simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
memSoul&Body ܐܘ ܚܒܝܒܝ̈ ܕܠܐ ܡܨܐ ܩܪܒ ܩܢܛܗ ܕܡܘܬܐ ܨܝܕ ܙܕܝܩܐ̈ . ܩܢܛܐ ܗܠܝܢ ܗܘ ܕܐܦܠܐ ܡܛܐ ܟܘܪܗܢܐ ܠܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ . ܠܘ ܥܠ ܟܐܒܐ̈ ܐܡܪܬ