simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMarBenh&Sar ܕܡܢ ܣܗܕܘܗܝ̈ ܕܡܫܝܚܐ ܠܢ ܡܬܟܪܙܢ̈ ܆ ܘܐܝܟ ܠܐ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܡܬܗܪܢ̈ ܬܫܥܝܬܐ̈ ܡܠܝܬ̈ ܣܘܟܠܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܆
SevAnt:LuqJul ܕܐܬܟܬܒ ⁵ܡܢܗ . ܘܗܕܐ ܡ̇ܢ ܠܐ ܥܒ̣ܕ : ܐܫܬܓܫ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܗܠܝܢ ܕܗ̣ܘ ܢܬܪܨ ܢܦܫܗ . ܘܢܒܚܢ ܠܗܠܝܢ ܕܐܡܝܪܢ̈ ܠܐܒܗܬܐ̈ . ܥܡ
P:Neh [AB] ܐܢܫܐ̈ ܕܫܐܠܬ ܐܢܘܢ : ܗܢܘܢ ܐܢܫܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܦܠܛܘ ܡܢ ܫܒܝܐ ܗܠܝܢ ܕܝܬܪܘ ܡܢ ܫܒܝܐ : ܘܐܦ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ ܡܕܝܢܬܐ . ܘܐܡܪܝܢ ܠܝ
JacSer:memBuildTowBab ܕܠܓܘ ܨܒܐ ܗܘܐ ܕܠܒܪ ܢܦܪܘܣ ܐܢܝܢ ܘܓܢܝܙܬܐ̈ ܒܩܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܬܚܫܚ ܗܘܐ ܐܪܙܐ ܟܣܝܐ ܐܝܬܝ ܠܓܠܝܐ ܕܢܬܡܠܠ ܗܘܐ 15 295
JnEph:EccHist ܕܪܕ ܝ ܢܦܩ̣ܘ ܣܥ̣ܪܘ ܒܝܫ̣ܬܐ̈ ܣܓܝܐܬ̈ ܐ ܘܚ̣ܛܦܘ ܒܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܫ̣ܬܕܪܘ ܣܩܪ̈ ܒܘܢܐ ܠܟܠ ܦ̣ܢܝܢ̈ ܆ ܠܡܓ̣ܒܐ ܛܝܪܘܢܐ̈ ܂
BarḤadbš:Acts ܙܟ̣ܐ ܚܘܒܐ ܘܪܚܡܬܐ ܕܕܘܒܪܝܗܘܢ̈ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܆ ܘܙܢܐ ܗܠܝܢ ܠܪܥܝܢܐ ܘܡܦ̣ܕܝܢ ܡܦܩ̣ܝܢ ܠܗ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ ܆ ܐܠܐ ܠܟܠܗܘܢ
CaveTreas ¹⁸ܟܠܗܘܢ X ܒܗ⁹ ܒܝܘܡܐ ²⁰ܩܕܡܝܐ ܐܬܒ̇ܪܝܘ ܀ ²¹ X ( 4 ) ܘܒܗ ܗܠܝܢ ܕܣܘ̇XܝܝX XX X ܩXܢXܝܐ ܘܠܠܝܐ . ¹⁶ܘܪܘܚܐ̈ ¹⁷ܘܡܫܒܐ̈ .
P:Num [AB] ܩܪܝܚܐ̈ ܕܟܢܘܫܬܐ : ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܫܒܛܐ̈ ܕܒܝܬ ܐܒܗܝܗܘܢ̈ : ܗܠܝܢ . ܕܓܕ : ܐܠܝܣܦ ܒܪ ܪܥܘܐܝܠ . ܕܢܦܬܠܝ : ܐܚܝܕܥ ܒܪ ܥܝܢܢ .
