simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memJesus'Tempt ܒܗ ܐܕܡ ܘܚܠܦ ܗܠܝܢ ܕܒܗܝܢ ܐܕܡ ܐܬܚܝܒ
JacSer:memJesus'Tempt ܒܪ ܐܠܗܐ ܘܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܐܚܕܢܝ ܬܡܗܐ ܒܡܟܝܟܘܬܟ