simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܐܬܟ̣ܪܟ ܟܝܬ ܒܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܒܝܐܐ ܐܢܘܢ ܒܡܠܬܐ
SevAnt:CathHom ܙܥܘܪ ܇ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܐܡܪܢ̈ ܢ̣ܠܒܟܘܢ ܀
SevAnt:CathHom ܐܠܗXX ܘXܪXܝXܐ . ܗܠܝܢ ܕ ܐܝXܒܟܝ ܚܕ
SevAnt:CathHom ܠ̣ܒܫܘ ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܟܗܢܝܬܐ̈ ܕܦܘܠܘܣ ܇
SevAnt:CathHom ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܐܪܡܝܐ ܗܠܝܢ ܕܡ̣ܠܝܢ̈ ܐܘܠܝܬܐ̈ ܇
SevAnt:CathHom ܬܐ ܠܘܬܢ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܡܬܥܗܕ ܘܡܒ̇ܪܟ ܠܢ
SevAnt:CathHom ܙܥܩ ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܠܐ̈ ܐܠܘܝܬܐ̈ ܇
SevAnt:CathHom ܒܡܐ̈ ܕܝܢ ܘܒܫܡܗܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܗܘܢ ܐܬܝ̇ܩܪܘ :
SevAnt:CathHom ܘܒܡܕܡ ܡܢ ܗܘܠܘܣ̈ ܗܠܝܢ ܫܚܝܡܬܐ̈ ܘܠܐ ܢܗܝܪܬܐ̈
SevAnt:CathHom ܬ ܒܟܬܒܐ ܗܢܐ ܗܠܝܢ ܀ ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܐ
SevAnt:CathHom ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ : ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܗܘXܝܐ ܘܡܢ
SevAnt:CathHom ܗܘܐ ܇ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ . ܠܐܐܢܫ
SevAnt:CathHom ܠܗܕܡܐ̈ ܝ ܝ-XXXXXX ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܆
SevAnt:CathHom ܘܙܡܝܪܬܐ ܡܢ ܙܡܝܪܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܨܗܝܘܢ ܠܘ ܒܐܪܥܐ
SevAnt:CathHom ܇ ܘܡܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܢܒ . .
SevAnt:CathHom ܡܐܟܠܬܐ̈ ܇ ܘܥܡ̣ܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܕܡܚܡܣܢܢܘܬܐ ܇
SevAnt:CathHom . ̇ܪܥܢܝܬܐ̈ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܫܡܝܢܝܬܐ̈ . X0