simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܕܗܢܘܢ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܥܠܐ ܐܪܟܝܐܘܢ ܝX ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܗܢܘܢ ܩܒܠܘ ܗܠܝܢ ܗܢܐ̣ ܂ ܘܠܦܘܩXܢܐ ܕܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ ܂ ܘܒܪܕܝܢ ܘܒܘܠܝܕX
ChronMin ܂ ܡܢ ܫܒܛܐ ܕܪ]ܘܒXܝܠ ܂ ܘ ܂ ܝܘܣܝܦܘܣ ܂ ܂ ܂ ܚ]ܙܩܝܐܝܠ ܂ ܂ ܂ ܗܠܝܢ ܕܫܒܥܝܢ̈ ܂ ܫܡܗܐ̈ ܕ ܢ ܕܓܒܪܐ̈ ܕܦܫܩܘ ܂ ܝ ܠܟܬܒܐ̈ ܐ ܬ ܂ ܗܘܢ
ChronMin ܦܛܪܝܪܟܐX[ 1ܠܒܪ ]ܡܢ ܚܬܝܬܘܬ ܐ ܕܒܗܕܐ̣ ܂ ܟܕ ܥܒ̇ܕ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܂ ܘܕܠܐ ܢܚܪܡܘܢ ܠܝܘܠܝܢܐ ܒܫܡܗ ܦܪܝܫܐ ܂ ܬ ܂ Xܘܐܗܡܝ ܡܢ
ActsMiaphysites ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܐܫܬ̇ܢܕܘ 1ܒܗ ܂ ܘܢܚ̣ܬ̇ ܠܐܘܬܗ̣ ܘܡ̣ܢܥܬ̇ ܗܠܝܢ ܠܐ ܥܗܕܢ ܐܢܘܢ ܂ ܂ </page><page> ܗܘܐ ܥܠ ܫܝܢܗ̇ ܕܥܕܬܐ ܩܕܝ̣ܫܬܐ ܇ ܘܥܠ
BarAphton:ActsSev ܕܐܝܟ ܘܟܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܡܡܠܠ . ܟܕ ܕ ܝܢ ܬܘܒX ܚܪܬ ܆ ܗܠܝܢ ܒܐܢܫ ܫܚܝܡܐ ܆ ܒܕܡܥܠܝ ܕܝܢ ܡܠܘܢ ܡܢ ܬܪܥܝܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܆
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܒܝܕ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܗܘ̣ܐ ܝX ܚܛܝܬܐ ܐܘܒܕ ܂ ܘܥܠ ܒܣܪܐ ܆ ܗܠܝܢ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܘܢܬܡܨܐ ܕܢܣܒ ܡܢ ܘܐܠܗܐ ܐܬ̣ܐ ܂ ܘܐܝܟ ܕܪܝܫ
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܦܘܡܐ ܕܥܦܪܢܐ̈ ܕܢܐܡܪ ܐܢܝܝܢ̈ ܆ ܘܠܐ ܕܢܩ̇ܒܠ ܗܠܝܢ ܦܘܪܩܢܝܢ ܆ ܒܣܓܝܐܬܐ̈ ܥ̣ܬܪ ܗܘܐ ܛܘܗܡܗ ܕܐܕܡ ܥܝܦܪܢܐ ܇
IšoAdiab:Epist ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܕܓܠܐ̈ ܡ̣ܢ ܣܒܪܐ ܕܩܝܡܬܐ ܘܕܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܂ ܗܠܝܢ ܫܘܬܦܘܬ ܐ ܣܒܪܐ ܕܠܐ ܡܝܘܬܘܬ ܐ ܂ ܘܗܟܢܐ ܡܣ̇ܪܩܝܢ ܠܢ
BarṢal:ComLiturg 10ܕܢܣܝ̣ܡ ܝܝ ܝܡܝܢܗ ܥܠ ܡܕܒܚܐ ܂ ܘܡܚܕܐ ܢ̣ܗܦܘܟ ܠܘܬ ܥܡܐ ܗܠܝܢ ܕܟܕ ܒ̇ܥܐ ܕܢܐܡܪ ܂ ܙ ܝ ܂ ܠܡܓܥܠܢܘܬ ܐ ܗܕܐ ܕܢܨܘܪ ܠܨܠܝܒܐ̈
BarṢal:ComGosp ܩܒ̣ܠ ܀ ܚܢܢ ܓܝܪ ܟܕ ܡܢ ܕܘܟܬܐ ܠܕܘܟܬܐ ܡܫܢܝܢܢ ܂ ܠܐ ·ܪ ܂ ܗܠܝܢ ܂ ܐܠܐ ܗܝ̇ ܕܡܬܕܒܪ ܗܘ̣ܐ ܐܠܗܐ ܡܚܘܝ- ܂ ܠܗ ܕܨXܝܢXܝܬ
MiaphysiteDocs ܕܟܬܝܒܐܝܬ ܐܘ ܠܐ ܟܬܝܒܐ ܬ ܐܡܪܘ ܠܘܩܒܠ ܬܪܥܣܪ̈ ܩܦܠܐܐ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܘܠܒܪܨܘܡܐ ܦܪܣܝܐ ܝ ܥܡ ܩܢܘܢܘܗܝ̈ ܛܡܐܐ̈ ܂ ܘܠܟܠܗܘܢ
BarḤadbš:FoundSch : ܘܐܦܠܐ ܗܠܝܢ ܕܡܫܬܘܕܐ ܫܪܝܪܢ̈ . ܠܛܒܘܬܗ ܓܝܪ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܐܦܢ ܐܫܬܘܝ ܠܪܒܘܬܐ ܕܛܝܒܘܬܐ : ܐܠܐ ܠܐ </page><page> ܡܫܡܠܝܪܐ ܐܝܝܢ ܠܗ
SevAnt:madHym ܕܒܡܥܠܬܟ . ܢܓ ܓX ܪܒ ܗܘ ܛܒ ܥܘܡܩܐ ܕܪܐܙܐ ܩܕܝܫܐ . ܢܕ ܕ ܗܠܝܢ ܡܟܝܠ ܒܢܝܐ̈ ܕܠܐ ܡܬܛܦܝܣܢܘܬܐ¹¹ ܢܒ ܒ ܒܡܢܐ ܢܬܕܡܪ ܡܢ
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܡܬܬܘܣܩܢ̈ Xܢ . ܒܥܘ̣ ܘܬܫܟܚܘܢ . ܟܠ ܓܝܪ ܕܫ̇ܐܠX ܒܥܘ ܗܠܝܢ ܡܠܟܘܬܗ ܘܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡܬܬܘܣܦܢ̈ ܘܙܕܝܩܘܬܘ ܆ ܘܟܠܗܝܢ
