simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܠ̣ܦ ܘܙܗ̣ܪ ܇ ܟܕ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܐܝܠܝܢ ܕܩܢܝܢ ܡܫܘܚܬܐ ܗܠܝܢ ܕܗܢܐ ܡܐܡܪܐ̣ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܚܢܢ ܣܕܪܢ ܕ ܐܢܘܢ ³³ܒܛܟܣܐ̣ ܥܠ
MiaphysiteDocs ܕܒܚܠܡܐ̈ ܐܚ-ܝܕܝܢ ܒܕܓܘܢ ܣܒܝܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܟܘܢ ܗܠܝܢ ܕܢܫܬܘܐ ܕܗܘ̣ܝܢ ܡܩ̇ܒܠܝܢ ܡܢܟܘܢ ܡܫܚܠܦܐ ܒܡܕܡ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܐܝܬܝܐ ܂ ܐܠܗܐ ܂ ܡܪܝX ܂ ܡܬܘܡܝܐ ܂ ܠܐ ܥܒܝܕܐ ܂ ܠܥܠ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܠܟܝܢܗ ܂ ܘܫܡܗܐ̈ ܕܐܬܓܠܝ ܒܗܘܢ ܟܝܢܐ ܂ ܐܝܬܝܗܘܢ
Ps-Dion:ChronZuq [ܕܒܟܠܕܘܟ̣ ܂ ܘܐܦ] ܥܠ ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܐܠܟܣܢܕܪܐ̣ ܒܗܕܐ ܗܠܝܢ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܠܐ ܚܘܫܒ̇ܢ ܘܡܟܝܠ ܒܥܦܐ̈ 3ܣܓܝܐܐ̈ ܥܠ
PhiloxMab:Disc ܪܥܝܢܐ̈ ܒܦܘܠܚܢܐ ܕܥܡܠܝܗ̇̈ . ܐܠܐ ܡܕܒܪ ܠܗ̇ ܐܘ ܢܡܘܣܐ ܗܠܝܢ ܕܢܨܘܕܘܢ . ܒܕܘܒܪܐ ܕܥܡܠܝܗܘܢ̈ . ܦܫܝܛܘܬܐ ܕܝܢ ܠܝܬ ܠܗ̇
JnMaron:Expos ܓܘܕܦܐ̈ ܛܢ̇ܦܐ ܕܡܢܗ ܐܬܐܡܪ̣ܘ ܐܬܬܚܪܡ ܘܐܫܬܕܝ ܡܢܗ̇ ܗܠܝܢ XܐܠܗܐܐܡX ܠܐ . Xܬ ܒܬܘܠܬܐ . . : Xܢ̇X XXܝ X X [117]ܘܡܛܠ
ComGenExod ܣܡܘ ܥܠܝܗܘܢ ܬܘܒ ܫܠܝܛܢܐ̈ Xܕܡܢܗܘܢ ܥܒܪܝܐ⁶ܐܢܫܐ̈ ܗܠܝܢ . ܗܢܘ . ܗܘ ܦܪܥܘܢ ܣ̣ܡ ܥܠܝܗܘܢ ܫܠܝܛܐ̈ ܡܨܪܝܐ̈ . ܘܗܢܘܢ
Cyr:ComLuke ܕܒܝܕ ܚܟܝܡ ܒܟܠ ܡܘܫܐ ܐܬ̣ܦܩܕ̈ ܂ ܥܩܒܬ ܡܠܐ̈ ܕܢܒܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܟܗܢܝܬܐ̈ ܐܬܪܒܝܬ ܐܘ ܦܪܝܫܐ ܂ ܂ ܝܕܥܬ ܒܕܘܟ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ̣ ܂
ChronMin ܫܓܘܫܝܐ̈ ܂ ܡܚܕܐ ܦܩ̣ܕ ܥܓܠ ܕܬܬܟܢܫ ܣܘܢܗܕܘܣ ܬܒܝܠܝܬܐ ܂ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܕܒܝܬ ·X ܝ X ܐܘܣܒܝܣ ܩܒܠܘ ܐܢܘܢ ܃ · ܘܟܕ ܫܡܥ ܡܠܟܐ
JnEph:EccHist ܕܒܚܐ̣ܦܐ ܒ̇ܥܪܝܪܝܐ ܠܦܛܪܐ ܬ̇ܪܝܢܐ ܥܠ ܬ̣ܪܘܢܘܣ ܗܠܝܢ ܥܠ ܡܣܒ̣ܪܢܘܬܐ ܣܪ·ܩܬܐ ܕܗ̣ܘܬ 0ܝ ܠܐܠ̣ܟܣܢܕܪܝܐ̈ ܃
