simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܕܒܦܪܟܣܝܣ ܡܫܬܡܗܝܢ : ܐܓܒܘܣ ܘܚܒܪܘܗܝ̈ . ܠܐ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܘܕܒܪ ܬܓܡܐ ܗܘ ܕܫܠܝܚܐ̈ ܘܚܒܪܐ ܗܘܐ ܕܢܒܝܐ̈ ܐܝܟ
LiberGrad ܦܐܪܐ̈ ܕܪܘܚܐ ܕܐܡܪ ܫܠܝܚܐ : ܕܢܩܦ ܠܪܘܚܐ ܘܢܫܠܡ ܠܗ : ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܀ ( 3 ) ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ ܦܐܪܘܗܝ̈ ܕܗܘ ܐܝܠܢܐ ܛܒܐ :
LiberGrad ܕܚܐܝܢ ܡܐ ܕܢܛܪܝܢ ܠܗܘܢ . ܡܐ ܕܐܡܪ ܢܡܘܣܐ : ܕܪܚܡ ܠܡܪܝܐ ܗܠܝܢ ܡܢ ܕܩܕܩܐ̈ : ܘܗܠܝܢ ܕܠܐ ܚܝܐ ܒܗܘܢ ܐܢܫ ܡܐ ܕܢܛܪ ܐܢܘܢ ܡܢ