simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܕܚܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܗ ܕܒܪܐ ܕܡ̇ܒܣܪ ܀ ܟ̇ܠܐ ܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܟܬ̣ܒ ܂ ܢ̇ܨܝܐ ܬܘܒ ܘܠܐ ܡܕܡ ܒܨܝܪ ܗ̣ܝ ܝ- ܂ ܗܦܟܬܐ ܇ ܥܡ
SevAnt:LuqGramm ܐܝܬܝܗܝܢ ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬ̇ܪܥܝܘ ܗܠܝܢ ܡܝܒܠܝ ܨܝܕ ܪܐܙܐ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܕܬ̇ܢܐ ܒܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܆ ܘXܘܕܥ ܠܥܠܝ ܢܝܫܐ ܕܝXܥܬܒܘܬܐ ܂ X
SevAnt:LuqGramm ܂ XXܘXܝܘܣ ܂ ܐܝܟ̣ ܕܡܘܬܐ ܕܝܢ ܕܥܒܕܐ ܡܬ̇ܚܐ ܥܡ ܟܢܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕ ܢ ܗ̇ܘ ܡܡܠܠ ܐܠܗܐܝܬ ܇ ܒܡܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܕܡܛܠ ܒܪܐ ܟܬ̣ܒ