simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܕܟܠܗ̇ ܬܫܥܝܬܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܡܪܬ .
SevAnt:LuqJul ܠܐܒܗܬܐ̈ . ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܐܬܟܬܒ ⁵ܡܢܗ .
SevAnt:LuqJul ܚܫ . ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܥܫܘܩܐܝܬ ܡܬܒܕܝܢ̈ :
SevAnt:LuqJul ܐܣܒܪܘ . ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܕܬܪܝܨܐܝܬ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܡܦܬܠܢ