simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SilwQard:ScholUrmApp ܕܚܙܝܢܢ ܒܟܠܡܐ ܕܣܓܝܐܢ̈ ܘܡܫܚܠܦܢ̈ : ܠܝܬ ܐܠܗܐ ܐܠܐ ܐܢ ܗܠܝܢ ܘܚܫܘܟܘܬܐܐܠܐ ܓܡܝܪܐ ܗ̣ܘ ܒܟܠܗܝܢ ܕܝܠܗ . ܡܕܝܢ ܡ̣ܢ