SevAnt:madHym ܚ̇ܙܐ ܐ . ܢܐ ܡܫܝܚܐ ܇ ܠܗ̇ܘ ܕ ܐܝܬܝX ܪܝܫܝ̣ܬܐ ܕܚܝܐ̈ ܚ̣ܕ̈ ܗܠܝܢ ܒܩܘܡܬܐ̈ : ܘܠܝܐܠܝܒܙܪ ܡܠܦܢܐ ܕ ܝܠXܘ ܣܒܐ ܆ ܠܝܟ ܒܡܨܥܬ
JnRufus:Pleroph ܕܒܦܠܛܝܢ . ܘܐܦ ܐܢܐ ܡܢ ܩܕܡ ܟܠܗܘܢ . ܘܟܕ ܛܒ ܪܚܝܡ ܗܘܝܬ ܗܠܝܢ ܣܘܓܐܗ ܕܥܡܐ ܕܡܕܝܢܬܐ . ܫܢܝ ܡܝܢ o ܫܘܬܦܘܬܗ . ܝܬܝܪܐܝܬ
SevAnt:CathHom ܘܒܝܐܐ ܐܢܘܢ ܒܡܠܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܇ ܐ̣ܬܐ ܠܐܠܕܐ . ܗܢܐ ܟܠܗ ܗܠܝܢ ܇ ܕܟܕ ܐ̣ ܬܐ ܠܡܐܩܕܘܢܝܐ ܇ ܟܕ ܐܬܟ̣ܪܟ ܟܝܬ ܒܐܬܪܘܬܐ̈
BarḤadbš:Acts ܙܟ̣ܐ ܚܘܒܐ ܘܪܚܡܬܐ ܕܕܘܒܪܝܗܘܢ̈ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܆ ܘܙܢܐ ܗܠܝܢ ܠܪܥܝܢܐ ܘܡܦ̣ܕܝܢ ܡܦܩ̣ܝܢ ܠܗ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ ܆ ܐܠܐ ܠܟܠܗܘܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܐܝܬܝܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܦܪܫܝܢ ܢܦܫܢ̇ܝܐ ܕܪܘܚܐ ܠܝܬ ܒܗܘܢ ܃ ܗܠܝܢ ܢܩܘܡܘܢ ܐܢܫܐ̈ ܡܡܠܠܝ̈ ܡܥܩܡܬܐ̈ ܡܒܙܢܢܐ̈ ܘܫܪܟܐ
Ammonas:Epist ܕ ܐܝܬ ܒܒܝ-ܬX ܐܣܝܪܐ . ܐܠܝܢ ܠXܠܝܢX ܕ ܥܐܠܝܢ ܠܘܬܗXܘ X ܗܠܝܢ ܕ ܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܗ . ܢܠ ܥܒ̣ܕ ܚܘܝܫܒX . ܝX ܥܒ . . . ܕ ܝ ܒܝܫܬܐ̈
BarKoni:Schol ܠܐܪܒܥ ܗܪܣܝܣ ܥܬܢܝܐ̈ ܂ ܣܘܒܐ̈ ܂ ܐܣܕܝܐ̈ ܕܘܣܬܝܐ̈ - ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܂ ܘܟܦܪܝܢ ܒܩܝܡܬܐ ܕܡܝܬܐ̈ ܂ ܐܣܬܕܩܘ ܕܝܢ ܗ̣ܢܘܢ
SevAnt:CathHom ܕܡܬܐܡܪܢ̈ ܢ̣ܠܒܟܘܢ ܀ ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ̇ ܕܐܚܪܬܐ ܗܝ ܗ̇ܝ ܗܠܝܢ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܡܕܡ ܣܓܝܐܐ ܐܘ ܐܦ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܙܥܘܪ ܇ ܡܢ
SevAnt:Epist ܕ ܩܕ ܡ ܐXܝܩܘXܘܘܘܬܐ̈ ̈ ܐܝܬ ܐܦ ܠܢ ܡܢ ܟܬܒܐ ܢܦܝܚ ܡܢ ܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܩܘܡܝܩܘ . . ܡܘܠ ܕ ܝܝܝܬܐ̈ ܘܡܥܒܕ̈ ܢܘܬܐ ܕ ܐܝܬܝܗ̣̇ ܡܢ
EliaNis:Chron ܐܚܪܝܐ̈ ܐ ܟ ܚܘܫܒܢܗܘܢ ܘܢܚܬ ܝ ܂ ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܬܪܝܗܘܢ ܓܒܐ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܕܓܙܡ ܥܠܝܗܘܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܡܨܪ ܢ ܘܡܢܗܘܢ ܥܕܥܕܘ ܥܡ
EliaNis:Chron ܥܐܕܐ̈ ܘܫܒܘܥܐ̈ ܃ ܐܘܣܦ ܫܬܐܣܬܐ ܕܥܐܕܐ ܥܠ ܬܘܣܦܬܐ ܗܠܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܂ ܂ 1ܕܬܕܥ ܒܐܝܢܐ ܝܘܡܐ ܥܐ̇ܠ ܨܘܡܐ̣ ܂ ܐܘ ܚܕ̣ ܡܢ
HistChurchEast ܕܠܒܪ ܡܐ ܕܚܬܝܢ ܠܬܟܬܘܫܐ-X ܆ ܒܡܐܟܠܬܐ̈ ܕܠܒܪ ܡܬܪܣܝܢ ܗܠܝܢ . ܕܒܗ ܡܩܪܒܝܢܢ ܠܘܩܒܠX ܕܝܘܐ̈ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܢ . ܐܬܠܝܛܐ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܐܡܝܪܢ̈ ܆ ܡܢܗܝܢ ܒܢܘܗܪܐ ܕܪܡܫܐ ܂ ܘܡܢܗܝܢ ܒܢܘܗܪܐ ܗܠܝܢ ܕܡܪܢ ܟܕ ܒܪܟ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܘܣܠ̣ܩ ܠܫܡܝܐ ܂ ܘܟܠܗܝܢ
SevAnt:Epist X ܗܟܝܠ ܆ ܡܣܒܪ ܐܢܐ ܕܙܕܩ ܕܢܥܪܘܩ ܡܢ ܗܢܐ ܫܡܐ ܡܪܟܒܐ : ܗܠܝܢ ܩܒܠܬ ܕܢܨܝܚܘܬܟ ܪܚܡܬ ܡܫܝܚܐ . X XX XXXXXX ܡܛܠ .
