simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memJesus'Tempt ܐܚܕܢܝ ܬܡܗܐ ܒܡܟܝܟܘܬܟ ܕܟܕ ܓܢܒܪܐ ܐܢܬ ܐܝܟ ܚܠܫܐ ܥܒܕܬ ܗܠܝܢ ܗܘ ܐܛܥܝ ܗܘܐ ܕܢܢܣܝܟ ܗܘܐ ܘܢܕܥ ܡܢ ܐܢܬ ܒܪ ܐܠܗܐ ܘܒܝܢܬ
EliaNis:Chron ܐܚܪܝܐ̈ ܐ ܟ ܚܘܫܒܢܗܘܢ ܘܢܚܬ ܝ ܂ ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܬܪܝܗܘܢ ܓܒܐ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܕܓܙܡ ܥܠܝܗܘܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܡܨܪ ܢ ܘܡܢܗܘܢ ܥܕܥܕܘ ܥܡ
SebBrock:IntroIsaacNin ܐܚܪܝܬܐ̈ . ܒܝܕ ܡܥܒܪܢܘܬܐ̈ ܕܝܢ ܚܕܬܬܐ̈ ܕܠܐܢܓܠܝܫܝܐ ܗܠܝܢ ܐܝܓܘܦܛܝܬܐ ܒܡܬܚܐ ܕܟܡܐ ܡܢ ܥܣܪܘܬܐ̈ ܕܫܢܝܐ̈
Eph:madAbrKid&JulSaba ܐܝܠܦܬ ܐܦ ܐܠܦܬ ܒܡܠܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ ܡܠܦ ܗܘܝܬ ܒܥܒܕܐ̈ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܐܦ ܠܬܚܬ ܚܕ ܗܘ ܠܗ ܒܪܐ ܐܝܚܝܕܐ ܐܝܚܝܕܐ ܐܘܠܕ ܠܐܝܚܝܕܐ XX
JacSer:memElijFireDown ܐܝܬ ܠܟ ܬܕܥ ܐܘ ܦܪܘܫܐ ܕܟܠܗ ܓܙܐ ܕܒܝܬ ܐܠܗܐ ܫܒܝܩ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܡܫܬܟܚܝܢ ܗܘܘ ܘܒܠܫܢܗ ܣܝܦܐ ܘܢܘܪܐ ܠܕܡܪܘܕܝܢ ܗܐ ܡܢ
JacSer:memSolit ܐܝܬܐ ܥܠ ܪܥܝܢܟ ܐܘ ܦܪܘܫܐ ܘܗܐ ܐܬܪܚܩܬ̣ ܡܐܝܢܘܬܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܒܗ ܬܡܐܢ ܠܟ ܒܐܝܢܐ ܥܡܠܐ ܩܢܝܬ ܫܘܒܚܐ ܘܫܡܐ ܛܒܐ
JnDalya:Epist ܐܝܬܝܗܘܢ X ¹ܩܝܣܘܗܝ̈ X ¹ܕܒܥܠܕܪܢ . X ¹ܕܫ̇ܓܪ ܒܗܘܢ X ܗܠܝܢ ܡܢ ܠܐ ܟܫܝܪܐ̈ ܆ ¹¹ܕܬܕܥܟܝ ܡܢܟ ܪܓܬܐ ܡ̇ܣܠܝܬܐ .
