simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 . ܕܣܒܪܝܢ ܗܘܘ ܕܚܠܦܝܗܘܢ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗܝܢ . ܗܢܐ ܠܡ ܓܝܪ ܗܠܝܢ XܗܝXܝܝܢ ܠܗ . ܘܒܟܠ ܙܒܢ ܥܠ ܪܝܫܗܘܢ Xܗܦܟ ܠܗܝܢ ܠܟܠܗܝܢ
JnEph:EccHist ܃ ܡܬ̇ܦܪܣܝܢ ܗܘܘ ܃ ܘܠܐ ܫ̇ܠܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܕܢܫ̣ܚܩܘܢ ܗܠܝܢ ܪܟܢܐܝܬ ·X ܝܝ ܕܢܩ̇ܒܠܘܢ ܗܘܘ ܡ̇ܦܣܢܘܬܐ ܘܫܘܠ̣ܛܢܐ ܕܥܠ
SevAnt:CathHom . ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܝܒܝܫܬܐ ܘܨܗ̣ܝܬܐ ܐܘ̣ܥܝ̇ܬ ܆ ܘܫܘܒܚܐ ܗܠܝܢ ܛ̣ܥܝܢܝ̈ ܦܐܪܐ̈ ܆ ܟܢܐܝܬ- ܕܢܬܩ̣ܪܘܢ ܕܝܠܗ ܥ̣ܒܕ ܐܢܘܢ .
SevAnt:LuqJul ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܫܒܝܚܬܐ̈ ܕܝܠܗ̇ ܕܣܗܕܘܬܐ . ܐܫܝܚ ܥܠ ܒܗܬܬܐ . ܗܠܝܢ ܕܠܒܪܢܫܐ ܒܬܫܒܘܚܬܐ X ¹[ܐܠܗܝܬܐ ܣܝܡܝܢ . XX X 1 ܘܠܘܩܒܠ
SevAnt:LuqGramm ܕܝܢ ܡܘܣܦ ܡܡܠܠ ܗ̣ܘ ܡܝܬܪܐ ܘܐܡ̇ܪ ܂ ܝܝ XܝܝXܘܘܣ ܂ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܚܠܝܡܐ̣̈ ܆ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܕܬܬ̇ܚܡ ܠܩܛܣܛܣܝܣ ܡܘܒܕܢܝܬܐ ܀ ܥܠ
ActsMarBenh&Sar ܒܢܣܝܢܐ . ܚܬܐ ܓܝܪ ܝܚܝܕܝܬܐ ܐܝܬ ܠܝ ܆ ܘܐܚܝܕ ܠܗ̇ ܟܐܒܐ ܗܠܝܢ ܡܩܒܠ ܗܘܐ . ܘܦܢܝ ܘܐܡܪ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ . ܨܒܐ ܐܢܐ ܐܫܬܪܪ ܥܠ
SevAnt:CathHom ܕܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܒܠܚܘܕܝܗ̇ ܣ̇ܦܩܐ ܗܘܬ ܠܡܝܬܝܘ ܡܘܬܐ : ܗܠܝܢ ܡ̣ܬܝܚ ܗܘܐ : ܘܒܡܚܘܬܐ̈ ܠܐ ܡܬܐܣܝܢܝܬܐ̈ ܒܠ̇ܥ ܗܘܐ :
P:Rom [AB] ܣܥܪܝܢ ܠܡܘܬܐ ܡܚܝܒ ܆ ܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܥܒܕܝܢ ܠܗܝܢ ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܗܠܝܢ ܒܗܘܢ . ܐܝܠܝܢ ܕܟܕ ܝܕܥܝܢ ܕܝܢܗ ܕܐܠܗܐ : ܕܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܟ
IšoMerv:ComOT ܘܕܫܪܟܐ . XX [XX]ܣܓܝ ܠܟܘ . ܗܢܘ . ܣ̇ܦܩ ܠܟܘX ܫܚܩܐ ܗܠܝܢ . ܠܘ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܬܕܓܠܢ̈ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܐ ܡܪܕܘ ܗܠܝܢ ܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܢܕܥܘܢܝܗܝ . ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܬܥܨܝ ܡܢ ܚܘܒܗ ܆ ܕܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܢܓܠܐ ܗܠܝܢ ܒܝܕ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܢܬܝܕܥ ܆ X ܥܠ ܕܠܐ ܣܦܩܘ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܒܝܕ
IšoAdiab:Epist ܟܠܗܝܢ ܟܒܪ ܐܢܫ ܡܫܐܠ ܃ ܐܠܐ ܡܛܠ ܡܚܝܠܘܬ ܗܝܡܢܘܬܟܘܢ ܂ ܝ ܗܠܝܢ ܕܢܩܝܦ ܙܕܩܐܝܬ ܠܐܝܠܝܢ ܕܬܪܨܐܝܬ ܡܗܝܡܢܝܢ ܂ ܘܡܛܠ ܡܢܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܡ̣ܢ XX ܟܝܢܗ ܕܒܪܢܫܐ ܕܡܬܚܙܐ ܒܘܠܝܬܐ ܐ̣ܡܪ ܗܕܐ ܕܠܐ ܗܠܝܢ ܩܝܡܬܐ ܘܕܝܢܐ ܡܡܠܠ̇ ܗܘ̣ܐ ܂ ܡܛܠ ܕܡܥܠܝܢ̈ ܗܘ̣ܝ̈ ܡܠܐ̈
IsaacNin:SpiritWorks ܣܘܟܠܐ̈ ܘܠܕܐܝܟ ܗܢܐ ܗܪܓܐ ܡܥܠܐ ܡܣܩ ܠܗ ܪܢܝܐ ܕܨܠܘܬܐ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܘܬܗܘܢ ܟܡܐ ܗܟܝܠ ܠܒܢܝܐ̈ . ܠܕܐܝܟ
ChronMin ܟܬ̣ܒ ܟܬܒܐ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ̣ ܂ ܕܒܟ̇ܝܐ ܪܚܝܠ ܂ ܘܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܗܠܝܢ ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܡܢ ܕܒܝܬ ܐܦܪܝܡ ܒܪ ·ܘܣܦ ܒܪ ܪܚ̣ܝܠ ܂ ܥܠ
Chron1234 ܃ ܡܝܬ ܡܠܟ ܐܠܡܥܕܡ ܐܚܝܕܐ ܕܕܪܡܣܘܩ ܘܐܘܪܫܠܡ ܆ ܐܚܐ ܕܡܠܟ ܗܠܝܢ ܘܡܢ ܩܪܒܐ ܘܚܒܘܫܝܐ ܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܘܟܕ ܗܢܘܢ ܒܕܐܝܟ
Hom6thCent ܒܛܟܣܐ ܡܫܬܡܫܢ ܗܘܝ̈ ܒܗ . ܘܙܕܝܩܘܬܐ ܕܡܢܗ ܘܒܐܝܕܗ ܗܠܝܢ ܠܗ ܥܠܬܐ ܕܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ . ܐܠܘ ܓܝܪ ܒܪ ܐܢܫܐ ܠܐ ܗܘܐ ܐܦ ܠܐ