AntiTriThWrit ܆ ܐ ܠܟ ܕܐܝܟ ܕܡܝܢ ܢܩܝܦܘܬܐ ܕܗ̇ܦܟܬܟ : ܘܬܘܕܝܬܗ ܕ ܗܠܝܢ ܣܦܝܩܐ̈ ܢܦܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܆ ܠܝܬ ܓܝܪ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܣܛܪ ܡܢ
Cyr:ComLuke ܕܐܢ ܢܨܒܐ ܒܠܚܘܕ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܩܝܡ ܫܡܝܐ ܘܫܬ̇ܣ ܐܪܥܐ ܃ ܗ̇ܘ ܗܠܝܢ ܐܘ ܡܢܐ ܐܝܬ ܪܒܐ ܘܥܣܩܐ̇ ܂ ܠܗ̇ܘ ܕܟܠܗܝܢ ܡܫܟܚ ܠܡܬܪܨܘ̇ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܟܝܠ ܐܡܪܝܢܢ ܒܗܕܐ ܫܥܬܐ ܠܥܘܗܕܢܐ ܕܡܠܬX ܝX ܕܡܪܢ ܕܐܡܪ ܗܠܝܢ ܣܓܝܕܐ ܘܡܫܒܚܐ ܕܡܬܬܘܕܐ ܂ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܂
Tim1:Epist ܝ ܕܡܬܟܢܫܢ̈ ܂ ܕܐܢܗ̤ܘ ܐܪܐ ܡ̇ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܝܬ ܃ ܗܠܝܢ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܝܬ ܃ ܐܠܨܐ ܕܐܦ ܡܪܝܐ̈ ܣܓ ܐܐ ܢܗܘܘܢ ܂ ܡ̣ܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܡܬܐܓܪܝܢ ܠܦܨܝܚܘܬܐ ܝܕ : ܕ ܝܕ ܕܢܚܘ ܡܢܗܝܢ ܕܟܬܝܒܬܟ̈ . ܗܠܝܢ ܛܥܡܝܢܘܬܐ X </page><page> ܛ-ܒ ܡܢܟ ܝܟܝܡܝܢ̈ : ܘܣܪܝ . . . ܩܐ X ܘܩܗܝܐ̈
BarṢal:ComGosp ܆ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܦܩܝܕܝܢ ܕܢܢܛܪܘܢܝܗܝ ܂ ܒܪܡ ܠܘ ܕܢܫܕܐ ܢܦܫܗ ܗܠܝܢ ܠܗܢܐ ܡܙܡܘܪܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܃ ܕܢܗܘܐ ܕܥܠ ܡܪܢ ܐܡܝܪܝܢ ܦܬܓܡܐ̈
Babai:BookUnion ܕܐܒܗܬܐ̈ ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܟܕ ܡܬܥܨܐ ܐܢܐ ܡܢ ܚܘܒܟܘܢ ܂ ܗܕܐ ܐܥܒܕ ܗܠܝܢ ܘܡܟܝܠ ܡܢ̣ܘ ܕܐܝܬ ܠܢ ܕܘ ܐ ܡܕܡ ܚܕܬ ܠܡܡܠܠܘ ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܗܢܝܢ
SevAnt:CathHom ܕ ܐܝXܒܟܝ ܚܕ ܫܒܐ ܒܝܝܝܐ ܩܪܝܢܢ̈ . ܟܠ ܢ̣ܢܫ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܟܬܒܘ . ܐܝXܝ ܕ ܝXܕ ܝܫ ܒܝܝܬ . X ܕ ܐܠܗXX ܘXܪXܝXܐ .
