simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memBuildTowBab ܕܠܓܘ ܨܒܐ ܗܘܐ ܕܠܒܪ ܢܦܪܘܣ ܐܢܝܢ ܘܓܢܝܙܬܐ̈ ܒܩܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܬܚܫܚ ܗܘܐ ܐܪܙܐ ܟܣܝܐ ܐܝܬܝ ܠܓܠܝܐ ܕܢܬܡܠܠ ܗܘܐ 15 295
sugMary&Magi ܠܡܢ ܘܡܛܠ ܡܢܐ ܘܡܢ ܥܠܬܐ . ܩܪܬܟܘܢ ܕܬܐܬܘܢ ܡܢ ܐܬܪܟܘܢ ܗܠܝܢ ܟܕ ܕܝܨܝܢ ܘܩܪܒܘ ܩܕܡܘܗܝ ܣܝܡܬܗܘܢ̈ ܡܪܝܡ ܐܡܪܐ ܡܪܝܡ
AntiTriThWrit ܆ ܐ ܠܟ ܕܐܝܟ ܕܡܝܢ ܢܩܝܦܘܬܐ ܕܗ̇ܦܟܬܟ : ܘܬܘܕܝܬܗ ܕ ܗܠܝܢ ܣܦܝܩܐ̈ ܢܦܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܆ ܠܝܬ ܓܝܪ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܣܛܪ ܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܦܩܕܗ ܥܠ ܬܘܩܢ ܡܫܟܢܐ . ܘܕܡܢ ܐܝܟܐ ܘܐܝܟܢܐ ܢܥܒܕܗ ܗܘܐ . ܗܠܝܢ ܕܡܪܝܐ ܟܠܗܘܢ ܕܒܝܬܐܝܣܪܝܠ . [1]ܒܗܘܢ ܕܝܢ ܒܝܘܡܬܐ̈
P:TweProph [AB] ܗܐ ܣܐܓ ܐܢܐ ܐܘܪܚܬܗ̇̈ ܒܕܪܕܪܐ̈ : ܘܐܣܘܓ ܫܒܝܠܝܗ̇̈ : ܗܠܝܢ ܘܡܝ̈ ܘܢܚܬܝ̈ ܘܟܬܢܝ̈ : ܘܡܫܚܝ ܘܟܠ ܕܡܬܒܥܐ ܠܝ . ܡܛܠ
JacSer:memSolit ܐܝܬܐ ܥܠ ܪܥܝܢܟ ܐܘ ܦܪܘܫܐ ܘܗܐ ܐܬܪܚܩܬ̣ ܡܐܝܢܘܬܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܒܗ ܬܡܐܢ ܠܟ ܒܐܝܢܐ ܥܡܠܐ ܩܢܝܬ ܫܘܒܚܐ ܘܫܡܐ ܛܒܐ
Ath:Treatises ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܘܒܥ̇ܒܕܐ̈ ܡܫܬܟܚ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܐܠܘ ܗܟܝܠ ܡܨܝܢ ܗܠܝܢ ܠܓܘܕܦܗܘܢ ܒܝܒܐ . ܟܘܠܗ ܕܝܢ ܫܪܪܐ ܕܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܒܡܠܐ̈
sugTwoThieves ܕܡܪܐ ܕܟܠ ܒܪܣܡܠܐ ܩܠܗ ܫܡܥܬ ܕܒܓܢ ܩܥܐ ܡܢ ܒܝܬ ܚܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܚܫܟ ܫܡܫܐ ܘܢܕܘ ܥܠܡܐ̈ . ܐܦܝ̈ ܬܪܥܐ ܠܬܪܝܢ ܣܕܩ ܘܣܗܕܢ̈
MiaphysiteDocs ܕܟܬܝܒܐܝܬ ܐܘ ܠܐ ܟܬܝܒܐ ܬ ܐܡܪܘ ܠܘܩܒܠ ܬܪܥܣܪ̈ ܩܦܠܐܐ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܘܠܒܪܨܘܡܐ ܦܪܣܝܐ ܝ ܥܡ ܩܢܘܢܘܗܝ̈ ܛܡܐܐ̈ ܂ ܘܠܟܠܗܘܢ
IšoMerv:ComOT ܕܥܠ ܡܫܝܚܐ ܘܥܠ Xܝܡܕܒܪܢܘܬܗ . ܕܚܡܫ ܕܝܢ ܆ ܕܝ̇ܕܥ ܗܠܝܢ ܐܬܢܦܩܘ ܒܗܠܝܢ ܕܢܒܝܐ̈ ܆ ܕܫܘܥܝܬܐ̈ ܡܬܚܫܒܢ̈ ܠܗܘܢ
