simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܡܟܬܒܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܗܠܝܢ ܟܕ ܠܐ ܡܦ̇ܣܝܢ
BarAphton:ActsSev ܬܪܥܝܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܆ ܗܠܝܢ ܕܐܝܟ ܘܟܢ ܪܘܚܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܘܐܝܟ ܕܪܝܫ ܗܠܝܢ ܕܒܝܕ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ
Tim1:Epist ܢܗܘܘܢ ܂ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܝ ܕܡܬܟܢܫܢ̈ ܂
Babai:BookUnion ܐܠܐ ܐܢ ܗܢܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܂ ܒܪܡ
Chron1234 ܒܥܠܡܐ ܀ ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܘܒܬܪ ܕܗܒܐ ܣܓܝܐܐ
SevAnt:LuqGramm ܗܦܟܬܐ ܇ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܚܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܡܬܟܬܒܝܢ ܗܘ̣ܘ ܀ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܡ̣ܢ
Hom6thCent ܕܡܬܗܦܟܐ ܥܠܘܗܝ ܕܠܝܬ ܗܠܝܢ ܒܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܆
P:Heb&CathEpist [AB] ܪܓܝܓܬܗ̈ ܕܦܓܪܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܥܒܕܢ̈ ܩܪܒܐ ܠܘܩܒܠ
JacSer:memZacchTaxColl ܥܒܪ ܘܐܪܦܝ ܥܝܕܘܗܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܗܘܢ ܡܬܗܦܟ ܗܘܐ
JacSer:memElishAppSaints 35 ܘܠܐ ܟܣܝܢ ܗܠܝܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܓܢܝܙܐ̈ ܡܢܗ̇
JacSer:memElishNaamGehaz ܘܬܗܪܐ ܘܓܢܒܪܘܬܐ ܐܦܠܐ ܗܠܝܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܓܢܝܙܐ̈ ܕܠܥܠ
LiberGrad ܕܢܛܪ ܐܢܘܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܚܐܝܢ ܡܐ ܕܢܛܪܝܢ
JacSer:memElijFledJez ܐܠܝܐ 295 ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܩܠܐ ܕܡܡܠܠܐ ܫܡܥ
sugDeath&Satan ܡܢܘ ܕܐܟܘܬܝ ܤܛܢܐ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܐܘ ܡܘܬܐ
sugTwoThieves ܠܬܪܝܢ ܣܕܩ ܘܣܗܕܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܪܐ ܕܟܠ ܒܪܣܡܠܐ
JacSer:memSolit ܫܘܒܚܐ ܘܫܡܐ ܛܒܐ ܗܠܝܢ ܐܝܬܐ ܥܠ ܪܥܝܢܟ
IsaacNin:DiscColl ܡܚܝܢܢ ܫܠܡܢܢ ܪܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܝܕܥܬܐ ܕܣܝܡ ܒܗܘܢ
Ath:ExposPs ܡܛܠ ܕܟܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܟܬܒܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܡܝܪܝ̈