Chron1234 ܘܒܬܪ ܕܗܒܐ ܣܓܝܐܐ ܕܟܢܫ ܃ ܘܐܡܠܟ ܗܘ ܡܘܣܐ 2ܒܡܘܨܠ ܙܒܢܐ ܗܠܝܢ ܝ ܝ ܂ ܚܘܦܢܐ̈ ܕܚܛܐ̈ ܒܙܘܙܐ ܂ ܘܟܦܢܐ ܩܫܝܐ ܒܥܠܡܐ ܀ ܘܒܬܪ
JnEph:ActsEastSaints ܘܟܝܠ ܆ ܟܕ ܐܦ ܡܢ ܫܡ̣ܥܐ ܕܡܠܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ ܇ ܕܒܓܙܪ ܕܝܢ̣ܐ ܗܠܝܢ ܕܡ̣ܠܐ ܚܝܐ̈ ܕܐܡ̇ܪ ܇ ܕܬܘ ܥܘܠܘ ܒܪܝܟܘܗܝ̈ ܕܐܒܝ . ܡܛܠ
Chron1234 ܬܪܝܢ ܕܐܘܪܗܝ̇ ܕܐܕܟܪܢܢ ܂ ܘܗܘܐ ܒܝܢܬܗܘܢ̣ ܚܘܫܒܐ ܗܠܝܢ ܟܡܝܣ ܂ ܘܗ̇ܢܘܢ ܕܥܡܗ ܕܐܪܒܥܐ ܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܘܐ̣ܙܠܘ ܠܘܬܗܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܕܒܣܪܐ ܫܡܗ ܐܢܘܢ ܟܬܒܐ ܟܕ ܐ̇ܡܪ ܂ ܕܠܐ </page><page> ܬܥܡܪ ܪܘܚܝ ܒܐܢܫܐ̣ ܗܠܝܢ ܕܚܫܐ̈ ܘܒܚܘܒܠܐ ܕܒܣܪܐ ܘܒܐܪܓܝܓܬܐ̈ ܛܢܦܬܐ̈ ܕܦܓܪܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܦܪܫܘ ܡܢ ܚܘܠܛܢܗ ܕܦܛܪܘܣ ܂ ܝ ܥܠ ܕܠܐ ܝܕܝܥܐܝܬ ܐ ܬ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܡܣܟܠ ܕܒܝܘܡܝ̈ ܙܢܘܢ ܂ ܘܬܘܒ ܕܟܡܐ ܚܝܐ ܙܢܘܢ ܀ 5 ܡܘܕܥ ܆ ܥܠ
JnEph:ActsEastSaints ܕܟܠܝܘܡ ܩ̇ܛܠܝXܢ Xܗܘܢ ܢܫܪ̣ܪ ܐܢܘܢ ܆ ܐܢܐ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܗܠܝܢ Xܕܝܦܐ ܘܡܛܪܦܐ̈ ܕܥܡܢ . ܨܒ̇ . ܝܢ ܐܢܬܘܢ ܟܝ ܕܠܘܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܩܠܝܠ ܡܢ ܣܓܝ ܐܝܟ ܕܐܬܡ̇ܨܝܬ ܟ̇ܬܒܬ ܠܚܘܒܟ ܂ ܟܕ ܠܐ ܨ̇ܒܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܫܠܝܡܘܢ 1ܐܣܬܥܪܘ2 ܒܙܒܢܐ ܕܫܘܠܡܐ ܕܚܝܘܗܝ ܀ 3̈
SevAnt:LuqGramm ܕܚܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܗ ܕܒܪܐ ܕܡ̇ܒܣܪ ܀ ܟ̇ܠܐ ܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܟܬ̣ܒ ܂ ܢ̇ܨܝܐ ܬܘܒ ܘܠܐ ܡܕܡ ܒܨܝܪ ܗ̣ܝ ܝ- ܂ ܗܦܟܬܐ ܇ ܥܡ
BarṢal:ComGosp ܟܕ ܠܐ ܡܦ̇ܣܝܢ ܒܐ ܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪܝ̈ ܒܚܬܝܬܘܬ ܐ ܂ ܥܠܗ̇ܝ ܗܠܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܣܥ̣ܪ ܡܫܝܚܐ ܂ ܘܣܓܝܐܐ̈ ܡܟܬܒܝܢ ܗܘܘ ܥܠ
SevAnt:CathHom ܟܗܢܝܬܐ̈ ܕܦܘܠܘܣ ܇ ܥܘ ܕܟ̇ܬܒ ܐܠܐ ܕܡܙ̇ܝܢ ܆ ܚܕ ܦܓܪܐ ܗܠܝܢ ܚ̇ܘܝܘ ܇ ܘܒܕܡ̣ܘܬ ܟ̇ܘܠܝܘܬ X ܙܝܢܐ ܠ̣ܒܫܘ ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܐܝܬܝܗܝܢ ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬ̇ܪܥܝܘ ܗܠܝܢ ܡܝܒܠܝ ܨܝܕ ܪܐܙܐ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܕܬ̇ܢܐ ܒܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܆ ܘXܘܕܥ ܠܥܠܝ ܢܝܫܐ ܕܝXܥܬܒܘܬܐ ܂ X
