simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Lev [AB] . ܘܢܗܘܐ ܟܕ ܢܚܛܐ ܒܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ : ܘܢܘܕܐ ܕܚܛܐ ܥܠܝܗ̇ . ܗܠܝܢ ܐܢܫܐ ܒܡܘܡܬܐ̈ ܘܢܗܡܐ ܡܢܗ̇ : ܘܗܘ ܝܕܥ ܕܚܛܐ : ܒܚܕܐ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܡܓܪܓ ⁵ܗܘܐ ܠܐ̇ܟܠܩܪܨܐ ܕܢܩܒܘܥ ܠܗ ܨܠܝܒܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܥܬܝܕ ܗܠܝܢ ܗܘܬ ܆ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܐܝܢܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܡܡ̇ܠܠ ܇ ܘܒܝܕ ܡܠܐ̈
SynWestSyr ܥܡܗ̇ ܡܕܡ ܠܐ ܝܪܬܢ̈ ܀ XXXX ܝܪܬܘܬܐ ܕܩܫܝܫܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܠܝܢ ܡܢ ܣܘܕܣܐ . ܐܠܐ ܐܡܐ ܕܗ̇ܘ ܕܥ̇ܢܪ . . ܗ̇ܝ ܕܐܢ ܚ̇ܝܐ ܆
IsaacNin:SpiritWorks 43 ܘܠܐ ܒܚܘܫܒܐ ܘܠܐ ܒܡܠܬܐ ܐܬܪܦܝܘ ܘܒܗܘܢ ܒܐܘܠܨܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܗܕܡܝܗܘܢ̈ ܕܥܙ ܥܠܝܗܘܢ ܘܡܝܬܘ . ܥܡ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܕܐܝܟ
SevAnt:CathHom ܕܝܢ̇ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ : ܡܬܐܡܪܢ̈ ܗܘܝ ܡ̇ܢ : ܠܐ ܕܝܢ ܡܫܬܡܥܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܠܝ ܛܥܢܝ̇ ܝܘܡܬܐ̈ ܆ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܡܢܝܢܐ ܀ ܟܕ
SevAnt:LuqGramm ܓܝܪ ܝ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܚܣܝܪܘܬ ܗܘܢܗ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܂ ܐܝܟܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܒܫܘ̣ܝܘܬ ܨܒܝܢܐ ܇ ܒܫܘ̣ܝܘܬ ܐܝܩܪܐ ܒܦܩܘܕܘܬܐ ܡ̣ܚ̇ܪܡ ܂
ActsGregPirang . ⁶¹ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ⁶²ܬܡܢ ܒܗܘ ܥܘܡܪ ܐ ܐܢܬܬܐ ܚܕܐ ܗܪܛܝܩܐ . ܗܠܝܢ ܡܥܝܐ̈ ܘܫܪܝܐ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ . ܘܩܪܝܒܐ ܗܘܬ ܕܬܐܒܕ ܡܢ ܚܝܐ̈
JnSol:OntheSoul ܚܫܐ̈ ܠܘ ܡܢ ܥܠܬܐ ܕܢܦܫܐ ܡܬܙܝܥܝܢ ܒܗܠܝܢ ܓܘܫܡܐ̈ . ܡܛܠ ܗܠܝܢ . ܘܒܓܢܣܐ ܕܣܘܣܘܬܐ̈ ܡܫܟܚܝܢܢ ܕܚܬܝܪܐܝܬ ܡܗܠܟܝܢ . ܘܗܐ
SevAnt:LuqGramm ܝܝ ܪܘܫܥܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܛܘܡܣܗ ܕܠܐܘܢ ܓܠ̣ܐ ܂ ܠܗ̇ܘ ܕܟܕ ܗܠܝܢ ܫܚܝܡܬܐ ܇ ܡܬܬܒܥ ܐܢܬ ܡܦ̣ܩ ܒܪܘܚܐ ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ
SevAnt:CathHom ܕܥܠ ܐܪܥܐ : ܘܒܗ̇ܝ ܕܬܗܘܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܩ̇ܒܠܢܝܬܐ ܗܠܝܢ : ܒܗ̇ܝ ܕܐܬܝ̣ܩܪܬ̇ ܒܫܠܝܛܘܬ ܒܝ̇ܬܐ : ܘܒܗ̇ܝ ܕܐܬܡܠܟ ܥܠ
Ath:Inc ܕܠܬܚܬ . ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܘܒܝܕ ܥ̇ܒܕܘܗܝ̈ ܕܦܓܪܐ ܠܡܠܦܢܘܬܐ ܗܠܝܢ ܒܪܢܫܐ ܐܬ̣ܐ ܘܢܣ̣ܒ ܗ̣ܘ ܠܗ ܦܓܪܐ ܕܕܡ̇ܐ ܠܗ̇ܢܘܢ . ܘܡܢ
Chron1234 ܟܘܪܣܘܬܐ̈ ܣܦܝܩܝܢ ܂ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܝ̣ܕܥ ܚ̇ܪܥܘܬܗ X ܘܦܢ̣ܝ ܃ ܗܠܝܢ ܠܦܘܠܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܐܘ ܠܬܐܣܠܢܝܩܝ ܂ ܡܛܠ ܕܬܪܝܗܘܢ̈
Ps-Zach:EccHist ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܂ ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܫܬܥܝܬ ܝ ܠܗ ܚܙܘܐ ܩܕܡܝܐ ܂ ܗܠܝܢ ܠܗ ܠܐܦܣܩܘܦܐ̇ ܡܛܠܬܝ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܩܪܢܝ̣ ܘܐ̣ܡܪ ܠܝ ܂ ܕܐܢ
P:2Chr [AB] ܕܥܒܕ ܫܠܝܡܘܢ .   ܘܫܠܡܬ ܟܠܗ̇ ܥܒܝܕܬܐ ܕܥܒܕ ܫܠܝܡܘܢ ܗܠܝܢ ܕܣܓܝܐܝܢ ܛܒ . ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܢܝܢܐ ܠܡܬܩܠܐ ܕܢܚܫܐ ܕܡܐܢܐ̈
Chron1234 ܂ ܒܘܟܪܗ ܢܒܝܘܬ̤ ܘܩܕܪ ܂ ܂ ܘܐܪܒܠ ܂ ܂ ܘܡܒܣܡ ̤ ܂ X ܘܡܫܡܥ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܗ̇ܘ X ܕܝܠܕܬ̇ ܠܗ ܗܓܪ ܂ ܐܫܡܥܐܝܠ ܗܟܝܠ ܗܘܘ ܠܗ ܒܢܝܐ̈
SevAnt:LuqJul ܕܠܦܓܪܗ ܕܦܪܘܩܢ ܚܫܘܫܐ ܬܘܕܝܘܗܝ ܒܚܫܐ̈ ܐܠܐ ܐܠܘ ܐܝܕܥܬ ܗܠܝܢ ܕ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܬܐܡܪܝܗ̇ ܠܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ . ܡܕܝܢ ܟܦܪܬ ܘܒܝܕ
Ps-Zach:EccHist ܗܟܘܬ 5ܐܣܬܥܪ ܆ ܐܢܫܐ ܡܢ ܝ ܗܠܝܢ ܚܡܝܡܐ̣̈ ܐܬ̇ܩܨܦܘ ܂ ܥܠ ܗܠܝܢ ܡܠܟܘܬܢ ܕܝܠܢ̣ ܡܫܬܒܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܀ ܥܠ ܐܦܣܟܣܛܐ̈ X ܀ ܟܕ
Eph:ComGen&Exd ܠܩܝܡܐ ܫܦܝܪܐ ܕܡܩܡ ܗܘ̣ܐ ܠܐܒܘܗܘܢ . ܘܡܬܬܚܬܝܢ̈ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ X ܚܠܝܐ̈ ܕܟܢܪܘܗܝ̈ . ܘܡܬܪܡܝܢ̈ ܒܢܝ̈ ܫܝܬ ܘܛܥܝܢ̈ ܒܝܕ
JulRom . . ܓܒܝܗ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐܼ . ܠܐ ܐܬܩܛܥܬ ܠܗ ܐܘ ܐܬܟܪܝܬܝ ܪܘܚܗ ܗܠܝܢ . ܘܫܕܪ ܒܐܪܙ ܟܣܝܐܝܬܼ ܘܐܘܕܥܗ ܠܛܘܒܢܐ ܡܟܣܝܡܐ ܒܟܠܗܝܢ
IsaacAnt:memHom ܬܒܥܝܢ ܡܪܚܐ̈ : ܒܫܘܐܠܐ ܕܠܐ ܒܘܝܢܐ . ܐܢ ܫܘܝܐܝܬ ܬܒܥ ܠܡ : ܗܠܝܢ ܡܫܢܩ ܠܢ . ܚܠܦ ܕܚܕܐ ܠܪܒܘ ܢܬܒܥ : ܚܕܐ ܒܪܒܘ ܬܒܥ ܒܐܝܕܢ ܀