simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܗܘܘܘܐܦ ܩܘܪܒܢܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܡܣܠܝܐ̈ ܕܒܢܝܐܝܣܪܐܝܠ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܇ ܕܐܬܐܡܪ ܠܗ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܗܐ ܐܢ ܬܫܦܪ ܩ̇ܒܠܬ . ܕܐܝܟ XX
P:Sam [AB] : ܕܫܡܥ ܐܢܐ ܛܒܟܘܢ ܒܝܫܐ ܡܢ ܟܠܗ ܥܡܐ ܗܢܐ . ܠܐ ܒܢܝ̈ : ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܒܡܫܟܢ ܙܒܢܐ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ : ܠܡܢܐ ܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܝܟ ܡܠܐ̈
BarḤadbš:FoundSch : ܘܐܦܠܐ ܗܠܝܢ ܕܡܫܬܘܕܐ ܫܪܝܪܢ̈ . ܠܛܒܘܬܗ ܓܝܪ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܐܦܢ ܐܫܬܘܝ ܠܪܒܘܬܐ ܕܛܝܒܘܬܐ : ܐܠܐ ܠܐ ܡܫܡܠܝܪܐ ܐܝܝܢ ܠܗ
Nars:memCreat . 375ܠܘ ܒܐܝܠܢܐ ܟܣܐ ܗܘ̣ܐ ܡܘܬܐ ܕܫܥܒܕ ܠܐܕܡ ܘܠܘ ܗܠܝܢ ܗܘ̣ܐ ܚܝܠܐ ܕܦܪܘܫܘܬܐ ܘܠܘ ܫܬܝܩܐ ܥܒ̣ܕ ܠܡܠܝܠܐ ܕܢܕܥ
ActsSlaveChrist ܛܠܝܐ̈ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܚܝ̈ ܒܥܐ ܐܢܐ ܐܟܘܠ ܥܡܟܘܢ ܠܚܡܐ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܟܢܝܫܝܢ ܛܠܝܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܘܥܕܢܐ ܕܫܪܘܬܐ ܩܪܒ ܩܪܒ ܐܫܝܪ ܨܝܕ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ . ܐܟ̣ܠ ܕܝܢ ܡܪܢ ܠܥܝܢ ܗܠܝܢ ܕܣܓܝ ܘܕܠܐ ܣܟܐX ܚܣܝܪܝܢ ܚܢܢ ܡܢ ܕܠܡܕܪܟܘ ܨܒܘܬܐ̈ ܕܐܝܟ
BarḤadbš:Acts ܙܟ̣ܐ ܚܘܒܐ ܘܪܚܡܬܐ ܕܕܘܒܪܝܗܘܢ̈ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܆ ܘܙܢܐ ܗܠܝܢ ܠܪܥܝܢܐ ܘܡܦ̣ܕܝܢ ܡܦܩ̣ܝܢ ܠܗ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ ܆ ܐܠܐ ܠܟܠܗܘܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܝܬܒܝܢ : ܘܐܢܐ ܐܢܐ ܕܚܘܝܬ ܢܦܫܝ ܠܡܐܡܪ ܘܠܡܩܢܐ ܩܕܡ ܗܠܝܢ . ܘܐܢܐ ܐܡܪܬ ܕܐܓܠܐ ܘܐܘܕܥܟ : ܘܐܡܪ ܠܟ ܕܩܢܝ ܐܢܬ ܩܕܡ
GeorgArabs:HomMarSevAnt X ܆ ⁴ ܡܛܠ ܡ̇ܢܐ ܗܐ ܫܬܝܩ ܐܢܬ ܡܢ ܩܘܠܣܘܗܝ̈ X0 ܐܦܢ ܗܠܝܢ ܗܘ̇ ܚܟܝܡܐ . XX X2ܘܓܒܪܐ ܗܢܐ ܘܐܦ] ⁴⁴ܡܠܦܢܐ ܕܟܠܗܝܢ
Sahd:BookPerf ܆ ܥܠ ܡܝܬܪܘܬܗ̇ ܦܐܝܬܐ ܘܫܒܝܚܬܐ ܕܐܘ ܪܚ ܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ . ܗܠܝܢ ܒܥ̇ܒܕܐ̈ ܓܠܝܐ̈ ܒܠܚܘܕ . Xܢ X18]ܐܘܕܥܢܢ ܬܘܒ ܒܬܪ
AbbaIs:Ascet ܟܠܗܝܢ ܕܟܝܐܝܬ̣ ܕܠܐ ܠܐܘܬܐ ܘܕܠܐ ܥܨܬܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܗܠܝܢ ⁷ܠܗ ⁸ܗ̣ܘ ܠܗ ܟܘܠܗ̣ ܟܕ ܗ̣ܘ ⁹ XX ܡܪܝܐ ¹0ܥܒ̇ܕ ܒܗ ܒܫܪܪܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܒܣܪܐ ܫܡܗ ܐܢܘܢ ܟܬܒܐ ܟܕ ܐ̇ܡܪ ܂ ܕܠܐ ܬܥܡܪ ܪܘܚܝ ܒܐܢܫܐ̣ ܗܠܝܢ ܕܚܫܐ̈ ܘܒܚܘܒܠܐ ܕܒܣܪܐ ܘܒܐܪܓܝܓܬܐ̈ ܛܢܦܬܐ̈ ܕܦܓܪܐ ܂
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܐܡܪܬ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܢܫ ܟܕ ܡܗܡܐ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܢܐܠܦ . ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܐܝܢܐ ܕܩ̇ܪܐ ܦܐܝܐܝܬ . ܐܦ ܠܗ̇ ܠܥܠܬܐ ܕܟܠܗ̇ ܬܫܥܝܬܐ .