Ps-Dion:ChronZuq ܆ ܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ̈ ܘܬܠܬܝܢ ܘܫܬ ܀ XXXܙ XܘX ܂ ܘ X ܫܢX ܬܡܢܡܐܐ ܗܠܝܢ ܕܡܕܝܢܬܐ̈ ܘܥܠ ܚܙܬ ܐ ܕܚܝܠܬܐ ܕܟܘܟܒܐ ܕܐܬܚܙܝ ܩܕܡ
JnEph:EccHist ܕܪܕ ܝ ܢܦܩ̣ܘ ܣܥ̣ܪܘ ܒܝܫ̣ܬܐ̈ ܣܓܝܐܬ̈ ܐ ܘܚ̣ܛܦܘ ܒܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܫ̣ܬܕܪܘ ܣܩܪ̈ ܒܘܢܐ ܠܟܠ ܦ̣ܢܝܢ̈ ܆ ܠܡܓ̣ܒܐ ܛܝܪܘܢܐ̈ ܂
SevAnt:CathHom ܕܡ̣ܠܝܢ̈ ܐܘܠܝܬܐ̈ ܇ X ܒܙܘܥܐ ܡ̇ܛܫܝܐ ܕܠܒܐ . ܘܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܗܠܝܢ ܟܕ ܩܐ̇ܡ ܪܬ̇ܝܬܝܢ ܆ ܘܡ̇ܙܥܩ ܐܢܐ ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܐܪܡܝܐ
BarEbr:CandSanc ܕܫܝܛܝ-ܢ ܘܠܐ ܕܪܘܝܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܢ̣ܬܠ ܒܙܒܢܐ ܠܟܠܢܫ ܗܠܝܢ ܢܨ ܠܐ ܐܕܢܗ ܕܐ̇ ܡܪ . ⁵ܠܝ ܕܝܢ ܣܘܥܪܢܐ ܡܕܡ ܡܬܚܙܐ ܠܘ ܡܢ
JacSer:Epist ܝ ܚܝ̣ܐ̈ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܟ ܐXܡ̣ܠ ܂ ܟܪܝܗ̇ ܓܝܪ ܠܡܫܘܚ̣ܬܐ ܂ ܗܠܝܢ ܚܝܝ̣ܟ̈ ܠܡܘ̣ܦܝܘ̣ ܂ ܘܠܐ ܦܪܫ ܐܢܬ ܂ ܠܝܬ ܠܟ ܘܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܂ XXܘXܝܘܣ ܂ ܐܝܟ̣ ܕܡܘܬܐ ܕܝܢ ܕܥܒܕܐ ܡܬ̇ܚܐ ܥܡ ܟܢܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕ ܢ ܗ̇ܘ ܡܡܠܠ ܐܠܗܐܝܬ ܇ ܒܡܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܕܡܛܠ ܒܪܐ ܟܬ̣ܒ
SevAnt:CathHom ܕܡܬܥܗܕ ܘܡܒ̇ܪܟ ܠܢ ܆ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܪܢ </page><page> ܐܡ̇ܪ ܇ ܗܠܝܢ ܫܪܝܪܐ ܟܕ ܒܟܠ ܚܕܐ ܫ̇ܢܬܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܬ ܐ̇ ܬܐ ܠܘܬܢ ܒܝܕ
BarṢal:ComGosp ܕܡܬܡܠܝܢ̈ ܒܙܒܢܗܝܢ ܃ ܗ ܐܦܢ ܐܢܬ ܝܝ ܐܬܦܫܟܬ ܘܕܘܕܬ ܐܢܝܢ ܗܠܝܢ ܠܡܠܝ̈ ܃ ܗ ܂ ܡܛܠܗܢܐ ܐܣܪܬܗ̇ ܠܡܠܬܟ ܂ ܘܫܬܩܬܗ ܠܩܠܟ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܕܝܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܡ̣ܢ ܐܝܬ ܐܦ ܘܠܟܐ ܃ ܐ̇ܡܪ ܡXܫܩܢܐ ܕܠܘ ܗܠܝܢ ܇ ܐܝܟ ܣܒ̇ܪ ܐܢܐ ܆ ܣܦ̇X ܗܘ̣ܐ ܠܟܬܒܐ̈ ܕܡܬܟܬܒܝܢ ܗܘ̣ܘ ܀
BarEbr:CandSanc ܡ̣̇ܗ̈ </page><page> ܥܡ ܟܪܘܟܝܗ ܣ̣ܒܝܣܐ ܕܪܩܝܥܐ ܘܟܕ ܡܠܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܗܠܝܢ ܟܠܘܝܬܐ̈ ܢܗܘܝܢ̈ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܗ̇̈ . ܘܐܦܠܐ ܬܘܒ ܐܣܐ̈ ܕܐܝܟ
SevAnt:CathHom ܕܡܠܐ̈ ܐܠܘܝܬܐ̈ ܇ ܐܫܬܘ ܚܡ̣ܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡ̇ ܓܬ ܠܟܘܢ ܇ ܐܪܦܘ ܗܠܝܢ ܬܡ̣ܙܓܝܘܗܝ ܠܫ̣ܩܝܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܇ ܐ . ܙܥܩ ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈
