simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugAbel&Cain ܕܡܡܠܠܬ ܠܘ ܒܣܘܕܐ ܡܬܦܠܛܬ . ܡܛܐ ܠܗ ܙܒܢܟ ܐܘ ܕܘܝܐ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܠܥܦܪܐ ܕܡܢܗ ܗܘܝܬ ܘܠܕܚܝܚܐ ܕܠܗ ܗܦܟܬ ܩܐܝܢ ܦܘܫ ܡܢ