simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-JacSer:SyrSongAlex ܆ 5ܘܟܕ ܐXܡܠܠܝ̈ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡܢ XX5ܘܟܕ ܐXܡܠܠܝ̈ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ X 53ܕܢܟܬܘܒ ܐܢܝܢ ܘܝ̇ܠܦ ܝܠܝX ܕܗܘܝܢ ܗܠܝܢ . ܕܗܘܝܢXX
P:Num [AB] : ܘܦܘܩܕܢܐ ܐܝܟ ܕܥܠ ܟܠ ܐܢܫ ܢܬܦܩܕ ܥܠܝܗܘܢ : ܠܐ ܗܘܐ ܡܪܝܐ ܗܠܝܢ : ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܪܥܝܢܝ . ܐܢ ܐܝܟ ܡܘܬܐ ܕܟܠ ܐܢܫ ܢܡܘܬܘܢ
PhiloxMab:Disc ܕܠܐ ܡܫܟܚܐ . ܠܡܣܪܩܐ̈ ܕܝܢ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܥܘܬܪܐ ܇ ܕܢܣܥܪܘܢ ܗܠܝܢ ܕܡܛܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪܐ ܕܩܢܝܢܐ̈ . ܕܠܐ ܥܘܬܪܐ ܓܝܪ ܕܢܗܘܝܢ̈
Chron1234 ܘܒܬܪ ܕܗܒܐ ܣܓܝܐܐ ܕܟܢܫ ܃ ܘܐܡܠܟ ܗܘ ܡܘܣܐ 2ܒܡܘܨܠ ܙܒܢܐ ܗܠܝܢ ܝ ܝ ܂ ܚܘܦܢܐ̈ ܕܚܛܐ̈ ܒܙܘܙܐ ܂ ܘܟܦܢܐ ܩܫܝܐ ܒܥܠܡܐ ܀ ܘܒܬܪ
JacSer:Epist ܠܘ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ ܫ̇ܡܥ ܐ[ܢܬ ܂ ܐܠܐ ܗܝ ܕܟܬܝܒܐ ܕܐܣܘܪܘ ܗܠܝܢ ܡܢܟ ܂ ܘܢܛܪܬ ܠܟ [ܠܟ]ܗܢܘܬܐ ܐ ܟ ܕܩܒܠܬܗ̇ ܕܠܐ ܬܐ̣ܡܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܝܕܝܥ . ܒܪܡ ܠܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܒܠܚܘܕܘܗܝ ܟܠܡܕܡ ܗܠܝܢ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܐ ܗܘ ܕܝܢ ܟܠ ܟܠܗ . ܐܘ ܐܦ ܠܐ ܠܐܢܫ ܟܒܪ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܕܡܢܗܘܢ ܐܬܬܡܪܚ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܡܢܗܘܢ ܐܦ ܡܢ ܫܡܐ ܘܐ ܩܪܐ ܕܪܝܫ ܗܠܝܢ ܗܢܐ ܥܪܛܠܝܝܢ̈ ܠܐ ܓܝܪ ܣܦܩܢ̈ ܠܗܘܢ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܘܕܐ ܟ
SevAnt:LuqGramm ܕܡܢ ܦܘܡܟ ܢܦܠܢ̈ ܣܪܝܩܐܝܬ ܇ ܘܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܩܝܡܢ̈ ܠܩܘܒܠܟ ܗܠܝܢ ܕܠܘX ܣܘܩܢܣܘܣ ܐܬܟ̣ܬܒ ܇ ܗܠܝܢ ܕܒܐܝܕܝܟ̈ ܡܬܗܦܟܢ̈ ܇
BarBahl:SyrLex ܫܡܗܐ̈ . ܘܥܠ ܐܠܗܐ ܘܥܠ ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܗܘ̇ܝܐ ܕܝܢ ܪܚܡܬܐ ܗܠܝܢ ܕܪܡܢ̈ ܡܢ ܦܓܪܐ . ܟܬܒܐ ܕܝܢ ܕܫܘܝܐܝܬ ܡܬܚܫܚ ܒܬܪܝܗܘܢ̈