SevAnt:CathHom ܕܒܗܘܢ ܐܬܝ̇ܩܪܘ : ܐܝܟܢܐ ܕܢܩ̇ܕܡܘܢ ܢܝܩܪܘܢ ܠܡܝܬܪܘܬܐ ܗܠܝܢ . ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܡܣ̇ܟܪ ܗܘܐ ܡܫܡܥܬܗ . ܒܡܐ̈ ܕܝܢ ܘܒܫܡܗܐ̈
SevAnt:CathHom ܫܚܝܡܬܐ̈ ܘܠܐ ܢܗܝܪܬܐ̈ ܩ̇ܪܡܝܢ ܗܘܘ ܐܬܚ̇ܡܬܘ ܗܠܝܢ ¹ܕܡܝܐ̈ ܐܢ ܬܓ̣ܕܫ ܇ ܒܐܒܪܐ ܫ̣ܝܛܐ ܘܒܡܕܡ ܡܢ ܗܘܠܘܣ̈
BarEbr:CandSanc ܕܐܝܬ . ܗܘܢ ܗܘܐ ܒܪܘܝܐ ܆ </page><page> ܡܫ̇ܘܬܦܘ ܡܫ̇ܘܬܦ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܗܠܝܢ . ܡX ܣܝܝXܘ̈ ܕ ܣXܘܒܝܐ̈̈ ̈ ܣܝܐ ܩܕ ܡܝܐ . ܐܡ̇ܪܝܢ ܐܠܘ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܀ </page><page> ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܐ ܕܢܦܫܗ ܘܕܘܟܪܢܐ ܕܥܢܝܕܘܗܝ̈ ܘܠܝܘܬܪܢܐ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̣ܪ </page><page> ܕܩܕܝܫܐ ܣܐܘܪܝܘܣ X XX ܦܐܛܪܝܪܟܐ ܐ . ܬ ܒܟܬܒܐ ܗܢܐ
SevAnt:CathHom ܕܡܢ ܗܘXܝܐ ܘܡܢ ܐܘܡܢܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܚܓܝܢܐܝܬ ܡܫܬܘܕܝܐ ܗܠܝܢ : Xܡܨܝܐ ܕܬܥ̇ܠܐ ܐܢܘܢ ܠܪܘܡܐ . ܠܩܘܠ̇ܐ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ :
BarEbr:CandSanc ܢܬܡ̣ܨܐ ¹³ܠܡܣ̣ܥܪ . ܘܗ̣ܢܘܢdd ܠܝܢ ܕܗܕܐ ܡܬܪܥܝܢ ܇ ܗܠܝܢ ܐܐܪܝܬܐ ¹⁰ܐܘܟܝܬ · ܕܐ ¹¹ܣܥܘܪܘܬܐ̈ ܕܛܒ ¹²ܥܫܝܢܢ̈ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܦܘܠܓܐ̈ ܠܝܬ ܡܕܡ ܕܠܐ ܡܬܡ̇ܨܝܢܝܬܐ ܆ ܗ̣ܝ ܫܟܝܚܘܬܗ ܗܠܝܢ ܡܠܐܟܐ ܆ ܐܘ ܒܝ̣ܫܐ ܗܘ ܘܡܬܩܪܐ ܫܐܕܐ . ܘܟܕ ܒܟܠܗܘܢ
PhiloxMab:epPatricius </page><page> ܝX . - ²⁷ܒܝܕ XXX -- ² . ⁶ܢ . -- ²⁵ XXXX1ܬܬܦܢܐX . -- ܗܠܝܢ . --²⁰ܡܬܬܒܥ ܐܢܐXX . XXXXX . -- ¹⁹¹ . ⁹ܐܝXܝ
BarEbr:CandSanc Xܝ ܬܪܝܢ̈ ܙܢܝܐ̈ . ܠܘ ܠܐ ܦܐܐ ܐܦܠܐ ¹⁵ܫܓܪ ܩܘܛܪܓܗ̇ ܥܠ ܗܠܝܢ ܐܘ ܕܒܝܫܬܗ̇ ܥ̇ܠܒܐ ܠܛܒܬܗ̇ . ܘܟܕ ܚܕܝܘܬܐ ܘܠܐ ܚܕܐ ܗܝ ܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܦܩܕܗ ܥܠ ܬܘܩܢ ܡܫܟܢܐ . ܘܕܡܢ ܐܝܟܐ ܘܐܝܟܢܐ ܢܥܒܕܗ ܗܘܐ . ܗܠܝܢ ܕܡܪܝܐ ܟܠܗܘܢ ܕܒܝܬܐܝܣܪܝܠ . [1]ܒܗܘܢ ܕܝܢ ܒܝܘܡܬܐ̈
Eph:madFaith ܕܥܩܒܘ ܠܐ ܝܗܒ ܢܦܫܗ ܡܫܝܚܐ ܐܝܟ ܕܝܗܒ ܠܫܒܪܐ̈ dddd 8ܩܡ ܗܠܝܢ ܥܡ ܗܪܘܕܣ ܕܫܐܠܗ ܣܛܢܐ ܢܣܝܗ ܨܒ̣ܐ ܕܢܥܩܒ ܕܡܢܘ ܠܟܠܗܘܢ
Nars:memCreat . 375ܠܘ ܒܐܝܠܢܐ ܟܣܐ ܗܘ̣ܐ ܡܘܬܐ ܕܫܥܒܕ ܠܐܕܡ ܘܠܘ ܗܠܝܢ ܗܘ̣ܐ ܚܝܠܐ ܕܦܪܘܫܘܬܐ ܘܠܘ ܫܬܝܩܐ ܥܒ̣ܕ ܠܡܠܝܠܐ ܕܢܕܥ
SevAnt:CathHom ܕܫܪܟܐ . ܠܐܐܢܫ ܐܝܟ ܕܠܝܬܝܪܐ̈ ܢܕܘܢ ܠܢ ܇ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܗܠܝܢ ܕܦܢܛܩܘܣܛܐ ܇ ܣܠ̣ܩ ܝܫܘܥ ܠܗܝܟܠܐ ܘܡ̇ܠܦ ܗܘܐ ܇ ܘܥܠ
