simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:DisputCalMahdi , 5ܘܐܢ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ 28ܡܪܝܡܝܢܢ ܠܗ :
JnSol:OntheSoul . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܚܫܐ̈ ܚܒܝܒܝ̈
Ps-Zach:EccHist ܢܦܩܘ ܒܥܠܡܐ ܂ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܘܕܝܢ ܕܝܫܘܥ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܘܐܡ̇ܪ ܐܢܬܕܐܬܚܝܕܘ ܗܠܝܢ ܒܩܢܘܡܐ ܐܘܟܝܬ ܩܢܘܡܐܝܬ
Chrys:ComJohn1 ܒܝܬ ܡܫܬܘܬܐ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܚܡܫ ܒܬܘܠܬܐ̈ ܣܟܠܬܐ̈
JnEph:EccHist ܠܬܪܝܗܘܢ̈ ܓ̇ܒܐ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܕܒܝܕ ܡ̇ܥܒܕܢܘܬܐ ܕܪܘܚܐ
Sahd:BookPerf ܀ X1X]ܚܢܢ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܐܬܢܗܪܢܢ ܡܢ ܟܬܒܐ̈
JulRom ܕܢܬܗܿܓܘܢ ܒܫܪܒܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܕܬܕܥ ܕܝܢ
DionAr:MystWritings ܕܩܕܝܫܐ̈ ܙܕܩ̇ ܕܢܬ̣ܩܪܘܢ ܗܠܝܢ ܇ ܐܢ ܗ̣ܘ
MiaphysiteDocs ܣܢܝܩ ܗܘ̣ܐ ܂ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܠܒܪ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܡ̇ܠܦܝܢ ܃ ܘܕܡܢ ܗܠܝܢ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܣܩܘܒܠܝܐ̈ ܘܗܪܛܝܩܝܐ̈
Chrys:ComJohn1 ܫܚܝܡܐܝܬ ܐܘܕܥ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܗܠܝܢ ܀ ܡܫܕܪܝܢ ܗܟܝܠ
ActsMiaphysites ܂ ܝܝ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܐܠXܝẌ ܠܗ ܂
Ps-Zach:EccHist ܐܝܬ ܒܪܝܫܐ̈ X ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܠܬܚܬ ܪܫܝܡܝܢ
PhiloxMab:Disc ܘܫܩܠܬܝ ܘܪܒܝܬܝ ܆ ܗܠܝܢ ܒܚܝܠܐ ܕܡܢܝ ܠܘܬܟܝ
MiaphysiteDocs ܕܐܠܗܐ ܐܪܘܝܚܐܝܬ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܢܬܡܠܟ ܂ ܝ