simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܘܗ̇ܝ ܕܒܬܪܗܝܢ . ܕܠܐ ܛܒܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܫܘܘܕܝܐ ܢܛܝܪܢ̈ ܗܠܝܢ : Xܗܟܢܐ ܐܡ̣ܪ ܀ ܡܢ ܐܠܨܬܐ̈ ܗܟܝܠ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܢܘܣܦ ܥܠ
IšoAdiab:Epist ܃ ܗܝܡܢܘܬܐ ܂ ܕܘܒܪܐ̈ ܂ ܝܘܠܦܢܐ ܂ ܗܘܢܐ ܂ ܒܚܝܠܐ ܕܝܢ ܩܢܝܢ ܗܠܝܢ ܓܘܫXܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܃ ܕܒܫܡܐ ܡ̇ܢ ܂ XX ܂ ܝ ܐܝܬܝܗܘܢ
SevAnt:CathHom ܕܩܐܣܪ . ܠܩܐܣܪ ܆ ܘܗܠܝXܢ ܕܐܠܘܐ ܠܐܠܗܐ ܀ ܐܢܗ̣ܘ ܕܕܝܢܪܐ ܗܠܝܢ . ܐܡ̇ܪܝܢ ܠܗ . ܕܩܐܣܪ . ܗܝܕܝܢ . ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ . ܗܒܘ ܗܟܝܠ
DidascApost X⁴ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܒܥܠܕܒܒܝܗ̇̈ ܘܡܚܠܨܢܝܗ̇̈ X⁵ X0ܕܥܕܬܐ . ܗܠܝܢ ܘܠܐ ܢܫܬܘܬܦܘܢ ܠܗܘܢ . ܠܐ XXܒܡܠܬܐ ܘܠܐ ܒܨܠܘܬܐ XX . XXX
Shub:BookGifts . ܟܡܐ ܕܪܒ ܗܘ ܡܢ ܟܠ ܫܪܪܢ ܆ ܗܟܢܐ ܙܥܘܪ ܗܘ ܫܘܡܠܝܗ ܗܠܝܢ ܘܐܪܙܗܘܢ ܟܣܐ . ܒܝܢܬܢ ܕܝܢ ܡܢܐ . ܒܗܦܟܐ ܐܢܝܢ ܟܠܗܝܢ
EliaAnb:BookExer&Cent ܒܟܝܢܐ . ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܒܗܢ ܥܠܡܐ ܆ ܘܟܐܢܘܬܐ ܒܥܠܡܐ ܥܬܝ̣ܕܐ ܗܠܝܢ ܢܒ̇ܕܪ ܀ XXXXXXX |ܕܐܠܗܐ ܗ̣ܝ ܓܝܪ ܒܫܪܪܐ ܆ ܕܐܝ̣ܬ ܠܗ
JnEph:ActsEastSaints ܆ ܠܢ ܒܛܝܠ ܥܠܝܗܝܢ . ܐܢܬܘܢ ܓܝܪ ܡܢ ܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܕܐܝܬ ܗܠܝܢ ܘܠܘ ܕܝܠܟܘܢ . ܐܢ ܓܝܪ ܝ̇ . ܠܦܝܢܢ X ܫܪܪܐ ܕܗܟܢܐ ܐܢܝܢ̈
SevAnt:Epist ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܣܟܠܘܬXܘܘܢ̈ . ܘܐܝܟ ܡܠܬܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܪܩܘܣ ܗܠܝܢ ܟܐܢܘܬܐ ܕܟܝܬܐ ܕܐܒܐ ܇ ܡܨ ܛܠ̣ܒ ܒܝܢܬ ܬܪܝܢ̈ ܓܝܣܐ̈ . ܐܠܐ
Ath:ExposPs ܕܥܒܕܘ ܢܦܫܝ . ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܐܢܘܢ ܡܐܟܠ ܩܪܨܐ̈ . ܐܘ ܐܝܠܝܢ ܗܠܝܢ ܗܦܟܝܢ . ܐ Xܝ X 1ܡ̇ܢ ܕܣܪܝܩܐ̈ ܐܫܟܚܘ |ܠܡܐܟܠ ܩܪܨܐ̈
P:Ecclus [AB] ܐܢܫܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܘܕܙܕܝܩܘܬܐ . ܛܝܒܘܬܗܘܢ ܠܐ ܬܓܡܪ . ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܡܢܗܘܢ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܕܘܟܪܢܐ . ܘܒܛܠܘ ܐܝܟ ܡܐ ܕܒܛܠܘ . ܒܪܡ
