simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܕܬܢܢ ܢܦܘܫ ܨܝܕ ܗܠܝܢ |464|ܠܘܬܟܘܢ ܫܕܪܗ .
P:Rom [AB] : ܕܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܣܥܪܝܢ ܠܡܘܬܐ ܡܚܝܒ
P:John [AB] ܕܡܣܢܘܗܝ̈ ܀ ܗܠܝܢ ܒܒܝܬ ܥܢܝܐ ܗܘܝ̈
SevAnt:CathHom ܘܙܡܝܪܬܐ ܡܢ ܙܡܝܪܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܨܗܝܘܢ ܠܘ ܒܐܪܥܐ
BarEbr:CandSanc ܚܕܐ ܗܝ ܡܢ ܗܠܝܢ Xܝ ܬܪܝܢ̈ ܙܢܝܐ̈
BarBahl:SyrLex ܠܗ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܚܝܠܐ̈ ܐܝܟ ܚܕ
P:Jer [AB] ܡܢ ܒܬܪ ܕܥܒܕܬ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ : ܕܬܘܒܝ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܡܠܟܐ . ܕܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ . ܐܕܘܪܦܪܘܐ .
P:Cor [AB] ܐܠܗܐ ܀ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܚܝ̈ ܆
BarEbr:CandSanc ܐܡ̇ܪܝܢ ܐܠܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ . ܗܘܢ
JacSer:memCharThatEzekSaw ܘܠܝ ܬܫܒܘܚܬܐ ܢܫܠܘܢ ܗܠܝܢ ܕܫܠܝܴܐ̈ ܐܢܘܢ ܒܟܝܢܝܗܘܢ̈
Ps-Ath:Virg ܕܥܠܡܐ ܀ 2ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܥܬܝ ܘܚܬܡܬܝ ܘܐܫܬܘܕܝܬܝ
Basil:SyrDeSpirSanc 3ܫܘܐܠܐ ܗܟܝܠ ܕXܥܠ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܗܘ̣ܐ Xܠܢ
sugTwoThieves ܠܬܪܝܢ ܣܕܩ ܘܣܗܕܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܪܐ ܕܟܠ ܒܪܣܡܠܐ
Eph:madCarNis X ³ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܪܚܡܬ ܚܠܦ ܡܘܬܢܐ̈
JacSer:memBirthSavFlesh ܪܥܡܢ̈ ܓܘܕܐ̈ ܡܩܕܫܝܢ ܗܠܝܢ ܘܠܥܠ ܒܥܝܢ ܠܓܢܝܙܘܬܗ
Tim1:DisputCalMahdi ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܝܘܡܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܠܘܬ ܡܠܟܢ 5ܙܟܝܐ
JnMaron:Expos ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܐܟܡܐ Xܡܢ ܗܠܝܢ ܣܘܢܢ . Xܘܣ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܓܝܪX ܕܥܠܠܬܐ̈ ܕܥܐܕܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܝܗ̣ܒ ܗܘܐ
BarKepha:ComMyron ܘܐܘܪܚܐ ܗܘ ܕܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܠܥܠ . ܘܡܨܥܬܐ