simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܡ̇ܠܦ ܗܘܐ ܇ ܗܠܝܢ ܟܝܬ ܕܕܝܫܘܥ ܒܠܚܘܕܘܗܝ
Cyr:ComLuke ܂ ܢ̇ܐܠܦ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܗܫܐ ܐܬ̣ܩܪܝ̈ ܠܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܗܢܐ ܇ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܒܛܝܢܐ̈ ܘܐܝܠܝܕܐ̈
SevAnt:CathHom ܒܙܢܐ ܇ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܢܕXܝܐܢܛܐ̈ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܘܝ
Cyr:ComLuke ܦ̇ܘܠܚܢܐ ܗ̇ܝ ܕܒܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܩܠܣܢ̈ ܃ ܗ̣ܘ
P:1Chr [AB] ܘܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ : ܘܚܪܒ ܕܘܝܕ
JnSol:OntheSoul ܐܢܬܘܢ . ܕܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܡܢ ܫܘܡܗܗ ܕܡܫܝܚܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܘܫܡܗܐ̈ X¹ܕܐܬܥܗܕܢܢ
JacSer:memJudgSolom ܒܪܝ ܐܝܬܘܗܝ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܗܝ ܗܝ ܕܪܘܬ
JulRom ܬܩܝܦܢ̈ . ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܢܨܚܢܐ̈ ܕܥܒܕܬ ܗܝܡܢܘܬܟܿ
ActsStAnth Xܛܘܒܬܢܐ X ܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܒܢܘܗܝ̈ ܇ X⁴ܘܣܟܐ
SevAnt:Epist ܡܣܗܕ ܇ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܡܐ̈ ܕܐܬ̈ ܝ
PhiloxMab:TenMem ܥܠܡ ܆ ܒܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܫܡܗܐ̈ ܗܘܝܘ ܚܪ
AbbaIs:Ascet ⁸ X ܘܕܥܡܠܘܗܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܥܒ̣ܕ ܒܐܪܥܐ .
SevAnt:LuqJul : ܕܐܡܪ : ܗܠܝܢ ¹⁵ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܕܒܠܚܘܕ
Sahd:BookPerf ܕܒܕܘܒܪܐ̈ ܕܢ̇ܩܦܝܢ ܠܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐ̇ܓܒܐ ܠܡ̇ܐܚܐ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܟܕ ܕܝܢ ܢܛܪܘ ܗܠܝܢ ܘܗܦܟܘ ܠܘܬܗ ܐܡ̣ܪ
IšoMerv:ComOT ܕܬܬܛܟܢ ܦܘܠܛܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܒܝܫܬܐ̈ . [10]ܠܐ
PhiloxMab:TenMem ܠܦܛܪܘܣܐܘ ܠܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܪܫܡܘ ܒܢܝܐ̈ .
JnEph:EccHist ܐܘܬ̣ܒܬܘܢ ܇ ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܪܘܚ̇ܦܐ ܕܐܬܐ̣ܡܪܘ