Ps-Zach:EccHist ܒܚܕ ܡܢ ܢ ܫܝܢ ܂ ܐܠܐ ܒܟ ܝܘܡܢܐ ܕܚܪܬ ܂ ܘܐܢ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ̣ ܐܬܝܐ ܗܠܝܢ ܠܟܠ ܐܢܫ ܘܓܒܪ ܢܘܟܪܝ ܂ ܘܠܐ ܝ ܡܬܢܩܦ ܠܗ̇ ܡܡܬܘܡ 1ܚܕ ܡܢ
Babai:BookUnion ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܫܡܥܐ ܒܐܕܢܐ̈ ܘܚܙܬܐ ܠܐ ܝ-ܝ ܡܪܝܚܐ ܂ ܘܣܘܩܐ ܠܐ ܗܠܝܢ ܡܨܥܪܐ ܘܥܘܗܕܢܐ̈ ܕܣܪܝܩܬܐ̈ ܂ ܡܢ ܐܝܟܐ ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ
PhiloxMab:ComProJohn ܐܚܪܢܐ̈ ܐܕܫܐ̈ . ܕܚܘܝܢܢ ܕܐܬܡ̇ܙܓܘ ܘܡܬܡܙܓܝܢ ܚܕ ܥܡ ܚܕ ܗܠܝܢ ܡܙܝܓܝܢ ܗܘܘ ܚܕ ܥܡ ܚܕ ܘܠܐ ܐܬܚ̇ܒܠܘ ܘܐܬܛܠܩܘ . ܐܘ ܚܕ ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܥܠܡܐ . O⬩ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܡ̣ܪ ܡܪܢ : ܕܡ̇ܢ ܕܨܒ̇ܐ ܕܢܐܬܐ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐܒ̇ܐ ܐܫܥܝܐ̣ ܫܘ̇ܐܐܝܢܐ ܕܠܐ ܫܩܝܠ ܐܢܬܬܐ ܘܝ̇ܨܦ
SevAnt:LuqGramm ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܘܕܠܐ ܡܘܡ ܇ ܠܗ̇ܝ ܕܨܝܕ ܗܠܝܢ ܂ ܠܬܟܬܘܫܐ ܕܨܝܕ ܗܢܘܢ] [ܐ ܂ ܪܗ̇ܛ ܕܝܢ ܬܘܒ ܡܪܚܐܝܬ ܒܬܪ
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܕܐܬܐܡܪ ܐܦܠܐ ܫܦܝܪܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܣܥܝܪܢ̈ ܠܢ . ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܡܬܒܥܝܐ ܕܗܠܝܢ ܢܐܡܪ . ܕܠܡܕܡ ܕܥܗܢ ܡܠܬܢ ܠܐ ܣܦܩܐ . ܥܡ
MiaphysiteDocs ܕܙ̇ܕܩܝܢ ܠܗ ܒܓܢܣܐ ܃ ܐܝܟ ܕܡܢ ܦܪܨܘܦܗ ܐܘ ܡܢ ܡܦܣܢܘܬܗ ܗܠܝܢ ܟܕ ܥܒ̇ܕܝܢ ܗܘܝܢ ܠܗ ܂ ܐܦ ܠܐ ܕܝܢ ܒܡܠܟܗ ܐܘ ܕܐܢܫ ܐܚܪܝܢ ܡܢ
JnEph:EccHist ܒܝ̣ܫܬܐ̈ ܆ ܐܬܪܡ̣ܝܘ ܟܠܗܘܢ ܐܝܟ ܚܕܐ̣ ܘܝܗ̣ܒܘ · ܝ · ܗܠܝܢ ܆ ܘܚ̇ܕܝܢ ܗܘܘ ܒܫܝܢ̣ܐ ܘܕܢܬܒ̇ܛܠܢ̈ ܗܘܝ̈ ܟܠܗܝܢ ܝ ܝ̈
Ps-Zach:EccHist ܐܡ̣ܪ ܆ ܐܒܪܩ ܢܝܙܟܗ ܘܚܘܝ ܚܪܒܐ ܂ ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܓܒܪܐ̈ ܫܡܥܘܢ ܗܠܝܢ ܂ ܂ ·ܝ ܗܐ ܚܪܒܐ ܗܕܐ ܕܢܝܙܟܐ ܕܝܠܝ ܇ ܫܡܝܛܐ ܥܠܝܟܘܢ ܂ ܘܟܕ
PhiloxMab:epMonksSen ܚܫܐ̈ . ܐܠܐ ܐܡ̣ܪ ܗܢܐ ܡܠܦܢܐ ܆ ܕܗܠܝܢ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܘܪܘܚܐ XX ܩܕܝܫܐ . ܟܝܢܐܝܬ ܓܝܕ̇ ܡܒܥܕ ܗ̣ܘ ܟܝܢܐ ܡܢ ܕܐܝܟ