simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:memHom ܣܡܡܢܐ̈ ܠܦܓܪܐ ܡܐܣܝܢ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܦܓܪܐ ܘܪܘܚܐ
Eph:memHom XXX ܐܒܗܐ̈ ܕܫܡܥܘ ܗܠܝܢ ܡܢ ܦܘܡܐ ܕܝܠܘܕܝܗܘܢ̈
Eph:memHom ܐܕܚܠ ܐܦܠܐ ܐܙܘ ܗܠܝܢ ܕܘܝܕ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ
Eph:memHom ³ܗܘ ܡܘܕܥ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܠܢ ܡܫܟܚ