JnEph:ActsEastSaints ܟܠܗܘܢ . ܟܕ ܐܦ ܡܕܝܢܬܐ ܟܠܗ̇ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ̣ X XX X ܗܠܝܢ ܆ ܘܢܒ̣ܢܘܢ̇ ܘܢܩ̇ܝܡܘܢ̣ ܘܢܚ̇ܕܬܘܢ ܐܢܘܢ ܠܥܘܡܪܐ̈
MiaphysiteDocs ܕܡܬܦܪܫܝܢ ܠܐ ܒܟܝܢܐ̈ ܐܠܐ ܒܕܝܠܝܬܐ̈ ܐܢ ܕܝܢ ܠܘ ܥܕܡܐ ܗܠܝܢ ܐ ܠܝܢ ܕܗܟܢܐ ܐܚܝܕܝܢ̤ ܘܒܬܪ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ̤ ܬܠܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ
SevAnt:LuqGramm ܂ XXܝXܘܘܣ· ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܪܒܐ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܃ ܘܨܝܕ ܗ̇ܝ ܗܠܝܢ ܒܠܚܘܕ ܠܗܠܝܢ ܛܒ ܓܘܡܕܢܐܝܬ ܩܒ̣ܥ ܆ ܐܡܪܚ ܕܢܟܬܘܒ̣
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܨܒܝܢܗ ܡܛܘܠ ܡܪܚܘܬܐ ܕܒܙܒܢܐ ܡܡܠܟܐ ܂ ܝܝ ܐܬܥܩܒ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܚܝܪܢ ܠܘܬ ܟܝܢܐ ܂ ܡܛܠ ܕܚܠܬܐ ܕܥܝܕܐ ܂ ܘܬܦܣܥ ܝܠ
Chron1234 ܐܠܢܝܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܐܬܐܠܨܘ ܒܢܝ̈ ܕܪܡܣܘܩ ܨܒܘ ܝ ܕܢ̇ܫܠܡܘܢ ܗܠܝܢ ܡܕܝܢܬܐ ܃ ܐܩܝܡܘ ܟܠܝܗ̇ ܩ̇ܪܒܐ ܬܩܝܦܐ ܆ ܝܬܝܪܐܝܬ ܂ XXܝ
JnEph:EccHist ܕܟܕ ܒ̇ܓܪ̣ܘܗܝ ܘܐܬ̇ܛܝܒܘ ܠܬܟܬܘܫܐ ܕܥܡܗ ܆ ܐܬ̣ܬܙ ܥ̣ ܗܠܝܢ ܘܥܣܪܝܢ̈ ܐܠܦܝܢ̈ ܡܬ̇ܐܡܪܐ ܗܘܬ ܕܗ̇ܘܝܢ ܗܘܘ ܂
ChronMin ܕܕܝܘܕܘܪܘܣ ܗ̇ܘ ܡ̇ܟܬܒ ܬܫܥܝܬ̈ ܐ ܡܫ̇ܬܥܐ ܡܛܠܬܗܘܢ ܆ ܗܠܝܢ ܗ̇ܘ ܕܡܫܬܡ̇ܗ ܒܪܐ ܕܦܝܠܝܦܘܣ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܝܬ ܠܡܚ̣ܙܐ ܡܢ
SynWestSyr ܓܝܪ ܕܐܬܚܙܝ̈ ܕܦܐܝܢ̈ ܘܫܦܝܪܢ̈ ܥܡ ܚܘܫܒܐ ܣܓܝܐܐ : XXX . ܗܠܝܢ ܐܦ ܗܕܐ ܡܬܪܨܐ· ܡܢ ܥܘܕܪܢܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܘܡܫܝܢܐ .
Cyr:Epist ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܩܕܡ ܒܣܪܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܠܗ ܠܐ ܗܠܝܢ ܕܐܢܫܘܬܐ ܆ ܐܝܬ ܠܗ ܗ̇ܝ ܕܡ̇ܥܠܝ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ .
SevAnt:CathHom ܕܡܬܚܙܝܢ̇̈ ܚܫܘܟܐ ܡܟ̇ܣܐ ܗܘܐ . ܟܕ ܗ̣ܝ ܒܪ̣ܝܬܐ ܠܐ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܢܝܕܐ ܗܘܬ . ܫܘܥܐ̈ ܕܝܢ̣ ܡܨܛ̇ܪܝܢ ܗܘܘ . ܘܠܟܠܗܝܢ