simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܕܡܠܐ̈ ܐܠܘܝܬܐ̈ ܇ ܐܫܬܘ ܚܡ̣ܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡ̇ ܓܬ ܠܟܘܢ ܇ ܐܪܦܘ ܗܠܝܢ ܬܡ̣ܙܓܝܘܗܝ ܠܫ̣ܩܝܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܇ ܐ . ܙܥܩ ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈
IšoMerv:ComOT ܐܢܘܢ ܠܡ ܥܡܡܐ̈ ܕܫܒ̣ܩ ܡܪܝܐ ܠܡܢܣܝܘ ܒܗܘܢ ܠܝܣܪܝܠ . ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܘܢܬܪܕܘܢ ܡܢܗܘܢ ܡܐ ܕܚܛܝܢ . ܘܣ̇ܗܕ ܟܬܒܐ ܕܐܡ̣ܪ .
SergStyl:epLuqJew ܠܘ ܚܢܢ . ܐܠܐ ܕܗܘ ܐܡ̣ܪ ܆ ܐܦ ܠܐ ܚܢܢ ܡܗܝܡܢܝܢ ܗܘ̣ܝܢ ܠܐܢܫ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܘܠܐ ܬܩܘܡ ܠܘܩܒܠ ܐܠܗܐ ܘܬܬܟܬܫXܢ ܥܡܗ . ܗܘ ܐܡܪ
SophrJer:epArcadCyp ܕܡܥܠܝܘܬ ܬ . ܐ ܆ ܠܐ ܓܝܪ ܡܕܓ̇ܠ ¹ܐܢܐ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܆ ܡܕܝܢ ܗܠܝܢ ܐܠܗܐ . ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܠܘܬ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܡܕܡ ܐܬ̣ܪܟܢܝ̈ ܗܘܝ̈
JacSer:memBirthSavFlesh ܘܠܥܠ ܒܥܝܢ ܠܓܢܝܙܘܬܗ ܘܫܪܐ ܒܟܪܣܐ ܫܡܝܐ ܕܒܣܪܐ ܕܗܘܬ ܗܠܝܢ 440 ܪܐܬܝܢ ܟܢܫܐ̈ ܡܚܦܝܢ ܣܕܪܐ̈ ܪܥܡܢ̈ ܓܘܕܐ̈ ܡܩܕܫܝܢ
JacSer:memMarEph ܣܡܡܢܐ̈ ܕܝܠܝ ܆ X |ܓܘܢܝ̈ ܨ̇ܐܝܝܢ ¹ܘܠܛܠܠܐ ²ܟܡܝܪܐ ܗܠܝܢ ܕܫܘܦܪܝܟ̈ ²ܡܨܛ̇ܝܐܐ ³ܠܗ . X |ܒܡܝܐ̈ ܡܟܬܡܐ̈ ¹ܓܒܝܠܝܢ
ActsMiaphysites ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܐܫܬ̇ܢܕܘ 1ܒܗ ܂ ܘܢܚ̣ܬ̇ ܠܐܘܬܗ̣ ܘܡ̣ܢܥܬ̇ ܗܠܝܢ ܠܐ ܥܗܕܢ ܐܢܘܢ ܂ ܂ ܗܘܐ ܥܠ ܫܝܢܗ̇ ܕܥܕܬܐ ܩܕܝ̣ܫܬܐ ܇ ܘܥܠ
MartStPhokSinop ܕܝܢ ܕܢܣܝܢܘܗܝ̈ ܘܐܓܘܢܘܗܝ̈ ܠܐ | ܐܢܫ ܡܨܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܗܠܝܢ ܠܟܠ ܐܢܫ ܐܝܠܝܢ ܕܙܗܝܢ̈ ܘܢܟܦܝܢ̈ . ܘܥܡ ܟܠ ܐܢܫ ܟܠ ܗܘܐ .
SevAnt:CathHom ܕ ܐܝXܒܟܝ ܚܕ ܫܒܐ ܒܝܝܝܐ ܩܪܝܢܢ̈ . ܟܠ ܢ̣ܢܫ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܟܬܒܘ . ܐܝXܝ ܕ ܝXܕ ܝܫ ܒܝܝܬ . X ܕ ܐܠܗXX ܘXܪXܝXܐ .
Eph:madLuqHeres ܠܩܘܛܪܓܐ ܣܦܩܢ̈ ܕܟܠܕܝܐ̈ ܕܚܘܝܢ ܕܚܐܪܘܬܢ ܠܥܠ ܡܢܗܘܢ ܗܠܝܢ ܫ̇ܗܐ ܒܣܒܐ̈ ܘܝܠ̣ܘܕܐ̈ ܘܬܟܣ ܐܦ ܡܕܥܐ ܠܚܐܦܗܘܢ ⁰ܝ
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܐܡܪ . ܫܟܒ ܒܫܢܬܐ ܗܢܝܬܐ . ܘܗܐ ܩܠܐ ܗܘܐ ܠܘܬܗ ‏ ‏ܟܕ ܐܡ̇ܪ . ܗܠܝܢ ܘܒܬܪܟ ܢܦܝܩܐ ܢܦܫܝ . ܕܬܣܡܘܟ ܥܠܝ ܝܡܝܢܟ . ‏ ‎[5]‎‏ ܘܟܕ
SilwQard:ScholUrmApp ܕܚܙܝܢܢ ܒܟܠܡܐ ܕܣܓܝܐܢ̈ ܘܡܫܚܠܦܢ̈ : ܠܝܬ ܐܠܗܐ ܐܠܐ ܐܢ ܗܠܝܢ ܘܚܫܘܟܘܬܐܐܠܐ ܓܡܝܪܐ ܗ̣ܘ ܒܟܠܗܝܢ ܕܝܠܗ . ܡܕܝܢ ܡ̣ܢ
JacSer:memJesus'Tempt ܕܒܗܝܢ ܐܕܡ ܐܬܚܝܒ ܗܘܐ ܣܥܪ ܗܘܐ ܒܕܪܗ ܡܪܗ ܕܐܕܡ ܥܠ ܗܠܝܢ ܡܪܗ ܕܐܕܡ 613 50 ܕܢܚܕܬ ܗܘܐ ܠܗܘ ܐܓܘܢܐ ܕܚܒ ܒܗ ܐܕܡ ܘܚܠܦ
JnDalya:Epist ܕܛܝܒܘܬܟ ܣܿܥܪܐ ܠܘܬ ܒܝܫܘܬܝ ܢܦܪܥܟ ܛܒܐ ܣܥܘܪܘܬܗ̈ ܗܠܝܢ ܛܝܒܘܬܗ ܥܠ ܝܬܒܝ̈ ܚܫܘܟܐ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܠܝ ܕܐܿܦܪܘܥ
P:Mark [AB] ܒܠܒܟܘܢ . ܐܝܕܐ ܦܫܝܩܐ ܠܡܐܡܪ ܠܡܫܪܝܐ . ܕܫܒܝܩܝܢ ܠܟ ܗܠܝܢ ܡܬܪܥܝܢ ܒܢܦܫܗܘܢ ܁ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܡܢܐ ܡܬܪܥܝܢ ܐܢܬܘܢ