simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:memHom ܕܝܢ ܦܓܪܐ ܘܪܘܚܐ X5ܡܕܝܢܬܐ ܐܒܕܬ ܘܐܒܕ ܒܗ̇ ܒܝܫܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܥܘܕܪܢܐ̈ ܛܒܝܢ ܐܢܘܢ ܡܢ ܣܡܡܢܐ̈ ܣܡܡܢܐ̈ ܠܦܓܪܐ ܡܐܣܝܢ
Eph:memHom ܡܢ ܦܘܡܐ ܕܝܠܘܕܝܗܘܢ̈ ܕܡܥܝܗܘܢ̈ ܡܪܝܪܐܝܬ ܪܬܚ ܘܐܫܕ ܗܠܝܢ ܚܙܝܐ̈ ܚ̇ܙܝܢ ܟܪܟܐ ܕܗܦܝܟ ܥܠ ܡܪܘܗܝ̈ XXX ܐܒܗܐ̈ ܕܫܡܥܘ
Eph:memHom ܕܘܝܕ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܕܡܠܐ ܗܘܐ ܕܚܠܬ ܡܪ XX ܐܝܟ ܢܝܫܐ ܘܕܘܩܐ ܗܠܝܢ 105ܣ̇ܡܬܗ ¹ܠܡܪܝܐ ܠܘܩܒܠܝ ܕܠܐ ܐܕܚܠ ܐܦܠܐ ܐܙܘ
Eph:memHom ܕܐܦ ܠܢ ܡܫܟܚ ⁴ܬܡܝܗܐ ܕܠܐ ܬܪܣܝܬܐ ܢ̇ܛܪ ܠܢ ܗ̇ܘ ܚܝܠܐ ܗܠܝܢ ܚܝܠܗ ܠܒܣܪܢܐ ܟܕ ܨܐܡ ܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ XX ܠܢ ³ܗܘ ܡܘܕܥ ܒܝܕ