simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܒܝܕ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܗܘ̣ܐ ܝX ܚܛܝܬܐ ܐܘܒܕ ܂ ܘܥܠ ܒܣܪܐ ܆ ܗܠܝܢ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܘܢܬܡܨܐ ܕܢܣܒ ܡܢ ܘܐܠܗܐ ܐܬ̣ܐ ܂ ܘܐܝܟ ܕܪܝܫ
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܐܡܪ . ܫܟܒ ܒܫܢܬܐ ܗܢܝܬܐ . ܘܗܐ ܩܠܐ ܗܘܐ ܠܘܬܗ ‏ ‏ܟܕ ܐܡ̇ܪ . ܗܠܝܢ ܘܒܬܪܟ ܢܦܝܩܐ ܢܦܫܝ . ܕܬܣܡܘܟ ܥܠܝ ܝܡܝܢܟ . ‏ ‎[5]‎‏ ܘܟܕ
Elia:epLeonḤar ܐܚ̣ܒܬ ܠܡܟܬܒ Xܠܐܘܢ X ܕܥܠ ܗܕܐ ܡܦܝܣ ܐܢܐ ܠܕܚܠܬ ܡܪܝܐ ܗܠܝܢ ܪܦܐܝܘܬ ܡܠܝܠܐܝܬ ܠܗܝܩܐ ܠܗ ܚܟܡܬܟ ܆ ܐܦ ܦܐܝܘܬ ܡܟܝܟܐܝܬ
BarṢal:ComLiturg 10ܕܢܣܝ̣ܡ ܝܝ ܝܡܝܢܗ ܥܠ ܡܕܒܚܐ ܂ ܘܡܚܕܐ ܢ̣ܗܦܘܟ ܠܘܬ ܥܡܐ ܗܠܝܢ ܕܟܕ ܒ̇ܥܐ ܕܢܐܡܪ ܂ ܙ ܝ ܂ ܠܡܓܥܠܢܘܬ ܐ ܗܕܐ ܕܢܨܘܪ ܠܨܠܝܒܐ̈
IšoMerv:ComOT ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ . ܐܣܟܘܠܐ . ܠܡ ²ܝX ܕܐܪܒܥܡܐܐ ܠܡ ܐܡܝܪܢ̈ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܙܒܢܐ ܕܦܘܪܩܢܗܘܢ . ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܩܒܠܘܗܝ . ܐܫܬܥܒܕܘ
JacSer:memJudgSolom ܗܝ ܗܝ ܕܪܘܬ ܗܝ ܕܛܥܝܢܐ ܥܘܠܐ ܚܢܝܩܐ 255 ܒܪܘܝܘܬܗ̇ ܗܠܝܢ ܥܘܠܐ ܚܝܐ ܠܥܠ ܡܢ ܟܢܦܝ̈ ܘܡܢܘ ܢܐܡܪ ܕܠܘ ܒܪܝ ܐܝܬܘܗܝ ܒܬܪ
P:Deut [AB] ܕܪܐ ܗܢܐ ܒܝܫܐ : ܐܪܥܐ ܛܒܬܐ ܕܝܡܝܬ ܠܡܬܠ ܠܐܒܗܝܟܘܢ̈ . ܗܠܝܢ ܕܡܠܝܟܘܢ̈ : ܘܪܓܙ ܘܝܡܐ ܘܐܡܪ . ܕܠܐ ܢܚܙܘܢ ܚܕ ܡܢ ܓܒܪܐ̈
JnDalya:Epist ܕܛܝܒܘܬܟ ܣܿܥܪܐ ܠܘܬ ܒܝܫܘܬܝ ܢܦܪܥܟ ܛܒܐ ܣܥܘܪܘܬܗ̈ ܗܠܝܢ ܛܝܒܘܬܗ ܥܠ ܝܬܒܝ̈ ܚܫܘܟܐ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܠܝ ܕܐܿܦܪܘܥ
SevAnt:CathHom ܟܗܢܝܬܐ̈ ܕܦܘܠܘܣ ܇ ܥܘ ܕܟ̇ܬܒ ܐܠܐ ܕܡܙ̇ܝܢ ܆ ܚܕ ܦܓܪܐ ܗܠܝܢ ܚ̇ܘܝܘ ܇ ܘܒܕܡ̣ܘܬ ܟ̇ܘܠܝܘܬ X ܙܝܢܐ ܠ̣ܒܫܘ ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈
sugMary&Magi ܠܡܢ ܘܡܛܠ ܡܢܐ ܘܡܢ ܥܠܬܐ . ܩܪܬܟܘܢ ܕܬܐܬܘܢ ܡܢ ܐܬܪܟܘܢ ܗܠܝܢ ܟܕ ܕܝܨܝܢ ܘܩܪܒܘ ܩܕܡܘܗܝ ܣܝܡܬܗܘܢ̈ ܡܪܝܡ ܐܡܪܐ ܡܪܝܡ
BarEbr:Ethic ܓܝܪ ܡܚܛܦ ܚ̇ܛܦܝܢ ܠܚܘܫܒܐ̈ . ܘܗܢܘܢ ܚܘܫܒܐ̈ ܚܛܘܦܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܢ̇ܩܫܝܢ ܒܐܕܢܝ̈ ܫܪܘܝܐ . ܘܚܙܘܢܐ̈ ܕܛܪܝܢ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ .
