simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc ܡܬܚܙܐ ܠܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܫܝܛܝ-ܢ ܘܠܐ ܕܪܘܝܐ
BarEbr:CandSanc ܬܘܒ ܐܣܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡ̣̇ܗ̈ ܥܡ ܟܪܘܟܝܗ
BarEbr:CandSanc ܐܡ̇ܪܝܢ ܐܠܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ . ܗܘܢ
BarEbr:CandSanc ܕܛܒ ¹²ܥܫܝܢܢ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܢܬܡ̣ܨܐ ¹³ܠܡܣ̣ܥܪ .
BarEbr:CandSanc . ܘܟܕ ܒܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܦܘܠܓܐ̈ ܠܝܬ ܡܕܡ
BarEbr:CandSanc ܚܕܐ ܗܝ ܡܢ ܗܠܝܢ Xܝ ܬܪܝܢ̈ ܙܢܝܐ̈
BarEbr:CandSanc ܡܢ ܣܗܕܘܬܐ̈ ܟܬܒܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܝܬܝܢܢ . ܘܡܢ
BarEbr:CandSanc ܠܡܬܐܪܙܘ ܡܢܗ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܙܓܪ ܐܡ̣ܕ̇
BarEbr:CandSanc . ܘܟܕ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܬܪܥܝܬܐ̈ . ܟܐܡܬ