simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܕܚܝܘܗܝ ܀ 3̈ ܗܠܝܢ ܩܠܝܠ ܡܢ ܣܓܝ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܟܘܟܒܐ ܕܐܬܚܙܝ ܩܕܡ ܗܠܝܢ ܆ ܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ̈