simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܕܝ̣ܬܪܘ ²ܡܢ ܒܬܪ ܣܒܥܐ ܕܟܠܘ ܟܢܫܐ ܗ̇ܘ ܪܒܐ ܐܬܡ̣ܠܝ ܗܠܝܢ . ܘܟܕ ܐܦ ܠܐ ܦܠܓܗ ܐܬܬܣܝܡ ܗܘܐ ܥܠ ܦܬܘܪܐ̈ ܆ ܡܢ ܬܘܬܪܐ̈
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܝܬ ܠܗ ܠܡܥܒܕ ܐܠܘ ܨܒ̣ܐ ܐܦ ܒܝܕ ܡܠܝܘܬܗ ܀ 16ܡܛܠ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܢܫܘܙܒ . ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܬܡܨܝ X ܕܢܓܡܘܪ ܐܦ ܠܘܬ ܣܘܪܩܐ ܆
SynWestSyr : ܕܠܐ ܗܘܐ ܕܝܠܝ ܐܝܬܝܗܘܢ : ܐܠܐ ܡܢ ܚܝܠܐ ܕܟܬܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܐܠܨܬ ܕܐܦ ܐܢܐ ܝܘܡܢܐ : ܐܫܠܡ ܠܟܘܢ ܦܘܩܕܢܐ̈
AbbaIs:Ascet ܕܫܪܝܢ̈ ܠܗ̇ ܠܡܚܘܬܐ X ܇ ²ܡܦܝܣ ܠܝ ܕܐܫܠܐ ³0ܡܢ ܗܫܐ̣ ܆ ܗܠܝܢ ܐܬ̇ܐ ²⁸ܗ̣ܘ |ܨܐܕܝ ܠܡܐܣܝܘܬܝ̣ ܘܡܫܟܚ ܠܝ ܕܐ̇ܟܠ ܐܢܐ
SevAnt:CathHom ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܒܡܫܟܢܐ ܗ̇ܘ ܫܟܝܪܐ ܕܫ̣ܥܝܐ : ܡܬܩܬܩܬ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܠܗ̇ܘ ܕܚ̣ܛܐ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܀ ܟܕ ܕܢ ܠܝܘܩܢܐ̈ ܕܒܝܫܬܐ̈ ܕܕܐܝܟ
SynOr ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܟܬܦܬܗ̈ ܚܝܠܬܢܝܬܐ̈ ܕܥܠܡܐ . ܒܗ ܗܠܝܢ ܒܐܝܙܓܕܘܬܐ ܐܫܬܕܪ ܗܘܐ ܆ ܠܫܝܢܐ ܘܠܬܪܥܘܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ̈
CaveTreas ܪܝܫܝ̈ ²ܐܒܗܬܐ̈ ܕܐܬܝܠܕܘ X ܒܚܝܘܗܝ̈ ܕܐܕܡ . ( 6 ) ܘܟܕ ܗܠܝܢ . ( X ) ܘܐܢܘܫ ܐܘܠܕ ܠܩܝܢܢ . ܘܩܝܢܢ ܐܘܠܕ ܠܡܗܠܠܐܝܠ X . X
Ps-Dion:ChronZuq ܬܫܥ̈ ܕܩܛܪ ܒܗܝܢ ܦܬܢܐ ܂ ܂ ܐܡܠܟ ܕܝܢ ܚܠܦܘܗܝ̣ ܘܠܝܕ ܗܠܝܢ ܡܠܟܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܕܐܡܠܟ ܫܢܝܐ̈ ܥܣܪܝܢ̈ ܘܚܕܐ̇ ܥܡ
ActsGregPirang : ܩܬܘܠܝܩܐ ܐܡܪ . ܐܢܐ ܥܠ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ¹⁶¹ܕܡܪ ܝ ܠܐ ܥܒܪ ܗܠܝܢ : ܫܒܘܩ ܐܢܘܢ ܕܢܥܠܘܢ ܠܥܕܬܐ . ܡܛܠ ܕܠܘ ܒܙܒܢܐ ܕܝܠܟ ܥܒܕܘ
P:TweProph [AB] ܕܩܝܡܝܢ ܩܕܡܝܟ : ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ̈ ܐܢܬܘܢ ܕܬܕܡܘܪܬܐ : ܕܗܐ ܗܠܝܢ ܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܕܩܝܡܝܢ . ܫܡܥ ܝܫܘܥ ܟܗܢܐ ܪܒܐ : ܐܢܬ ܘܚܒܪܝܟ̈
