simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMiaphysites ܛܝܛܘܣX ܘܛܝܡܬܐܘܣ ܇ ܗܠܝܢ ܕܒܫܪܪܐ ܫ̇ܘܝܢ ܗܘܘ
PhiloxMab:Disc ܐܠܐ ܐܦ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܫܝܛܢ̈ ܒܨܝܪܐܝܬ ܢܣܬܝܒܪ
SevAnt:CathHom ܓܝܪ̇ ܐܦ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܕܡܝܢ̈ : ܗܠܝܢ
PhiloxMab:epPatricius X ܕܡܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܘܒܡܢܐ ܡܬܩ̣ܢܝܢ̈ ܟܬ̣ܒܘ
Cyr:ComLuke ܠܘܬ ܡܝܬܪܘܬܐ̈ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ
SevAnt:Epist ܬܢܝܬܐ : ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܐܥܒܕ ܒܗ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܡܠܟܐ . ܕܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ . ܐܕܘܪܦܪܘܐ .
IsaacNin:DiscColl ܚܪܝܩܐ̈ ܕܡܢܝܘܬܗܝܢẌ ܇ ܗܠܝܢ ܕܠܓܡܪ ܪܚܝܩܢ̈ ¹⁰ܡܢ
SevAnt:CathHom ܐ̇ܘ ܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܕܐܝܟ ܗܟ̇ܢ .
SynWestSyr ܐܡ̇ܪܬ ܠܟܘܢ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܟܠ
P:Isa [AB] ܡܢܘ ܝܠܕ ܠܝ ܗܠܝܢ . ܕܗܐ ܐܢܐ
JulRom ܕܪܒܗ ܫܦܝܪ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܩܠܝܠ ܕܐܫܬܒܩ
SevAnt:CathHom : ܘܕܐ̇ܩܦ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܒܕܡ̣ܘܬܐ ܕܒܥܝܪܐ :
LiberGrad : ܘܠܐ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܪܡܝܐ̈ ܕܒܥܝܢ ܚܟܡܬܐ
ActsMiaphysites 12ܠܐ ܦܫܘ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܬܪ̈ ܝ ܟܝܢܐ̈
SevAnt:LuqJul 1X8ܠܘܩܒܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܪܫܝܥܐܝܬ ܗܠܝܢ ܕܐܦܘܠܝܢܪܝܣ ܡܬܪܥܝܢ̈ ܘܒܣܪܐ
SevAnt:Epist . ܐܦ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܡܢ ܥܒܝܘܬܐ ܚܢܦܝܬܐ
JnEph:EccHist ܬܪ·ܗܘܢ̈ ܓ̇ܒܐ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܫ̇ܘܪ·-ܗܘܢ ܆
SevAnt:CathHom ܕܐܡ̇ܪ ܐܢ ܆ ܗܠܝܢ ܕܟܠܢX ܐܡ̇ܪ X
ThdrMops:ComGospJohn ܐܢܗܘ̣ ܕܡ̣ܢ ܡܠ̇ܐ̈ ܗܠܝܢ ܢܦܪܫܝܘܗܝ ܠܨܥܪܐ ܝ