IšoMerv:ComOT ܫܘܚܠܦܐ̈ ܡܡܠܠ ܆ ܕܐܢ ܡܬܬܘܝܢ X ܡܬܟܠܝܢ ܡܢ ܚܪܒܐ ܘܫܒܝܐ : ܗܠܝܢ ܗܘܬ ܠܗܘܢ . ܘܒܕܓܘܢ ܐܦ ܢܒܝܐ ܣܒܝܣܐܝܬ ܥܠ ܬܪܝܗܘܢ̈
PersMartKgYaz1 ܠܐ ܬܥܒܕ ܬܡܘܬ . ܥܢܐ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܢܪܣܝ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܐܡܪ . ܗܠܝܢ ܠܟ58 ܥܒܕ . ܐܡܪ ܠܗ ܡܪܙܒܢܐ ܕܐܢܐ ܗܟܢܐ ܐܬܦܩܕܬ . ܕܐܢ
P:Job [AB] . ܘܪܘܚܐ ܪܡܬܐ ܡܠܐ ܦܘܡܟ . ܕܠܡܐ ܐܠܗܐ ܡܥܘܠ ܕܝܢܐ . ܐܘ ܗܠܝܢ ܐܢܐ .   ܘܥܢܐ ܒܠܕܕ ܫܘܚܝܐ : ܘܐܡܪ . ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܬܡܠܠ
JnSol:OntheSoul ܟܝܢܐ̈ ܘܒܗܘܢ ܢܩܪܒܝܘܗܝ 2 ܠܣܘܟܠܐ ܕܚܟܡܬܗ \ ܒܬܪܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܗܢܐ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܒܪܐ ܐܠܗܐ ܕܠܗ ܢܫܡܫܘܢ
IšoMerv:ComOT ܐܢܘܢ ܠܡ ܥܡܡܐ̈ ܕܫܒ̣ܩ ܡܪܝܐ ܠܡܢܣܝܘ ܒܗܘܢ ܠܝܣܪܝܠ . ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܘܢܬܪܕܘܢ ܡܢܗܘܢ ܡܐ ܕܚܛܝܢ . ܘܣ̇ܗܕ ܟܬܒܐ ܕܐܡ̣ܪ .
HistChurchEast ܕܠܒܪ ܡܐ ܕܚܬܝܢ ܠܬܟܬܘܫܐ-X ܆ ܒܡܐܟܠܬܐ̈ ܕܠܒܪ ܡܬܪܣܝܢ ܗܠܝܢ . ܕܒܗ ܡܩܪܒܝܢܢ ܠܘܩܒܠX ܕܝܘܐ̈ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܢ . ܐܬܠܝܛܐ̈
JacSer:memProphElij ܪܐܙܐ̈ ܣܡܟܘܗ̇ ܠܗܝ ܬܐܚ̣ܐ ܗܘܬ ܠܒܪ ܡܢ ܥܕܬܐ ܝܘܡܢ ܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܗܝ̇ ܐܢܬܬܐ ܫܪܝܐ ܥܕܬܐ ܒܣܒܥܐ ܝܘܡܢ ܘܗܢܘܢ
AntiTriThWrit ܆ ܐ ܠܟ ܕܐܝܟ ܕܡܝܢ ܢܩܝܦܘܬܐ ܕܗ̇ܦܟܬܟ : ܘܬܘܕܝܬܗ ܕ ܗܠܝܢ ܣܦܝܩܐ̈ ܢܦܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܆ ܠܝܬ ܓܝܪ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܣܛܪ ܡܢ
P:Tob [AB] ܦܓܪܐ̈ : ܠܐ ܐܫܬܟܚܘ . ܟܕ ܐܙܠ ܕܝܢ ܚܕ ܡܢ ܗܢܘܢ ܕܒܢܝܢܘܐ : ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܩܛܠ ܒܚܡܬܐ ܕܝܠܗ . ܐܬܒܥܝܘ ܗܘܘ ܗܟܝܠ ܡܢ ܡܠܟܐ