simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 Xܗܦܟ ܠܗܝܢ ܠܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ . ܕܣܒܪܝܢ ܗܘܘ
JnEph:EccHist ܡ̇ܦܣܢܘܬܐ ܘܫܘܠ̣ܛܢܐ ܕܥܠ ܗܠܝܢ ܃ ܡܬ̇ܦܪܣܝܢ ܗܘܘ
SevAnt:CathHom ܥ̣ܒܕ ܐܢܘܢ . ܗܠܝܢ . ܗ̇ܝ ܕܡܢ
SevAnt:LuqJul X 1 ܘܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܫܒܝܚܬܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܡܘܒܕܢܝܬܐ ܀ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܘܣܦ ܡܡܠܠ
ActsMarBenh&Sar ܐܢܐ ܐܫܬܪܪ ܥܠ ܗܠܝܢ ܒܢܣܝܢܐ . ܚܬܐ
SevAnt:CathHom ܒܠ̇ܥ ܗܘܐ : ܗܠܝܢ ܕܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܒܠܚܘܕܝܗ̇
P:Rom [AB] : ܕܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܣܥܪܝܢ ܠܡܘܬܐ ܡܚܝܒ
IšoMerv:ComOT ܡܪܕܘ ܗܠܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܘܕܫܪܟܐ . XX
PhiloxMab:ComProJohn ܣܦܩܘ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܒܝܕ ܗܠܝܢ ܢܕܥܘܢܝܗܝ . ܘܥܠ
IšoAdiab:Epist ܂ ܘܡܛܠ ܡܢܐ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܟܒܪ ܐܢܫ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܡܥܠܝܢ̈ ܗܘ̣ܝ̈ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܡ̣ܢ XX
IsaacNin:SpiritWorks ܠܒܢܝܐ̈ . ܠܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܣܘܟܠܐ̈ ܘܠܕܐܝܟ ܗܢܐ
ChronMin ܪܚ̣ܝܠ ܂ ܥܠ ܗܠܝܢ ܟܬ̣ܒ ܟܬܒܐ ܒܗ̇ܘ
Chron1234 ܘܟܕ ܗܢܘܢ ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܃ ܡܝܬ ܡܠܟ
Hom6thCent ܗܘܐ ܐܦ ܠܐ ܗܠܝܢ ܒܛܟܣܐ ܡܫܬܡܫܢ ܗܘܝ̈