simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܟܝܬ ܕܕܝܫܘܥ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܠܡ̇ܠܦܘ ܇ ܕܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܒܫܒܬܐ ܘܢܗ̇ܠܟ ܦ̇ܩܕ ܗܘܐ . ܟܕ ܣܠ̣ܩ ܠܗܝܟܠܐ ܆ ܡ̇ܠܦ ܗܘܐ ܇
Cyr:ComLuke ܕܗܫܐ ܐܬ̣ܩܪܝ̈ ܠܢ ܂ ܒܗ̇ܝ ܫܥܬܐ ܐܡ̣ܪ ܆ ܪܘ̣ܙ ܝܫܘܥ ܒܪܘܚܐ ܗܠܝܢ ܗ̇ܘ ܡܥܝܢܐ ܕܡܢ ܫܡܝܐ ܃ ܗ̇ܘ ܢܚܠܐ ܕܒܘܣܡܐ̣ ܂ ܢ̇ܐܠܦ ܒܝܕ
PhiloxMab:ComProJohn ܐܚܪܢܐ̈ ܒܛܝܢܐ̈ ܘܐܝܠܝܕܐ̈ ܇ ܕܗܐܐܦ ܠܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܗܠܝܢ ܐܠܗܐ ܆ ܡܢܐ ܫ̇ܪܟ ܠܡܪܢܐ ܡܕܡ ܝܬܝܪܐ ܥܠ ܗܢܐ ܇ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܐܢܕXܝܐܢܛܐ̈ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܘܝ ܐܢܘܢ ܇ ܘܛܘܦܣܐ̈ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܠܐ ܦܠܝܚܐ ܒܙܢܐ ܇ ܕܕܐܝܟ
Cyr:ComLuke ܕܡܬܩܠܣܢ̈ ܃ ܗ̣ܘ ܡܪܝܐ ܒܕܘܟ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܆ ܥܘܠܘ ܒܝܕ ܝX ܬܪܥܐ ܗܠܝܢ ܂ ܠܛ ܂ ܫ ܠܢ ܕܝܢ ܬܘܒ ܠܘܬ ܪܚܡܬ ܦ̇ܘܠܚܢܐ ܗ̇ܝ ܕܒܟܠܗܝܢ
P:1Chr [AB] : ܘܚܪܒ ܕܘܝܕ ܠܦܠܫܬܝܐ̈ ܘܐܘܒܕ ܐܢܘܢ . ܘܢܣܒ ܕܘܝܕ ܚܘܛܐ ܗܠܝܢ ܡܬܒܪܟܝܢ ܒܬܝܗܘܢ̈ ܕܙܕܝܩܐ̈ ܠܥܠܡ .   ܘܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪ
JnSol:OntheSoul ܡܢ ܫܘܡܗܗ ܕܡܫܝܚܐ ܥܒܕܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܚܛܝܬܐ ܬܠܬܐ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܠܐ ܗܐ ܦܓܪܢܐ̈ ܐܢܬܘܢ ܘܒܒܣܪ ܡܗܠܟܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܕܗܢܘܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܡܠܐ̈ ܘܫܡܗܐ̈ X¹ܕܐܬܥܗܕܢܢ ܕܐܬܐܡܪ ܡܢ ܐܘܢܓܠܣܛܐ̈ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܢܩܒܠܢ ܬܘܪܨܐ ܐܘ ܬܘܩܢܐ . ܠܘܬ ܕܝܢ ܝܘܢܝܐ̈ ܆ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢ
JacSer:memJudgSolom ܗܝ ܗܝ ܕܪܘܬ ܗܝ ܕܛܥܝܢܐ ܥܘܠܐ ܚܢܝܩܐ 255 ܒܪܘܝܘܬܗ̇ ܗܠܝܢ ܥܘܠܐ ܚܝܐ ܠܥܠ ܡܢ ܟܢܦܝ̈ ܘܡܢܘ ܢܐܡܪ ܕܠܘ ܒܪܝ ܐܝܬܘܗܝ ܒܬܪ
