simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܛܢܦܬܐ̈ ܕܦܓܪܐ ܂ ܗܠܝܢ ܕܒܣܪܐ ܫܡܗ ܐܢܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܡܘܕܥ ܆ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܦܪܫܘ ܡܢ ܚܘܠܛܢܗ