JacSer:memElijFireDown ܐܝܬ ܠܟ ܬܕܥ ܐܘ ܦܪܘܫܐ ܕܟܠܗ ܓܙܐ ܕܒܝܬ ܐܠܗܐ ܫܒܝܩ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܡܫܬܟܚܝܢ ܗܘܘ ܘܒܠܫܢܗ ܣܝܦܐ ܘܢܘܪܐ ܠܕܡܪܘܕܝܢ ܗܐ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܆ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܦܩܝܕܝܢ ܕܢܢܛܪܘܢܝܗܝ ܂ ܒܪܡ ܠܘ ܕܢܫܕܐ ܢܦܫܗ ܗܠܝܢ ܠܗܢܐ ܡܙܡܘܪܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܃ ܕܢܗܘܐ ܕܥܠ ܡܪܢ ܐܡܝܪܝܢ ܦܬܓܡܐ̈
JacSer:memAscenLord ܕܠܥܠ ܡܢ ܡܨܥܝܐ̈ ܘܦܫܘ ܬܚܬܝܐ̈ ܘܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܬܓܡܐ ܗܠܝܢ ܡܩܒܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܘܦܫܘ ܗܘܘ ܡܢܗ ܟܕ ܕܚܝܠܝܢ ܩܒܠܘ ܙܝܚܘܗܝ
ActsGregPirang . ܐܝܟ ܡܐ ܪܥܒܕ ܗܘܐ ܠܘܬ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܟܕ ܐܙܠ ܗܘܐ . ܗܠܝܢ ܒܕܩܠܬ ܢܗܪܐ ܘܚܒܫܗ ܒܓܘܗ . ܡܥܕ ܗܘ ²²ܓܝܪ ܡܪܢ ܠXܣܥܪ ܕܐ
Eph:madFaith ܕܥܩܒܘ ܠܐ ܝܗܒ ܢܦܫܗ ܡܫܝܚܐ ܐܝܟ ܕܝܗܒ ܠܫܒܪܐ̈ dddd 8ܩܡ ܗܠܝܢ ܥܡ ܗܪܘܕܣ ܕܫܐܠܗ ܣܛܢܐ ܢܣܝܗ ܨܒ̣ܐ ܕܢܥܩܒ ܕܡܢܘ ܠܟܠܗܘܢ
Tim1:Epist ܝ ܕܡܬܟܢܫܢ̈ ܂ ܕܐܢܗ̤ܘ ܐܪܐ ܡ̇ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܝܬ ܃ ܗܠܝܢ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܝܬ ܃ ܐܠܨܐ ܕܐܦ ܡܪܝܐ̈ ܣܓ ܐܐ ܢܗܘܘܢ ܂ ܡ̣ܢ
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܦܘܡܐ ܕܥܦܪܢܐ̈ ܕܢܐܡܪ ܐܢܝܝܢ̈ ܆ ܘܠܐ ܕܢܩ̇ܒܠ ܗܠܝܢ ܦܘܪܩܢܝܢ ܆ ܒܣܓܝܐܬܐ̈ ܥ̣ܬܪ ܗܘܐ ܛܘܗܡܗ ܕܐܕܡ ܥܝܦܪܢܐ ܇
Nars:memCreat . 375ܠܘ ܒܐܝܠܢܐ ܟܣܐ ܗܘ̣ܐ ܡܘܬܐ ܕܫܥܒܕ ܠܐܕܡ ܘܠܘ ܗܠܝܢ ܗܘ̣ܐ ܚܝܠܐ ܕܦܪܘܫܘܬܐ ܘܠܘ ܫܬܝܩܐ ܥܒ̣ܕ ܠܡܠܝܠܐ ܕܢܕܥ
JnMaron:Expos ܣܘܢܢ . Xܘܣ ܝܥܢܢ ܒܐܒܐܘXܒXܐܘܒXܘܚܐ Xܩܘܕܫܐ . . XX ܗܠܝܢ ܒX ܬܘXܬܗ ܘܚܢܢ ܡXܢܝܐX . XܢXX ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܐܟܡܐ Xܡܢ
JacSer:memElijFledJez ܩܠܐ ܕܡܡܠܠܐ ܫܡܥ ܪܟܝܟܐ ܘܕܡܛܝܒ ܗܘܐ ܢܦܩ ܕܢܩܒܠ ܡܢ ܕܐܡܪ ܗܠܝܢ ܩܫܝܐ ܘܢܘܪܐ ܕܚܝܠܬܐ ܩܕܡ ܓܠܝܢܗ ܨܝܕ ܐܠܝܐ 295 ܘܒܬܪ