JulRom ܢܨܚܢܐ̈ ܕܥܒܕܬ ܗܝܡܢܘܬܟܿ ܘܛܒܬܐ̈ ܘܫܦܝܪܬܐ̈ ܕܐܚܝܕܐ ܗܠܝܢ . ܕܬܥܒܕ ܬܪܥܘܬܐ ܒܝܢܬ ܬܪܬܝܢ̈ ܡܠܟܘܢ̈ ܬܩܝܦܢ̈ . ܘܒܬܪ
ActsStAnth ܒܢܘܗܝ̈ ܇ X⁴ܘܣܟܐ ܡܛܠ ܫܡܗ X⁵ܕܐܦ ܒܗ̇ ⁵⁶ܒܗܕܐ ܬܫܥܝܬܐ ܗܠܝܢ ܡܢ ܠܒܝܘܬܢ X ܐܝܬܝܗܘܢ ܟܐܢܐ XX Xܛܘܒܬܢܐ X ܒܝܢܬ
SevAnt:Epist ܡܐ̈ ܕܐܬ̈ ܝ ܐܡ̇ܪ . ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܓܝܪ ܕܡܫܝܚܐ ܡܫܡܫܢܐ ܗܠܝܢ ܐܦ ܦܘܠܘܣ . ܕܟܕ ܟ̇ܬܒ ܠܘܬ ܪܗܘܡܝܐ̈ . ܡܣܗܕ ܇ ܒܝܕ
PhiloxMab:TenMem ܫܡܗܐ̈ ܗܘܝܘ ܚܪ . . ܡܬܟܢܐ ܕܝܢ ܘܡܬܡܠܠ ܚܠܦܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܕܕܘܝܕ ܆ ܘܐܢ ܢܬܬܘܕܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܟܘܪܣܝܐ ܥܠܡ ܆ ܒܟܠܗܘܢ
AbbaIs:Ascet ܕܥܒ̣ܕ ܒܐܪܥܐ . X4ܦܛܪܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܐܨܛܠܒ | ¹ܒܪܗܘܡܐ̣ ܗܠܝܢ ܗܝ ܒܠܒܗ ܐܡܝܢܐܝܬ̣ ܡܛܠ ܚܘܣܪܢܐ ܕܙܪܥܐ ⁸ X ܘܕܥܡܠܘܗܝ̈
SevAnt:LuqJul ¹⁵ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܕܒܠܚܘܕ ܒܗ̇ܘ ܕܡܟܢ ܕܢܬܚܒܠ ܗ̣ܘܐ ܐܘܚܕܢܐ ܗܠܝܢ : ܓܝܪ : ܐܝܬܝܢ : ܚܢܢ : ܠܒܚܝܪܐ : ¹⁴ܩܘܪܝܠܘܣ : ܕܐܡܪ :
Sahd:BookPerf ܐ̇ܓܒܐ ܠܡ̇ܐܚܐ . Xܝ [79]ܩܢܝܛܐ ܗܘܬ ܓܝܕ̇ ܛ̇ܒ . ܕܕܡ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܡܢ ܛܠܝܘܬܝ ܡ̇ܚܦܛܐ ܗܘܬ ܆ ܕܒܕܘܒܪܐ̈ ܕܢ̇ܩܦܝܢ ܠܕܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܗܦܟܘ ܠܘܬܗ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ : ܕܬܘ ܢܐܙܠ ¹²ܘܢܬܬܢܝܚ ܗܠܝܢ ܢܐܙܠܘܢ ܘܠܡܕܝܢܬܐ ܕܫܡܪܝܐ̈ ܠܐ X ܢܥܠܘܢ ܇ ܟܕ ܕܝܢ ܢܛܪܘ
IšoMerv:ComOT ܒܝܫܬܐ̈ . [10]ܠܐ ܕܡܝܐ ܕܠܘܬ ܫܐܘܠ ܗܘܐ ܗܢܐ ܡܣܒܪܢܐ ܟܕ ܗܠܝܢ ܢܦܫܝ ܒܝ . ܗܢܘ . ܩܡܬ ܠܡ ܢܦܫܝ ܆ ܟܕ ܠܐ ܡܨ ܕܬܬܛܟܢ ܦܘܠܛܐ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܐܬܪܫܡܘ ܒܢܝܐ̈ . ܠܗܢܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܒܗ̇ ܒܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܟܕ ܒ̣ܪܐ ܘܐܐܠܗܐ ܠܦܘܠܘܣܐܘ ܠܦܛܪܘܣܐܘ ܠܚܕ ܡܢ
JnEph:EccHist ܝܘܡܬܐ̈ ܕܪܘܚ̇ܦܐ ܕܐܬܐ̣ܡܪܘ ܇ ܘܠܡ̇ܫܡܫܢܐ̈ ܬܘܒ ܒܗ ܗܠܝܢ ܥܡ ܩܫܝܫܐ̈ ܕܝܠܟܘܢ ܒܐܝ̣ܪܛܝܘܢ ܐܘܬ̣ܒܬܘܢ ܇ ܟܠܗܘܢ