SevAnt:CathHom ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܆ ܒܗܘܢ ܐܦ ܒܟܠܝܠܐ̈ ܕܣܗܕܘܬܐ ܐܨܛ̇ܒܬܢܢ . ܡܢ ܗܠܝܢ : ܘܡܢ ܟܠ ܪܓܬܐ ܨܡ̣ܢܢ : ܘܐܡܝܬܢܢ ܠܗܕܡܐ̈ ܝ ܝ-XXXXXX
SevAnt:CathHom ܕܨܗܝܘܢ ܠܘ ܒܐܪܥܐ ܢܘܟܪܝܬܐ : ܐܠܐ ܒܕܪܬܗ̈ ܕܡܪܝܐ ܇ ܗܠܝܢ ܇ ܐܦ ܩܝܢܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ ܙ̇ܡܪ ܇ ܘܙܡܝܪܬܐ ܡܢ ܙܡܝܪܬܐ̈
Eph:madLuqHeres ܠܩܘܛܪܓܐ ܣܦܩܢ̈ ܕܟܠܕܝܐ̈ ܕܚܘܝܢ ܕܚܐܪܘܬܢ ܠܥܠ ܡܢܗܘܢ ܗܠܝܢ ܫ̇ܗܐ ܒܣܒܐ̈ ܘܝܠ̣ܘܕܐ̈ ܘܬܟܣ ܐܦ ܡܕܥܐ ܠܚܐܦܗܘܢ ⁰ܝ
SevAnt:CathHom ܕܢܒ . . . ܥܢ ܡܢ ܗܪܟܐ ܆ ܘܥܠ ܣܗܕܐ ܩܕܝܫܐ ܬܐܘܕܘܪܘܣ ܀ X ܗܠܝܢ ܆ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܢܥܪܘܩ ܡܢ ܦܘܪܓܢܐ ܡܚܣܪܢܐ ܇ ܘܡܢ ܒܝܫܬܐ̈
SevAnt:CathHom ܕܫܪܟܐ ܕܡܚܡܣܢܢܘܬܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܩ̇ܕܝܡܘܬ ܗܠܝܢ ܠܨܘܡܐ ܐܝܟ ܢܨܚܢܐ̈ ܕܣܗܕܐ̈ ܘܠܝܬ ܡܐܟܠܬܐ̈ ܇ ܘܥܡ̣ܠܐ̈
JacSer:memLuqJews ܫܒܬܐ ܢܝܚܬܐ X ⁵ܒܣ̣ܦܪܐ ܟܬܒܗ̇ . ܠܦܪܘܫܐ̈ X0ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܐܦ ܫܘܠܡܐ . ܚܪ ܗܘܐ ܡܘܫܐ ܒܗܠܝܢ ܥܡܠ̈ ܐ ܕܙ ܩܝܦܘܬܐ ܆ ܘܡܛܠ
Eph:madParad&LuqJul ܬܪܬܝܢ̈ ܝܕܥܢ̈ ܛܡܪ ܒܗ ܒܐܝܠܢܐ ܘܒܝܢܬ ܬܪܝܢ̈ ܓܒܝܢ̈ ܣܡܗ ܗܠܝܢ X -- ⁷ܐܝܕܥ X --⁶ܕܡ̇ܢܘ </page><page> ܘܠܐ ܢܚܙܝܢ ܦܘܪܣܝ ܦܓܪܗܘܢ
SevAnt:CathHom ܫܡܝܢܝܬܐ̈ . X0 ܢ . ܆ ܘ ܟܐ ܕܐ ܐ ܟܕ XX ܘ . . ܝܢ ܒܪ ܗ ܕܐ . ܘ ܗܠܝܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܐ̇ܡܪ ܟܬܒܐ . . . . </page><page> XX XXXX XX ܐ . ̇ܪܥܢܝܬܐ̈ ܠܘܬ
PhiloxMab:TenMem ܕܡܢܟ ܐܬܣܝܡ . ⁴ܠܘܩܒܠ ܟܢܫܐ ܘܥܘܬܪܐ ܡܡ̇ܠܠܐ ܣ̇ܓܝܐܐ ܗܠܝܢ ܕܠܝܘܠܦܢܐܕܠܐܫܡܝܥܠܗܘܢ . ܡܢܐ ܓܝܪܐܝܬܝܗܝܢ ܡXܩܛܬܐ
IšoMerv:ComOT ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ . ܐܣܟܘܠܐ . ܠܡ ²ܝX ܕܐܪܒܥܡܐܐ ܠܡ ܐܡܝܪܢ̈ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܙܒܢܐ ܕܦܘܪܩܢܗܘܢ . ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܩܒܠܘܗܝ . ܐܫܬܥܒܕܘ
HomEpiph ܫܘܚܠܦܐ̈ ܦܓܥܘ ܒܢ ܒܥܐܕܐ ܕܕܢܚܗ ܕܦܪܘܩܢ . ܝܘܡܢܐ ܥܠ ܗܠܝܢ X 95 ܕܝܢ ܥܐܕܐ ܕܝܘܡܢܐ ܐܬ̣ܐ ܕܢܬܝܠܕ ܡܢ ܟܪܣܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܆
SophrJer:epArcadCyp ܕܡܥܠܝܘܬ ܬ . ܐ ܆ ܠܐ ܓܝܪ ܡܕܓ̇ܠ ¹ܐܢܐ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܆ ܡܕܝܢ ܗܠܝܢ ܐܠܗܐ . ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܠܘܬ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܡܕܡ ܐܬ̣ܪܟܢܝ̈ ܗܘܝ̈
JnDalya:Epist ܐܝܬܝܗܘܢ X ¹ܩܝܣܘܗܝ̈ X ¹ܕܒܥܠܕܪܢ . X ¹ܕܫ̇ܓܪ ܒܗܘܢ X ܗܠܝܢ ܡܢ ܠܐ ܟܫܝܪܐ̈ ܆ ¹¹ܕܬܕܥܟܝ ܡܢܟ ܪܓܬܐ ܡ̇ܣܠܝܬܐ .
