simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DidascApost . ܘܬܘܒ ⁶⁷ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܪܓܙܝܢ . ܘܕܙ̇ܕܩ
DidascApost . ܘܬܘܒ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܪܓܙܝܢ ܆ ܘܕܙ̇ܕܩ