simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܐܝܬܝܗ̇ ܕܢܘܣܦ ܥܠ ܗܠܝܢ ܘܗ̇ܝ ܕܒܬܪܗܝܢ .
IšoAdiab:Epist ܂ ܝ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܃ ܗܝܡܢܘܬܐ ܂
SevAnt:CathHom . ܗܒܘ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܕܩܐܣܪ . ܠܩܐܣܪ
DidascApost XX . XXX ܗܠܝܢ X⁴ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܒܥܠܕܒܒܝܗ̇̈
Shub:BookGifts ܒܗܦܟܐ ܐܢܝܢ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ . ܟܡܐ ܕܪܒ
EliaAnb:BookExer&Cent ܆ ܕܐܝ̣ܬ ܠܗ ܗܠܝܢ ܒܟܝܢܐ . ܡܪܚܡܢܘܬܐ
JnEph:ActsEastSaints ܫܪܪܐ ܕܗܟܢܐ ܐܢܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܆ ܠܢ ܒܛܝܠ
SevAnt:Epist ܓܝܣܐ̈ . ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܣܟܠܘܬXܘܘܢ̈
Ath:ExposPs ܐܫܟܚܘ |ܠܡܐܟܠ ܩܪܨܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܥܒܕܘ ܢܦܫܝ .
P:Ecclus [AB] . ܒܪܡ ܗܠܝܢ ܐܢܫܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܘܕܙܕܝܩܘܬܐ
JnEph:ActsEastSaints ܘܢܚ̇ܕܬܘܢ ܐܢܘܢ ܠܥܘܡܪܐ̈ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ . ܟܕ
MiaphysiteDocs ̤ ܬܠܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܦܪܫܝܢ ܠܐ ܒܟܝܢܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܆ ܐܡܪܚ ܕܢܟܬܘܒ̣ ܗܠܝܢ ܂ XXܝXܘܘܣ· ܗ̇ܝ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܘܬܦܣܥ ܝܠ ܗܠܝܢ ܕܨܒܝܢܗ ܡܛܘܠ ܡܪܚܘܬܐ
Chron1234 ܝܬܝܪܐܝܬ ܂ XXܝ ܗܠܝܢ ܐܠܢܝܐ̈ ܂ ܘܟܕ
JnEph:EccHist ܕܗ̇ܘܝܢ ܗܘܘ ܂ ܗܠܝܢ ܕܟܕ ܒ̇ܓܪ̣ܘܗܝ ܘܐܬ̇ܛܝܒܘ
ChronMin ܕܐܝܬ ܠܡܚ̣ܙܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܕܝܘܕܘܪܘܣ ܗ̇ܘ ܡ̇ܟܬܒ
SynWestSyr ܩܕܝܫܐ ܘܡܫܝܢܐ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܐܬܚܙܝ̈ ܕܦܐܝܢ̈
Cyr:Epist ܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ . ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܐܝܬ
SevAnt:CathHom ܗܘܘ . ܘܠܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ̇̈ ܚܫܘܟܐ ܡܟ̇ܣܐ