simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Pall:LausHist ܒܗܘܢ . ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ⁸ܘܐܦ ܕܢܫܐ̈
Pall:LausHist ܓܐ̇ܙ ܐܘ ¹³ܠܥܝܢܝܗ̇̈ ܗܠܝܢ ܕܒܡܫܝܚܐ ܡܩܬܢ̈ ܗܘܝ̈