simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Lev [AB] : ܒܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ . ܘܢܗܘܐ
SevAnt:CathHom ܇ ܘܒܝܕ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܓܪܓ ⁵ܗܘܐ ܠܐ̇ܟܠܩܪܨܐ
SynWestSyr ܕܐܢ ܚ̇ܝܐ ܆ ܗܠܝܢ ܥܡܗ̇ ܡܕܡ ܠܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܥܡ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ 43 ܘܠܐ ܒܚܘܫܒܐ
SevAnt:CathHom ܡܢܝܢܐ ܀ ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܝܢ̇ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܒܦܩܘܕܘܬܐ ܡ̣ܚ̇ܪܡ ܂ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܝ ܐܝܬܝܗܝܢ
ActsGregPirang ܕܬܐܒܕ ܡܢ ܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ . ⁶¹ܐܝܬ ܗܘܐ
JnSol:OntheSoul ܡܗܠܟܝܢ . ܘܗܐ ܗܠܝܢ ܚܫܐ̈ ܠܘ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܝܝ ܪܘܫܥܐ̈ ܐܝܠܝܢ
SevAnt:CathHom ܘܒܗ̇ܝ ܕܐܬܡܠܟ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܐܪܥܐ :
Ath:Inc ܠܗ̇ܢܘܢ . ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܬܚܬ . ܐܡ̇ܪ
Chron1234 ܂ ܡܛܠ ܕܬܪܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ ܟܘܪܣܘܬܐ̈ ܣܦܝܩܝܢ ܂
Ps-Zach:EccHist ܠܝ ܂ ܕܐܢ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܂
P:2Chr [AB] ܠܡܬܩܠܐ ܕܢܚܫܐ ܕܡܐܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܥܒܕ ܫܠܝܡܘܢ .
Chron1234 ܗܘܘ ܠܗ ܒܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܒܘܟܪܗ ܢܒܝܘܬ̤
SevAnt:LuqJul ܡܕܝܢ ܟܦܪܬ ܘܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܠܦܓܪܗ ܕܦܪܘܩܢ ܚܫܘܫܐ
Ps-Zach:EccHist X ܀ ܟܕ ܗܠܝܢ ܗܟܘܬ 5ܐܣܬܥܪ ܆
Eph:ComGen&Exd ܫܝܬ ܘܛܥܝܢ̈ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܠܩܝܡܐ ܫܦܝܪܐ ܕܡܩܡ
JulRom ܠܛܘܒܢܐ ܡܟܣܝܡܐ ܒܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ . . ܓܒܝܗ
IsaacAnt:memHom ܬܒܥ ܒܐܝܕܢ ܀ ܗܠܝܢ ܬܒܥܝܢ ܡܪܚܐ̈ :