simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܫܡܝܐ ܂ ܘܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܡܝܪܢ̈ ܆ ܡܢܗܝܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܂ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܐܡܪܝܢܢ ܒܗܕܐ