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܐܝܬܝܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܦܪܫܝܢ ܢܦܫܢ̇ܝܐ ܕܪܘܚܐ ܠܝܬ ܒܗܘܢ ܃ ܗܠܝܢ ܢܩܘܡܘܢ ܐܢܫܐ̈ ܡܡܠܠܝ̈ ܡܥܩܡܬܐ̈ ܡܒܙܢܢܐ̈ ܘܫܪܟܐ
AnṭTagr:FifBookRhet ܐܝܬܝܗܝܢ . ܗܟܝܠ ܕܝܢ X ܠܘܬܗ̇ ܕܐܦܘܕܘܣ ܐ̇ܬ̇ܩܪܒ ܟܕ ܗܝ ܗܠܝܢ ⁶¹ܘܥܠܬܐ̈ ⁶²ܐܝܠܝܢ ܕܥܒ̇ܕܢ̈ X ⁶³ܠܝ ܡܐܡܪܐ X18
SevAnt:LuqGramm ܐܝܬܝܗܝܢ ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬ̇ܪܥܝܘ ܗܠܝܢ ܡܝܒܠܝ ܨܝܕ ܪܐܙܐ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܕܬ̇ܢܐ ܒܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܆ ܘXܘܕܥ ܠܥܠܝ ܢܝܫܐ ܕܝXܥܬܒܘܬܐ ܂ X
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܠܗܐ ܕܡܛܠ ܕܗܐ ܠܓܝܘܢܐ̈ ܢܦܩܢ̈ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܟܬܝܐ̈ ܗܠܝܢ . ܒܠܥܡ ܒܡܠܬܗ ܐܡܪ ܕܘܝ ܡܢܘ ܢܚܐ ܒܗܠܝܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܡܐ ܕܣܐܡ
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܐܡܪ . ܫܟܒ ܒܫܢܬܐ ܗܢܝܬܐ . ܘܗܐ ܩܠܐ ܗܘܐ ܠܘܬܗ ‏ ‏ܟܕ ܐܡ̇ܪ . ܗܠܝܢ ܘܒܬܪܟ ܢܦܝܩܐ ܢܦܫܝ . ܕܬܣܡܘܟ ܥܠܝ ܝܡܝܢܟ . ‏ ‎[5]‎‏ ܘܟܕ
P:Acts [AB] ܐܡܪ ܆ ܟܕ ܚܙܝܢ ܠܗ ܂ ܐܣܬܠܩ . ܘܥܢܢܐ ܩܒܠܬܗ ܂ ܘܐܬܟܣܝ ܡܢ ܗܠܝܢ ܝܗܘܕ . ܘܐܦ ܒܝܬ ܫܡܪܝܐ̈ . ܘܥܕܡܐ ܠܣܘܦܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ . ܘܟܕ
JacSer:memElishShulWom ܐܡܪܬ 290 ܘܒܒܥܘܬܗ̇ ܫܓܪܬܗ ܕܢܣܥܘܪ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ̇ ܫܕܪ ܗܠܝܢ ܠܢ ܕܬܘܒ ܬܬܢܨܚ ܓܢܒܪܘܬܟ ܐܢܬܬܐ ܕܚܘܒܐ ܠܓܒܪܐ ܕܪܘܚܐ
Sahd:BookPerf ܐܢ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܒܥܠ ܕܪܐ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ¹ܝ XX X XXX Xܝ ܒܪ ܗܠܝܢ ܝ XXdd XXdd 8ܒܦܘܚܡܐ ܕܚܕ ܝܡ ܚܕ XXXܝ ܒܦܘܚܡܐ ܕܗܠܝܢ ܝܡ
IsaacNin:SpiritWorks ܐܢܘܢ ܙܢܝ̈ ܥܢܝܢܐ ܕܬܪܝܢ ܡܢܗܘܢ ܕܪܝܫܐ̈ ܗܢܘܢ ܕܥܡܠܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܓܢ ܥܠ ܩܪܝܬܐ ܗܕܐ ܘܐܦܪܩܝܗ̇ ܡܛܠܬܝ ܘܡܛܠ ܕܘܝܕ ܥܒܕܝ 5
IšoMerv:ComOT ܐܢܘܢ ܠܡ ܥܡܡܐ̈ ܕܫܒ̣ܩ ܡܪܝܐ ܠܡܢܣܝܘ ܒܗܘܢ ܠܝܣܪܝܠ . ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܘܢܬܪܕܘܢ ܡܢܗܘܢ ܡܐ ܕܚܛܝܢ . ܘܣ̇ܗܕ ܟܬܒܐ ܕܐܡ̣ܪ .
P:Neh [AB] ܐܢܫܐ̈ ܕܫܐܠܬ ܐܢܘܢ : ܗܢܘܢ ܐܢܫܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܦܠܛܘ ܡܢ ܫܒܝܐ ܗܠܝܢ ܕܝܬܪܘ ܡܢ ܫܒܝܐ : ܘܐܦ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ ܡܕܝܢܬܐ . ܘܐܡܪܝܢ ܠܝ
DadQaṭ:ComAscet ܐܦ ¹⁹ܠܗܘܢܐ X ܡܣܓܦܢ̈ . ܗܢܘ ܝܘܠܦܢܐ ܕܗܠܝܢ ²0ܬܪܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܒܝܫܐ̣̈ ܢܩܛܪܢ̈ ¹⁸ ܒܪܥܝܢܗ ܘܥܩܬܐ̈ ܕܡܬܓܒܠܢ̈ ܡܢ
JnDara:OnOfferings ܐܪܒܥܐ ܐܕܫܐ̈ ܣܡܘ ܕܢܐܟܠܘܢ ܟܕ ܡܬܒܕܩ ܠܗܘܢ ܕܠܐܪܒܥ ܗܠܝܢ ¹⁵ܐܡܬܝ ܕܢܣܒܝܢ ܠܗ ܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܩܕܝܫܬܐ . ܬܘܒ ܕܝܢ