simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:EccHist ܂ ܗܕܐ ܐܦ ܗܠܝܢ ܟܕ ܐܬ̇ܢܢܦܛܘ ܡܛܠ
SevAnt:LuqJul ܬܪܡܝܬܗ̈ ܕܥܠܡܐ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܟܬ̣ܒ ܠܟܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܫܚܠܦ ܒܪܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܝ ܒܪܝܬܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܕܡ̣ܢ ܡܢ ܐܝܕܝ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܘܐܢܕܝܢ ܢܫܒܘܩ
ActsGregPirang ܐܦܝ̈ ܐܘܠܨ̈ ܢܝ ܗܠܝܢ . ܐܝܬ ⁶¹ܣܒܪܐ
SynOr ܕܫܐܕܐ̈ . ܘܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܟܕ ܢܦܩ̇ܝܢ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܢܩܝܐ ܂ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܐܦܝܣܩܦܐ̈ ܙ̇ܕܩ
MiaphysiteDocs ܡܚܒܠܐ̈ ܂ ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐ
SevAnt:CathHom ܟܠܗܝܢ ܐܣܬܝܒܘ ܥܡܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡ̇ܘܒܕ X ܐܢܐ
JacSer:Epist ܗܐ ܢܦܝܠܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܂ X X
IšoMerv:ComOT ܡܠܟܝܗܘܢ̈ . ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܦܠܓܘܢ̈ ܕܡܘܕܥܢ̈
PhiloxMab:TenMem ܚܕ ܗ̣ܘ . ܗܠܝܢ ܕܩܪܘ ܐܝܟ ܕܒܥܘ
SevAnt:LuqGramm ܇ ܟܕ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܓܘܢܐܝܬ ܡܡܠܠ ܗ̇ܘܝܬ
SevAnt:CathHom : ܘܐܦ ܒܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܗܪܟܐ ܩ̇ܪܝܒܝܢ :
SevAnt:LuqGramm ܣܘܟܠܐ̈ ܘܡܠܐ̈ ܃ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܠܬܚܬ ܘܕܡܢ
Eph:madFaith ܚܝܠܗ ܕܒܪܘܝܐ ܒܪܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܪܐ ܘܥܒܕܐ̈ ܗܠܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܠܒܢܘܗܝ̈ ܥܠܠܬܐ̈ ܒܝܫܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܪܓܙܢ̈ ܠܐܠܗܐ ܂
SevAnt:CathHom ܗܟܝܠ . ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܢ̣ܦܩ ܒܡܠܬܗ
ActsMiaphysites ܕܢܗ̣ܦܟܘܢ 5ܠܒܣܬܪܗܘܢ ܘܢܬ̇ܪܥܘܢ ܗܠܝܢ ܕܒܐܪܥܐ ܘܠܐ ܕܒܫܡܝܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܡܕܒܪܢܘܬܐ : ܐܢ ܗܠܝܢ ܕܒܐܝܕܝܗܝܢ̈ ܐܬܝܕܥܬ̇ ܢܦܩܢ̈