SevAnt:CathHom ܡܬܚܙܝܢ̈ ܐܘ- ܗܢܐ ܇ ܘܠܝܢ ܕܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܠܝܢ ܐܠܐ ܡܛ : ܝܒܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܡܐܡܪ ܆ ܕܥܠ ܒܪ̣ܝܬܐ . ܘܥܠ ܥܒܝܕܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܢ ܚ̇ܙܐ ܗܘܢܐ ܥܡܗ ܡܗܝܡܢ ¹ܕܡܢ̣ܥ ܠܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ : ܗܠܝܢ ܒܝܫܐ̈ . XX X0ܬܘܒ ܐܡ̇ܪ : Xܬܠܬ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ
Ath:Inc ܒܟܠ ܝܘܡ ܗ̣ܘ ܦܪܘܩܢ . ܕܢܓ̇ܕ ܘܠܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܡܦܝܣ ܗܠܝܢ . ܐܢ ܓܝܪ ܫܪܝܪܐ ܕܡܝ̣ܬܐ ܠܐ ܣ̇ܥܪ ܡܕܡ . ܣ̇ܥܪ ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ
SilwQard:ScholUrmApp ܕܝܢ ܐܦܢ ܐܝܟ ܡܘܠܕܢܝܗܘܢ̈ ܐܢܘܢ : ܐܠܐ ܬܪܝܢܘܬ ܩܢܘܡܐ̈ ܗܠܝܢ : ܕܗ̇ܘ . Xܝܬܘܗܝ X ³ . ܠܗܐ ܆ ܘܥܠ ܐܕܡ : ܕܐܘܠܕ ܠܡ ܒܕܡܘܬܗ .
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ |ܐܘܢܓܠܣܛܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܡܠܠܘ . ܒܪܫܥܬܗ ܐܡ̇ܪ ܕܒܥܠܡܐ ܗܠܝܢ ܗܝ̇ ܕܟܠ ܒܐܝܕܗ ܗܘܐ . ܬܣܒܪ ܠܟ ܕܥܠ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܐܡܝܪܐ . ܡܛܠ
Ath:ExposPs ܡܬܐܡܪܢ̈ ܐܝܟ ܕܡܢ ܦܪܨܘܦܐ ܕܪܚܡܘܗܝ̈ ܕܕܘܝܪ . . ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܐܘܠܨܢܐ . ܘܢܬܕܟܪ ܠܟ ܟܠܗ̇ ܕܒܚܬܟ . ܘܝܩܪܟ ܫܠܡܐ ܢܕܗܢ .
JnTella:ProfessFaith ܬܠܬܝܗܝܢ ܒܥܘܕܪܢܐ ܕܐܠܗܐ ܉ ܝܕܥ̇ ܐܢܐ ܕܫܟܝܚܢ̈ ܠܘܬܟܘܢ ܗܠܝܢ ܬܠܬ ܕܡܟܬܪܢ̈ . ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܣܒܪܐܼ ܘܚܘܒܐ . ܘܗܢܼܝܢ̈
ChalcedWrit ܕܝܠܟܘܢ ܥܠ ܡܠܬܐ ܗ̇ܝ ܕܚܕ ܟܝܢܐ ܕܡܢܟܘܢ ܡܬܐܡܪܐ ܐܝܬ ܠܢ ܗܠܝܢ ܚܢܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܒܚܕ ܒܪܐ ܆ ܨܘܚܝܬܐ̈ ܕܩܫܝܢ̈ ܡܢ
P:ApocBar [AB] ܕܡܓܥܠ ܐܢܐ ܠܟܝ . ܘܢܛܪ ܐܢܘܢ ܥܕܡܐ ܠܙܒܢܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܡܐ ܗܠܝܢ . ܐܪܥܐ ܐܪܥܐ . ܐܪܥܐ ܫܡܥ ܦܬܓܡܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝܠܬܢܐ . ܘܩܒܠ
ActsMiaphysites ܆ ܕܢܬܝܕܥ ܠܚܪܬܐ ܠܥܝܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܇ ܕܡܢ ܛܠܝܘܬܗ ܥܠܒܐ ܗܘܬ ܗܠܝܢ ܂ ܃ X ܟܣܝܐܝܬ ܡܗܠܟܐ ܗܘܬ ܃ 13ܘܫܒܩܐ ܗܘܬ ܕܢܣܬܥܪܢ̈
P:Neh [AB] ܫܒܥܐ ܐܠܦܝܢ̈ ܘܬܠܬܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬܐ . ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ : ܘܐܪܒܥܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ . ܠܒܪ ܡܢ ܥܒܕܝܗܘܢ̈ ܘܐܡܗܬܗܘܢ̈ .