Sahd:BookPerf ܕܬܢܢ̣ ܡܢ ܝܬܝܪܘ ܡ̇ܘܣܦ ܠܟ . ܘܟܚܝܕܐ ܘܝܩܝܪܐ ܥ̇ܒܕ ܠܟ ܥܠ ܗܠܝܢ ܘܡ̇ܘܪܒ . ܐܢ ܗܟܝܠ ܬ̇ܒܥܐ ܐܢܬ ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܝܠܗ ܘܡܠܟܘܬܗ ܆
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܫܡܠܝ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܫܡܠܝ ܂ ܘܝXXܝܐ X X ܡܬܩܪܐ ܕܪܫܗ ܟܗܢܐ ܂ ܗܠܝܢ ܕܓܙܪ ܘܩ̇ܪܒ ܕܒܚ̇ܐ ܟܕ ܠܐ ܣܢܝܩ ܗܘ̣ܐ ܂ ܗܟܢܐ ܝ ܘܐܦ
SynWestSyr ܕܫ̇ܘܝܢ ܠܦܘܪܫܢܐ . ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ . ܚܪܫܘܬܐ ܐܘ̇ ܗܠܝܢ ܓܒܪܗ̇ ܕܐܢܬܬܐ ܕܠܐ ܒܢܡܘܣܐ . ܐܘ̇ ܣܥܪ ܠܘܬܗ̇ ܣܘܥܪܢܐ̈
SevAnt:CathHom ܡܢ ܟܠܗ ܥܢܝܢܐ ܣܪܝܩܐ ܒܛ̣ܠܢܐXܝܪ ܐܡܐ ܕܟܘܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܚܝܐ̈ ܕܠܓܘ ܇ ܘܐܝܬܝܟܢ ܒܢܬ̈ ܚܐXܐ̈ ܘܡܚܪܪܬܐ̈ ܒܝܕ
IsaacNin:SpiritWorks ܡܟܣܐ ܕܒܗܝܟܠܐ ܘܗܘ ܒܪܐ ܐܣܘܛܐ . ܐܝܠܝܢ ܕܗܢܘܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܗܠܝܢ ܕܚܛܝܬ . ܒܠܚܘܕ ܐܣܬܟܠ ܛܝܒܘܬܐ ܕܗܘܬ ܒܟ . ܢܣܗܕܘܢ ܥܠ
JnEph:EccHist ܚܝܐ̈ ܕܫ̇ܘܢܩܐ ܘܕܕܐ̇ܘܘܢܐ ܂ ܘܬܘܒ ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܆ ܕܩ̇ܥ · ܗܠܝܢ ܣܝܦܐ̣ ܘܩ̣ܛܘܠܘܚܝ ܒܗ ܂ ܡܛܘܠ ܕܣ̇ܓܝ ܦܩ̇ܚ ܠܝ ܡ̇ܘܬܐ ܇ ܡܢ
IšoMerv:ComOT ܕܝܢ ܗ̣ܘ ܣܘܥܪܢܐ ܠܐ ܡܬܓܡܪ . ܬܘ ܕܝܢ ܆ ܐܠܘ ܗܠܝܢ ܦܐܝܐ ܗܘܬ ܗܠܝܢ ܘܥܝܢܐ̈ ܕܚܙܝܢ̈ ܆ ܘܦܘܡܐ ܕܡܡܠܠ ܆ ܘܪ̈ ܕܡܗܠܟܢ̈ . ܕܠܐ
Basil:SyrHex ܬܪܝܗܘܢ̈ ܐܣܝܪܝܢ ܒܗ . ܢܘܪܐ ܗܟܝܠ ܒܟܝܢܗ̇ ܚܡܝܡܬܐ30 ⁴ X ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܪܛܝܒܘܬܗ . ܘܕܢܘܪܐ ܡܛܘܠ ܚܡܝܡܘܬܗ . ܘܒܝܕ
P:4Macc [AB] . ܢܘܪܐ ܬܚܘܬܘܗܝ ܡܟܘ . ܘܓܝܓܠܐ̈ ܐܝܟ ܕܒܥܨܝܢܐ ܥܠܘܗܝ ܗܠܝܢ ܕܚܠܦ ܡܝܬܪܘܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܠܐ ܡܙܕܟܝܢܐ̈ . ܟܕ ܕܝܢ ܐܡܪ
ActsMari : ܥܕܡܐ ܠܕܢܚܟ ܡܫܝܚܐ ܠܐ ܡܪܝ ܗܠܝܢ ܥܕܡܐ Xܠܡܬܓܠܝܢܘܬܟ ܗܠܝܢ ܢܦܪܥܘܢ ܠܐܠܗܐ : ܘܢܣܬܟܠܘܢܝܗܝ ܠܒܪܘܝܐ ܫܪܝܪܐ .