simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madCarNis ² 4ܢܨܝܒܝܢ ܫܡ̣ܥ ܗܠܝܢ ܕܒܥܠܬܟܝ ܗܠܝܢ ܐܬܟܬܒ
Eph:madCarNis X ³ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܪܚܡܬ ܚܠܦ ܡܘܬܢܐ̈