ChronMin ܦܛܪܝܪܟܐX[ 1ܠܒܪ ]ܡܢ ܚܬܝܬܘܬ ܐ ܕܒܗܕܐ̣ ܂ ܟܕ ܥܒ̇ܕ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܂ ܘܕܠܐ ܢܚܪܡܘܢ ܠܝܘܠܝܢܐ ܒܫܡܗ ܦܪܝܫܐ ܂ ܬ ܂ Xܘܐܗܡܝ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܕܫܪܟܐ ܕܡܚܡܣܢܢܘܬܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܩ̇ܕܝܡܘܬ ܗܠܝܢ ܠܨܘܡܐ ܐܝܟ ܢܨܚܢܐ̈ ܕܣܗܕܐ̈ ܘܠܝܬ ܡܐܟܠܬܐ̈ ܇ ܘܥܡ̣ܠܐ̈
P:Neh [AB] ܐܢܫܐ̈ ܕܫܐܠܬ ܐܢܘܢ : ܗܢܘܢ ܐܢܫܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܦܠܛܘ ܡܢ ܫܒܝܐ ܗܠܝܢ ܕܝܬܪܘ ܡܢ ܫܒܝܐ : ܘܐܦ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ ܡܕܝܢܬܐ . ܘܐܡܪܝܢ ܠܝ
SevAnt:CathHom ܫܚܝܡܬܐ̈ ܘܠܐ ܢܗܝܪܬܐ̈ ܩ̇ܪܡܝܢ ܗܘܘ ܐܬܚ̇ܡܬܘ ܗܠܝܢ ¹ܕܡܝܐ̈ ܐܢ ܬܓ̣ܕܫ ܇ ܒܐܒܪܐ ܫ̣ܝܛܐ ܘܒܡܕܡ ܡܢ ܗܘܠܘܣ̈
ApocPs-Meth ܐܘܡܢܐ̈ ܕܚܛܝܬܐ ܕܗܘܘ ⁴ܒܢܝ̈ ܥܘܠܐ Xܒܓܘ ܡܫܪܝܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܗܠܝܢ ܬܠܬܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܕܝܪܕ ¹ܒܬܠܬܡܐܐ ²ܒܐܠܦܐ³ ܕܬܪܝܢ ܗܘܘ
BarKoni:ScholUrm ܕܐܡܪܢܢ . ܕܠܐ ܢܒܪܐ ܐܢܘ ܡܢܗܘ ܘܠܗܘܢ : ܕܠܐ X ܢܬܚܬܪܘܢ ܢ ܢ ܗܠܝܢ ܛܒ ܘܒܝܫ . ܨܒܐ ܗ̇ܘ ܚܟܝܡ ܒܟܠ ܡܪܢ ܐܠܗܐX ⁰ܕܡܛܠ ܟܠܗܝܢ
AbbaIs:Ascet ܕܩܕܡܬ ܐ̇ܡܪܬ . ܩܢܝܗ̇ ³ܗܟܝܠ ܠܗܕܐ̣ ܘܬܥܒܕ ܟܠܗ ܙܒܢܟ ܗܠܝܢ ܠܗܕܐ̣ ܝܠܕܐ ܠܗ ܠܡܝܬܪܬܐ̣̈ ܘܦܣܩܐ ܠܣܘܟܐ̈ ܕܒܝܫܘܬܐ