simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugSoul&Body ܦܓܪܐ ܡܘܡܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܒܝ ܠܘ ܒܠܥܕܝܟܝ
sugSoul&Body ܫܒܝܚܐ̈ ܕܪܡܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܛܘܚܐ̈ ܦܓܪܐ ܚܟܡܬܟܝ