simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܂ ܠܗ ܕܨXܝܢXܝܬ ܗܠܝܢ ܩܒ̣ܠ ܀ ܚܢܢ
BarṢal:ComGosp ܡܪܢ ܐܡܝܪܝܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܆ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܦܩܝܕܝܢ
BarṢal:ComGosp ܡܟܬܒܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܗܠܝܢ ܟܕ ܠܐ ܡܦ̇ܣܝܢ
BarṢal:ComGosp ܘܫܬܩܬܗ ܠܩܠܟ ܂ ܗܠܝܢ ܕܡܬܡܠܝܢ̈ ܒܙܒܢܗܝܢ ܃