simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܆ ܡܢ ܬܘܬܪܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܝ̣ܬܪܘ ²ܡܢ ܒܬܪ
PhiloxMab:ComProJohn ܠܘܬ ܣܘܪܩܐ ܆ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܠܡܥܒܕ
SynWestSyr ܐܫܠܡ ܠܟܘܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܗܠܝܢ : ܕܠܐ ܗܘܐ
AbbaIs:Ascet ܠܝ ܕܐ̇ܟܠ ܐܢܐ ܗܠܝܢ ܕܫܪܝܢ̈ ܠܗ̇ ܠܡܚܘܬܐ
SevAnt:CathHom ܠܝܘܩܢܐ̈ ܕܒܝܫܬܐ̈ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܒܡܫܟܢܐ
SynOr ܠܫܝܢܐ ܘܠܬܪܥܘܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܟܬܦܬܗ̈
CaveTreas X . X ܗܠܝܢ ܪܝܫܝ̈ ²ܐܒܗܬܐ̈ ܕܐܬܝܠܕܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܥܣܪܝܢ̈ ܘܚܕܐ̇ ܥܡ ܗܠܝܢ ܬܫܥ̈ ܕܩܛܪ ܒܗܝܢ
ActsGregPirang ܒܙܒܢܐ ܕܝܠܟ ܥܒܕܘ ܗܠܝܢ : ܩܬܘܠܝܩܐ ܐܡܪ
P:TweProph [AB] : ܐܢܬ ܘܚܒܪܝܟ̈ ܗܠܝܢ ܕܩܝܡܝܢ ܩܕܡܝܟ :
Sahd:BookPerf ܕܝܠܗ ܘܡܠܟܘܬܗ ܆ ܗܠܝܢ ܕܬܢܢ̣ ܡܢ ܝܬܝܪܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܟܢܐ ܝ ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܫܡܠܝ ܂ ܟܕ
SynWestSyr ܣܥܪ ܠܘܬܗ̇ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܫ̇ܘܝܢ ܠܦܘܪܫܢܐ .
SevAnt:CathHom ܚܐXܐ̈ ܘܡܚܪܪܬܐ̈ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܡܢ ܟܠܗ ܥܢܝܢܐ
IsaacNin:SpiritWorks . ܢܣܗܕܘܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܡܟܣܐ ܕܒܗܝܟܠܐ ܘܗܘ
JnEph:EccHist ܡ̇ܘܬܐ ܇ ܡܢ ܗܠܝܢ ܚܝܐ̈ ܕܫ̇ܘܢܩܐ ܘܕܕܐ̇ܘܘܢܐ
IšoMerv:ComOT ܕܡܗܠܟܢ̈ . ܕܠܐ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܗ̣ܘ ܣܘܥܪܢܐ
Basil:SyrHex ܚܡܝܡܘܬܗ . ܘܒܝܕ ܗܠܝܢ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܐܣܝܪܝܢ ܒܗ
P:4Macc [AB] ܟܕ ܕܝܢ ܐܡܪ ܗܠܝܢ . ܢܘܪܐ ܬܚܘܬܘܗܝ
ActsMari ܠܒܪܘܝܐ ܫܪܝܪܐ . ܗܠܝܢ : ܥܕܡܐ ܠܕܢܚܟ