Eph:memHom ܕܘܝܕ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܕܡܠܐ ܗܘܐ ܕܚܠܬ ܡܪ XX ܐܝܟ ܢܝܫܐ ܘܕܘܩܐ ܗܠܝܢ 105ܣ̇ܡܬܗ ¹ܠܡܪܝܐ ܠܘܩܒܠܝ ܕܠܐ ܐܕܚܠ ܐܦܠܐ ܐܙܘ
sugDeath&Satan ܟܠܗܘܢ ܐܘ ܡܘܬܐ ܠܝ ܗܘ ܩܛܝܠܝܢ . ܐܢܐ ܐܢܐ ܕܐܚܛܝܬ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܘܐܬܘܪܝܐ̈ . ܘܓܢܒܪܐ̈ ܕܒܛܘܦܢܐ ܡܢܘ ܕܐܟܘܬܝ ܤܛܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܂ XXܘXܝܘܣ ܂ ܐܝܟ̣ ܕܡܘܬܐ ܕܝܢ ܕܥܒܕܐ ܡܬ̇ܚܐ ܥܡ ܟܢܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕ ܢ ܗ̇ܘ ܡܡܠܠ ܐܠܗܐܝܬ ܇ ܒܡܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܕܡܛܠ ܒܪܐ ܟܬ̣ܒ
Ps-Zach:EccHist ܕܒܣܪܐ ܫܡܗ ܐܢܘܢ ܟܬܒܐ ܟܕ ܐ̇ܡܪ ܂ ܕܠܐ ܬܥܡܪ ܪܘܚܝ ܒܐܢܫܐ̣ ܗܠܝܢ ܕܚܫܐ̈ ܘܒܚܘܒܠܐ ܕܒܣܪܐ ܘܒܐܪܓܝܓܬܐ̈ ܛܢܦܬܐ̈ ܕܦܓܪܐ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܩܠܝܠ ܡܢ ܣܓܝ ܐܝܟ ܕܐܬܡ̇ܨܝܬ ܟ̇ܬܒܬ ܠܚܘܒܟ ܂ ܟܕ ܠܐ ܨ̇ܒܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܫܠܝܡܘܢ 1ܐܣܬܥܪܘ2 ܒܙܒܢܐ ܕܫܘܠܡܐ ܕܚܝܘܗܝ ܀ 3̈
P:Gen [AB] ܬܘܠܕܬܐ̈ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ ܟܕ ܐܬܒܪܝܘ : ܒܝܘܡܐ ܕܥܒܕ ܡܪܝܐ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܕܒܗ ܐܬܬܢܝܚ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܒܪܐ ܐܠܗܐ ܠܡܥܒܕ .
SermHolyWeek ܢܨܚܢܐ̈ ܘܠܬܫܒܘܚܬܗ ܣܘܥܪܢܐ̈ XXX ܘܐܝܢܐ ܕܠܡܪܗ ܪܚ̇ܡ ܗܠܝܢ ܒܪܝܟ ܡܠܟܐ ܕܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܘܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܠܫܘܒܚܗ
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܐܡܪܬ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܢܫ ܟܕ ܡܗܡܐ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܢܐܠܦ . ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܐܝܢܐ ܕܩ̇ܪܐ ܦܐܝܐܝܬ . ܐܦ ܠܗ̇ ܠܥܠܬܐ ܕܟܠܗ̇ ܬܫܥܝܬܐ .
Babai:BookUnion ܕܐܒܗܬܐ̈ ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܟܕ ܡܬܥܨܐ ܐܢܐ ܡܢ ܚܘܒܟܘܢ ܂ ܗܕܐ ܐܥܒܕ ܗܠܝܢ ܘܡܟܝܠ ܡܢ̣ܘ ܕܐܝܬ ܠܢ ܕܘ ܐ ܡܕܡ ܚܕܬ ܠܡܡܠܠܘ ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܗܢܝܢ
Ps-Ath:Virg ܫܡܥܬܝ ܘܚܬܡܬܝ ܘܐܫܬܘܕܝܬܝ ܕܠܐ ܡܚܒܐ ܐܢܬܝ : ܘܫܕܝܬܝ ܗܠܝܢ ܪܓܬܐ ܗܘ ܕܒܣܪܐ . ܘܪܓܬܐ ܕܥܝܢܐ̈ ܘܪܡܘܬܐ ܕܥܠܡܐ ܀ 2ܘܟܕ
JacSer:memNativ ܛܐܦ ܣܦܪܐ ܐܝܟ ܕܒܝܡܐ ܘܠܐ ܡܨܐ ܒܚܝܠܐ ܐܦ ܠܐ ܕܢܫܠܐ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܙܪܘܥܐ 182 ܥܠܝܡܬܐ ܕܩܝܡܐ ܒܕܪܓ ܝܠܕܐ ܕܠܐ ܫܘܬܦܐ ܒܝܢܬ
IšoMerv:ComOT ܫܘܚܠܦܐ̈ ܡܡܠܠ ܆ ܕܐܢ ܡܬܬܘܝܢ X ܡܬܟܠܝܢ ܡܢ ܚܪܒܐ ܘܫܒܝܐ : ܗܠܝܢ ܗܘܬ ܠܗܘܢ . ܘܒܕܓܘܢ ܐܦ ܢܒܝܐ ܣܒܝܣܐܝܬ ܥܠ ܬܪܝܗܘܢ̈