PhiloxMab:TenMem ܗܟܝܠ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܥܠܠܬܐ̈ ܆ ܐܠܗܐ ܦܓܪܐ ܒ ܘܒܪܢܫܐ ܗܘܐ . ܗܠܝܢ ܫܘܬܦܐ ܒܗܘܝܗ ܕܡܢܢ . ܘܩܪܒܢ . ܓܠܝܘܬܗ ܠܟܣܝܘܬܗ ܀ X3ܡܛܠ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܐܡܪܬ ܕܐܦܠܐ ܦܐܝܢ̈ : ܡܕܝܢ ܢܒܥܐ ܕܡܢܘ ܕܝܪܒ ܒܥܠܬ ܡܫܚܐ ܗܠܝܢ : ܐܝܟܘ ܕܫ̇ܘܐ ܥܡ ܝܠܘܕܗ ܘܪܘܚܐ ܕܡܢܗ . ܘܐܢ ܠܐ ܦܐܝܢ̈
PhiloxMab:TenMem ܀ 12ܐܘ ܡܛܠ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܕܐܝܟܢܐ ܡܬܝܠܕ ܒܪܢܫܐ ܚܕܬܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܬܓܒܠܝܢ ܥܘܠܐ̈ ܡܢ ܙܪܥܐ ܕܟܝܢܐ : ܠܐ ܡܕܝܢ ܗܘܝ̈ ܘܗܘܝܢ̈
BarEbr:CandSanc ܝܬܝܢܢ . ܘܡܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܡܛܠ ܐܪܝܟܘܬܐ ²ܫܒܩ̣ܢ ܐܢܝܢ ܀ ܗܠܝܢ ܗܘ ܕ . ܝܣܐ . ܐܠܐ ܥܠ ܐܪܥܐ . ܝܕܝܥܐ ܡܢ ܣܗܕܘܬܐ̈ ܟܬܒܝܬܐ̈
PhiloxMab:TenMem ܕܠܐ ܟܬܝܒܢ̈ . ܘܐܬܚܫܚ ܟܐܢܐܝܬ ܒܗܠܝܢ ܐ . ܡܪܢ̈ . ܐܦܢ ܗܠܝܢ . ܐܝܟ ܕܢܫܟܚ ܢܚܘܬ ܩܢܘܡܐ ܒܠܥܕ ܡܢ ܟܝܢܐ ܀ 7ܫܒܘܩ ܐܪܐ
Eph:madNativ ܫܘܚܠܦܐ̈ ܕܫ̣ܠܚ ܘܠܒ̣ܫ ܚܢܢܐ ܕܐܬܦܪܣ ܕܢܠܒܫ ⁴⁸ܠܐܕܡ ܗܠܝܢ ܪܘܡܪܡܘܗܝ̈ ܒܪܝܟ ܕܐܩ̣ܦ ]ܫܘܒܚܗ ⁴⁷ܠܚܫܗ X 1ܟܠܗܘܢ
BarEbr:CandSanc . ܙܓܪ ܐܡ̣ܕ̇ ܠܐ ܗ̣ܘܬ ܕܝܠܟܘܢ ܗܕܐ ܠܡܕܥ . ܙܒܢܐ ܐܘ ܙܒܢܐ̈ ܗܠܝܢ X X 232 ܦ ܓܝܪ ܘܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܟܕ ܨܒ̣ܘ ܠܡܬܐܪܙܘ ܡܢܗ ܕܐܝܟ
Hom6thCent ܒܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܆ ܐܡ̣ܪ ܗ̇ܘ ܕܒܝܘܡܬܐ̈ ܕܒܣܪܗ . ܒܗܢܐ ܠܡ ܗܠܝܢ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܡܕܒܪܢܘܬܗ . ܘܚ̇ܙܐ ܗܘܐ ܕܡܬܗܦܟܐ ܥܠܘܗܝ ܕܠܝܬ
BarEbr:CandSanc ܬܪܥܝܬܐ̈ . ܟܐܡܬ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̇ܪܐ ܕܟܠܡܕܡ ܬ . ܐ ܐܠܗܝܬܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܪܓܐ ܣܛܢܝܐ . ܢܘܗ̇ܪܐ . ܘܟܕ ܬܪܬܝܗܝܢ̈
JacSer:turgFestHom ܕܠܐ ܪܓܝܙܝܢ ܀ Xܝܢܝܒܪܢܝܢܐ </page><page> 5ܥܠ ܐܪܥܐ ܓܝܪ ܕܠܝܬ ܫܠܡܐ ܗܠܝܢ ܒܫܘܒܚܐ . ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܗ̣ܘ ²ܫܠܡܐ ܒܡܪܘܡܐ̈ ܢܫܒܚܘܢ
Eph:madChurch ܕܢܐܡܪ ] ܠܐ ¹[ܝܗܒ ܠܢ XX 7ܫܘܐܠܐ̈ ܓܝܪ ܘܕܪܫܐ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܘ̇ܠܐ ܠܢ ܕܢܒܥܐ ܥܠ ܡ̇ܢ ܠܐ ܝܗܒܗ̇ ܐܢ ܕܝܢ ܠܝܬܝܗ̇ ܚܐܪܘܬܐ
P:1Chr [AB] ܒܢܘܗܝ̈ ܕܝܩܛܢ . ܫܝܡ : ܐܪܦܟܫܪ : ܫܠܚ . ܥܒܪ : ܦܠܓ : ܐܪܥܘ . ܗܠܝܢ : ܘܠܫܒܐ . ܘܠܐܘܦܝܪ : ܘܠܚܘܝܠܐ : ܘܠܝܘܒܒ . ܟܠܗܘܢ
P:1Macc [AB] . ܢܦܠ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܥܠ ܥܪܣܗ . ܘܝܕܥ ܕܡܐܬ ܠܗ . ܘܩܪܐ ܗܠܝܢ ܐܡܘܬܐ̈ ܘܥܠ ܛܪܘܢܐ̈ . ܘܗܘܘ ܠܗ ܡܣܩܝ̈ ܡܕܐܬܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ
Sahd:BookPerf </page><page> ܐܢ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܒܥܠ ܕܪܐ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ¹ܝ XX X XXX Xܝ ܒܪ ܗܠܝܢ ܝ XXdd XXdd 8ܒܦܘܚܡܐ ܕܚܕ ܝܡ ܚܕ XXXܝ ܒܦܘܚܡܐ ܕܗܠܝܢ ܝܡ
JosephḤazz:epStgsMonasLife . ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܥܠ ܫ̣ܠܝܐ XX XX 2 ܘܥܠ ܡܘܬܒܐ ܕܒܩܠܝܬܐ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܕܪܫ̇ܘܡX XܝX X ¹⁰ܒܝܕ ܐܓܪܬܐ ܕܦܣܝܩܬܐ̈ ¹¹ܥܠ ܢܝܫܐ̈
JacSer:memMarEph ܣܡܡܢܐ̈ ܕܝܠܝ ܆ X |ܓܘܢܝ̈ ܨ̇ܐܝܝܢ ¹ܘܠܛܠܠܐ ²ܟܡܝܪܐ ܗܠܝܢ ܕܫܘܦܪܝܟ̈ ²ܡܨܛ̇ܝܐܐ ³ܠܗ . X |ܒܡܝܐ̈ ܡܟܬܡܐ̈ ¹ܓܒܝܠܝܢ