥܐ ܘܠܐ ܕܒܫܡܝܐ ܃ ܘܢܫܬ̇ܚܠܦܘܢ ܥܡ ܙܒܢܐ̈ ܝ ܗܠܝܢ ܂ ܙ ܝ̇ ܂ ܡܚܝܢܐ̈ X ܃ ܕܢܗ̣ܦܟܘܢ 5ܠܒܣܬܪܗܘܢ ܘܢܬ̇ܪܥܘܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܒܐܝܕܝܗܝܢ̈ ܐܬܝܕܥܬ̇ ܢܦܩܢ̈ ܆ ܐܘ ܕܐܢ ܗ̣ܘܬ ܒܫܪܪܐ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܫ̇ܪܟܐ ܠܢ ܠܡܣ̣ܒܪܘ . ܕܐܘ ܠܐ ܐܣܬܥܪܬ̇ ܡܕܒܪܢܘܬܐ : ܐܢ